dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k limitácii odpisov luxusných automobilov podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.5 Príklad k limitácii odpisov luxusných automobilov podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa  § 17 ods. 34 ZDP sa od 1.1.2015 základ dane daňovníka zvyšuje o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2  so vstupnou cenou (§ 25 ) 48 000 € a viac (tzv. luxusné automobily)  a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 € rovnomerným spôsobom odpisovania (§ 27), ak základ dane vypočítaný v daňovom priznaní je nižší ako násobok počtu  týchto osobných automobilov a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 € (12 000 €). Ak vykázaný základ dane je vyšší ako úhrn  daňových odpisov z týchto automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 € (12 000 €), úprava základu dane sa nevykoná.

 

Úprava základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP sa nevykoná u prenajímateľa  u osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. Takýto prenajímateľ postupuje podľa § 19 ods.3 písm. a) ZDP, podľa ktorého  sa  do daňových výdavkov zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu tohto majetku.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 301 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 254 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením  1 820 

Spoločnosť okrem iného uviedla na r. 180 iné položky zvyšujúce výsledok hospodárenia vo výške 30 000 €, ktoré nesúvisia s problematikou úpravy ZD pri tzv. luxusných automobiloch. Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s tzv. luxusnými vozidlami nasledovné prípady:

1. Spoločnosť v januári 2018 obstarala osobný automobil v hodnote 70 000 €. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a  odpisuje sa  rovnomernou metódou odpisovania. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane, ak v roku 2018 jej základ dane bude vo výške 1 820 €, v roku 2019 vo výške 16 000 €, v roku 2020 vo výške 20 000 € a v roku 2021 vo výške 1 600 €?

Ak spoločnosť vykáže nižší základ dane ako je  výška ročného  odpisu z limitovanej vstupnej ceny 48 000 € (12 000 €), je podľa § 17 ods. 34 ZDP  povinná zvýšiť základ dane  o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny .

Postup bude nasledovný:

Rok ZD Skutočne uplatnený odpiszo VC(70 000 / 4) Odpis z limitovanej VC(48 000 / 4) ÚpravaZD 
2018 1 820 17 500 12 000 5 500(17 500 – 12 000) 
2019 16 000 17 500 12 000 nevykoná sa(16 000 › 12 000) 
2020 20 000 17 500 12 000 nevykoná sa(20 000 › 12 000) 
2021 1 600 17 500 12 000 5 500(17 500 – 12 000) 

Vidíme, že spoločnosť z dôvodu vykázania ZD nižšieho, ako je ročný odpis z limitovanej VC 48 000 €, musí za rok 2018 zvýšiť svoj ZD o sumu rozdielu medzi skutočne uplatneným odpisom zo skutočnej VC automobilu (17 500 €) a odpisom z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €), t. j. o rozdiel 5 500 € (17 500 – 12 000). Úpravu základu dane vykoná spoločnosť v podanom daňovom priznaní na r. 302.


Ak by išlo o viac automobilov so vstupnou cenou prevyšujúcou limit 48 000 €, skutočne uplatnený daňový odpis bude súčasťou ZD len v tom prípade, ak sa dosiahne základ dane vyšší ako je násobok (podľa počtu takýchto vozidiel) ročného daňového odpisu vypočítaného zo VC 48 000 €.

2. Spoločnosť obstarala osobný automobil v auguste  2018 v hodnote 66 000 €. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a  odpisuje sa  rovnomernou metódou odpisovania. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane,  ak v roku 2018 a nasledujúcich bude jej základ dane  v rovnakých výškach, ako sme uviedli

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk