dnes je 19.2.2020
Input:

Príklad k dani vyberanej zrážkou a úprava ZD podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.2 Príklad k dani vyberanej zrážkou a úprava ZD podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Do základu dane sa nezahŕňa daň vyberaná zrážkou, pri ktorej je splnená daňová povinnosť alebo pri ktorej daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň v nadväznosti na § 17 ods.3 písm. a) ZDP. V prípade tuzemských daňovníkov je takmer vo všetkých prípadoch príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou  platiteľom, ktoré sú  uvedené  v § 43 ZDP, daňová povinnosť vysporiadaná. Výnimku tvoria len príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), u ktorých sa daň vyberaná zrážkou platiteľom považuje za preddavok na daň, ktorý si môže daňovník ako príjemca  započítať na výslednú daňovú povinnosť v podanom daňovom priznaní. 

Všeobecne o dani vyberanej zrážkou:

Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na  platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou daňovníkovi (príjemcovi), po znížení o zrazenú daň. Príjmy podliehajúce zrážkovej dani sú taxatívne vymenované v § 43 ZDP.

Platiteľ príjmov vyberaných zrážkou má povinnosť odviesť daň  správcovi dane  najneskôr do 15.dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak. Súčasne má platiteľ voči správcovi dane povinnosť doručiť  v tej istej lehote oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou, s výnimkou nepeňažných plnení, ktoré poskytol držiteľ poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi,  ktorí postupujú  podľa § 43 ods. 17 až 19 ZDP.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a FO a PO, s ktorou vlastníci bytov uzatvorili zmluvu o výkone správy majú povinnosť ako platitelia odviesť daň zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods.3 písm. g) ZDP  najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka a súčasne  v rovnakej lehote doručiť správcovi dane oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie a  Národná banka Slovenska majú povinnosť ako platitelia odviesť daň vyberanú zrážkou z výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok a z výnosov z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok najneskôr do konca kalendárneho mesiaca  po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a v rovnakej lehote doručiť správcovi dane  oznámenie o zrazení a odvedení dane  vyberanej zrážkou.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 301 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 300 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením  47 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP nasledovné prípady:

1. Spoločnosť má termínovaný vklad v banke, na ktorom jej banka pravidelne polročne pripisuje úroky vo výške 200 €, ktoré sú zdaniteľným výnosom spoločnosti.

Pretože ide o príjem vyberaný zrážkovou daňou platiteľom, u ktorého je daňová povinnosť zrazením a  odvedením dane platiteľom vysporiadaná, spoločnosť zaúčtuje  príjem zdaňovaný zrážkovou daňou do výnosov v plnej výške 400 € za rok 2018 (budú súčasťou výsledku hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie a teda aj súčasťou riadku 100 tlačiva DP právnických osôb). Pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane spoločnosť uvedie plnú sumu  úrokov vo výške 400 € (nezníženú o daň vyberanú zrážkou) na riadku 240 tlačiva DP právnických osôb ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia. Daň z úrokov zrazená platiteľom- bankou sadzbou dane 19 % (čo je suma 76 €), pri ktorej sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú sa účtuje na účte 591- Splatná daň z príjmov, tento účet nie je súčasťou riadku 100 tlačiva DP.  Dopad na základ dane je teda u spoločnosti ako príjemcu výnosových úrokov  neutrálny.

2. Spoločnosť vrátila v r. 2018 podielové listy správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla ešte v roku 2010 za sumu 170 000 €. Celkový príjem z vrátenia bol 200 000 €. Správcovská spoločnosť ako platiteľ zrazila daň vyberanú zrážkou  len z rozdielu  medzi celkovou vyplatenou sumou (200 000)  a obstarávacou cenou podielových listov (170 000),  čo je suma 30 000 €. Z tejto sumy  zrazená zrážková daň vo výške  19 % predstavuje čiastku 5 700 €.

Spoločnosť môže zo zákona považovať len tento jediný druh príjmu zdaňovaný zrážkovou daňou - spätné vrátenie podielových listov   za preddavok na daň. Sumu  5 700 € uvedie na r. 1030 aktuálne platného tlačiva daňového priznania platného pre rok 2018 s tým, že si ju započíta ako preddavok na výslednú daňovú povinnosť. V tomto prípade je príjem z vrátenia podielových listov rovnako súčasťou

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk