dnes je 30.9.2020

Input:

Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.2 Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová

Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu

S účinnosťou od 01.01.2016 sa zmenilo znenie § 43 ods. 3 písm. h) ZDP a aj § 43 ods. 14 ZDP tak, že daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou z príjmov autorov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a)ZDP, ktoré sú dosiahnuté napr. na základe zmluvy uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Autorského zákona, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 ZDP.

.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je príjem znížený o zrazený príspevok podľa § 1 zákona č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

Platiteľ dane (objednávateľ) je povinný zraziť daň vyberanú zrážkou pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka (autora). Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Zároveň je platiteľ dane (objednávateľ) je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane (objednávateľ) v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určuje FR SR a uverejňuje ho na svojom webovom sídle.


Daňovník podpísal zmluvu podľa autorského zákona. s objednávateľom. Predmetom zmluvy je podanie umeleckého výkonu. Odmena za podanie umeleckého výkonu vo výške 1 000,00 € je splatná do 5 dní po podaní umeleckého výkonu. Daňovník s objednávateľom nezatvorili dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP. Objednávateľ 12.07.2018 vyplatil daňovníkovi odmenu za podanie umeleckého výkonu. Z odmeny zrazil odvod do príslušného fondu na ochranu autorov vo výške 20,00 € (2 % z 1 000,00 €) a daň vyberanú zrážkou vo výške 186,20 € [(1 000,00 € - 20,00 € ) x 19 %]. Daňovníkovi vyplatil objednávateľ príjem vo výške 793,80 €, ktorý je zrazením dane daňovo vysporiadaný a do daňovník ho nebude uvádzať do daňového priznania. Objednávateľ zrazenú daň vo výške 186,20 € odvedie správcovi dane do 15.08.2018 a zároveň v tejto lehote podá oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 ZDP.

Uvedené neplatí, ak podľa§ 43 ods. 14 ZDPsa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane nezrazí zrážkovú daň. V takomto prípade má daňovník povinnosť osobne si vysporiadať svoju daňovú povinnosť z uvedených príjmov, a to vo väzbe na úhrn všetkých zdaniteľných príjmov dosiahnutých v príslušnom zdaňovacom období a povinnosť podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podľa § 32 ZDP. Platiteľ dane je povinný skutočnosť, že s daňovníkom uzatvoril písomnú dohodu o nezrážaní dane, oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho raka, vb ktorom bol dohoda uzatvorená, a to na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.


Daňovník podpísal zmluvu podľa autorského zákona. s objednávateľom. Predmetom zmluvy je podanie umeleckého výkonu. Odmena za podanie umeleckého výkonu vo výške 1 000,00 € je splatná do 5 dní po podaní umeleckého výkonu. Daňovník s objednávateľom uzatvorili 04.07.2018 dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP. Objednávateľ 12.07.2018 vyplatil daňovníkovi odmenu za podanie umeleckého výkonu. Z odmeny zrazil odvod do príslušného fondu na ochranu autorov vo výške 20,00 € (2 % z 1 000,00 €) a daňovníkovi vyplatil objednávateľ príjem vo výške 980,00 €. Daňovník si uvedený príjem vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. Objednávateľ v lehote do 31.01.2019 podá správcovi dane oznámenie podľa § 43 ods. 14 ZDP.

Pod režim dane vyberanej zrážkou spadajú len príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, pri ktorých daňovník neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP. V prípade príjmov z

  • vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,

  • vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a

  • použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,

sa tieto zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDPvždy sa zahŕňajú do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 6 ods. 2 ZDP, t. j. nikdy nepodliehajú dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ZDP. .

Pri výpočte ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP ako súčasti príjmov § 6 ods. 2 ZDP, sa postupuje rovnakým spôsobom ako pri príjmoch z podnikania (t. j. príjmoch podľa § 6 ods. 1 ZDP). ČZD je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky. Daňovník - autor/umelec sa môže rozhodnúť pre uplatnenie:

  • skutočných, preukázateľne vynaložených výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov alebo

  • výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Ak sa autor/umelec rozhodne pre uplatnenie skutočne vynaložených výdavkov, je povinný ich preukázať vedením jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva alebo daňovej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk