dnes je 2.12.2020

Input:

Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb - základ dane

23.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb – základ dane

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Základ dane vyjadruje, z akej základne sa daň vyrubí. Musí byť vyjadrený v v eurách.


Určenie základu dane pre fyzickú osobu je uvedené v  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Stanovenie základu dane

Základ dane sa zistí ako súčet

  1. čiastkových základov dane z príjmov podľa  a  ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (podľa  ZDP) a
  2. čiastkových základov dane z príjmov podľa  a  ZDP

Schematicky možno výpočet základu dane zistiť takto:

ČZD z  + ČZD  – nezdaniteľné časti základu dane + ČZD z  + ČZD z  = základ dane z príjmov

Od roku 2016 je názov  ZDP zmenený na „Osobitný základ dane z kapitálového majetku“ a tým sa zmenil aj postup zahrnovania týchto príjmov, z ktorých sa daň nevybrala zrážkou ako vysporiadaná, do osobitného základu dane. Príjmy z kapitálového majetku sa vynímajú zo základu dane daňovníka ( ZDP) a zdaňujú sa ako osobitný základ dane z kapitálového majetku, ktorý daňovník bude vykazovať samostatne a zdaňovať sadzbou 19 %. Touto sadzbou zdaní príjem z kapitálového majetku bez ohľadu na skutočnosť, či plynie zo zdrojov na území SR alebo z príjmov zo zdrojov v zahraničí. Pri príjmoch podľa § 7 ods. 1 až 3 ZDP, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane, sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov.


Podľa dôvodovej správy k novele ZDP touto úpravou sa zamedzí nerovnakému zdaneniu príjmov z kapitálového majetku, plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí, a to zavedením osobitného základu dane pre príjmy z kapitálového majetku so sadzbou dane 19 %.


Pri príjmoch z kapitálového majetku sa vo väčšine prípadov vyberá daň zrážkou podľa  ZDP. Za vybratie a platenie dane zrážkou z týchto príjmov je správcovi dane zodpovedný platiteľ príjmu.

Rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, je daňovou stratou.


O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v  ZDP, pričom sa použije postup podľa  ZDP. Z toho vyplýva, že podnikateľ môže vykázať daňovú stratu len z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňovú stratu nemôže podnikateľ vykázať z príjmov z prenájmu (ZDP), z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (ZDP), z príjmov z kapitálového majetku ( ZDP) ani z ostatných príjmov ( ZDP).

Paušálne výdavky a daňová strata

Príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP - Podľa § 6 ods. 10 ZDP ak daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky (kedy môže z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázať daňovú stratu), môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najviac do výšky 20 000 eur. Ani v tomto prípade nemožno vykázať stratu z týchto príjmov. V sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním týchto príjmov. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške, ak nebolo zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP - Obdobný postup môže použiť aj daňovník s príjmami použitia diela a použitia umeleckého výkonu (sú to príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu), ktorý, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, a neuplatní preukázateľné výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60% z týchto príjmov najviac do výšky 20 000 eur.

Podnikateľ R. Nový vykázal za zdaňovacie obdobie tieto zdaniteľné príjmy a výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (pre lepšiu názornosť bez uplatnenia NČZD):

Druh príjmu   Príjmy   Výdavky   ČZD +Daňová strata -   
zo závislej činnosti -  ZDP         + 10 000   
z podnikania (zo živnosti) -  ZDP   55 000   58 000   - 3000   
z ostatných príjmov -  ZDP   30 000   23 000   + 8 000   
úhrn ČZD podľa  ZDP         + 8 000   
daňová strata z príjmov  ZDP za príslušné zdaňovacie obdobie         - 3 000   
Základ dane (  a  ZDP)         + 18 000   

Podnikateľ dosiahol za zdaňovacie obdobie z podnikania stratu vo výške 3 000 €, ktorú bude môcť odpočítavať od základu dane (čiastkového základu dane) len z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa ZDP.

V nadväznosti na požiadavku vecnej a časovej súvislosti s príslušným zdaňovacím obdobím pri vyčíslovaní základu dane sú v  ZDP bližšie špecifikované príjmy, ktoré sa zahŕňajú do základu dane daného obdobia.

Príjmy zo závislej činnosti ( ZDP), ktoré plynú daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 4 ods. 3 ZDP).


Napríklad mzda za december daného roku (rok 01) vyplatená v januári nasledujúceho roku (rok 02) sa zahrnie do základu dane daného roku (roka 01).

Ak podnikateľ s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu ( ZDP) vynaložil peňažné prostriedky na zásoby a mal výdavky spojené so začatím činnosti v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom podnikateľ začal vykonávať túto činnosť, si ich zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom začal túto činnosť vykonávať ( ZDP).


E. Krásna získala oprávnenie na vykonávanie živnosti krajčírstvo - opravy a úpravy odevov v januári daného roku (rok 02). Od novembra predchádzajúceho roku (roka 01) mala prenajaté priestory, v ktorých uskutočnila

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk