dnes je 15.8.2020

Input:

Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5.2 Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí

Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček

Ak príjmy uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), b), d), e) a g) a § 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 7 zákona o dani z príjmov a daňovník je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia rezident SR dosiahne úrokové príjmy (§ 7 zákona o dani z príjmov) zo zdrojov v zahraničí (napr. mu plynú úroky z poskytnutých úverov, pôžičiek, z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtov v zahraničí), ich zdanenie v zahraničí (v zdrojovom štáte) je závislé najmä od existencie a znenia príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom. V prípade zmluvných štátov je v zmluvách uvedená problematika riešená v článku „Úroky”.


Rezidentovi SR plynú v roku úrokové príjmy z dlhopisov emitovaných v ČR. V ktorom štáte budú tieto príjmy zdaňované?

Podľa článku 11 ods. 1 zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou  o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003, ďalej len zmluva) úroky majúce zdroj v Českej republike a skutočne vlastnené rezidentom SR podliehajú zdaneniu len v SR.

Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie predmetného ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v SR.  Jedným z možných spôsobov, ako preukázať túto skutočnosť, je potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané miestne príslušným správcom dane.

Ak daňový rezident SR (skutočný vlastník úrokového príjmu) preukáže českému platiteľovi príjmu miesto daňovej rezidencie najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech, uplatní tento platiteľ dane oslobodenie od dane podľa zmluvy automaticky a predmetný príjem vyplatí slovenskému daňovníkovi v plnej výške.

Ak daňovník poberal úrokové príjmy plynúce z územia ČR, na území SR bude v daňovom priznaní pre FO typ B deklarovať tieto príjmy v VII oddiele (príjmy z kapitálového majetku) a zdaní sadzbou podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Uvedené príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí, ktoré daňovník dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv sa delia spôsobom uvedeným v § 10 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Ak plynú takéto kapitálové príjmy manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, delenie príjmov a výdavkov sa uskutoční podľa § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov (rovným dielom alebo iným dohodnutým pomerom).

  • Delenie spoločne dosiahnutých príjmov a výdavkov spôsobom uvedeným v § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov nemôže využiť daňovník s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, a to ani vtedy, ak by mal so spoluvlastníkmi uzatvorenú zmluvu o združení. Delenie príjmov a výdavkov podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov je možné len u daňovníkov, ktorí spoločne podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Manželia majú bezpodielové spoluvlastníctvo. Manžel pracuje v Českej republike a má tam otvorený bežný účet v banke, pričom z pripísaných úrokov mu tam zrážajú daň. Môže si manželka uviesť tieto úroky vo svojom daňovom priznaní a započítať zaplatenú daň na úhradu svojej daňovej povinnosti?

Príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sú aj úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5písm. b) zákona o dani z príjmov. Ak takéto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane) tak, ako je uvedené v § 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ak ide o príjmy z bezpodielového spoluvlastníctva, je možné rozdeliť tieto príjmy medzi manželov v súlade so znením § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Potrebné je však postupovať aj v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003 (ďalej len „zmluva”). V súlade s ustanovením článku 11 ods. 1 zmluvy úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a skutočne vlastnené rezidentom druhého zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto druhom štáte. Ak rezident Slovenskej republiky dosiahol úroky z peňažných prostriedkov z Českej republiky z účtu, ktorý nepoužíva v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, Česká republika nemá právo na zdanenie týchto príjmov a tieto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk