Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjmy, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva

7.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4.2 Príjmy, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva

Ing. Marcela Prajová

Zahŕňanie príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) a ostatných príjmov (§ 8 ZDP), ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, do základu dane je vymedzené v § 4 ods. 8 ZDP. Zahŕňanie príjmov z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) ), ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, do osobitného základu dane je vymedzené v § 7 ods. 9 ZDP. Manželia, ktorým plynú vyššie uvedené príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahrnú tieto príjmy do základu dane, resp. do osobitného základu dane podľa § 7 ZDPv rovnakom pomere, alebo sa môžu dohodnúť a uvedené príjmy zahrnúť do základu dane, resp. do osobitného základu dane podľa § 7 ZDPaj v inom pomere. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane, resp. do osobitného základu dane podľa § 7 ZDP aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov. ZDP nehovorí o tom, ako má dohoda manželov vyzerať a táto dohoda nemusí byť písomná.

To, na akom pomere delenia príjmov plynúcich z bezpodielového vlastníctva manželov sa manželia dohodnú, môže byť podmienené snahou optimalizovania daňovej povinnosti manželov, kedy jeden z manželov, napr. spĺňa podmienky oslobodenia a druhý nie, resp. „správnym” rozdelením príjmov manželia vo svoj prospech aplikujú ust. § 46a ZDP a pod.


Manželia, obaja dôchodcovia, prenajímajú nehnuteľnosť, ktorú vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V roku 2017 dosiahli príjmy z prenájmu vo výške 5 000,00 € a manžel aj príjem zo závislej činnosti v sume 1 000,00 €. Rozhodli sa, že príjmy z prenájmu budú deliť v pomere 52:48, t. j. manžel bude posudzovať príjem z prenájmu vo výške 2 600,00 € a manželka vo výške 2 400,00 €. Každý z manželov uplatní oslobodenie príjmu z prenájmu podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP vo výške 500 € a vyčísli zdaniteľné príjmy z prenájmu:

manžel v sume 2 100,00 € (2 600,00 € – 500,00 €) a 

manželka v sume 1 900,00 € (2 400,00 € – 500,00 €).

Manžel je povinný podať v súlade s ust. § 32 ZDP daňové priznanie, do ktorého uvedie príjmy zo závislej činnosti v sume 1 000,00 € a príjmy z prenájmu v sume 2 100,00 €. Manželka, ktorej zdaniteľné príjmy sú menej ako ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (1 901,67 €), nie je povinná podať daňové priznanie. Ak by si príjmy z prenájmu delili v pomere 50:50, boli by obaja manželia povinní podať daňové priznanie a obidvaja by platili daň.


Manželia v roku 2017 obdržali úroky z pôžičky, ktorú poskytli fyzickej osobe, vo výške 6 000,00 €. Tieto príjmy sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) ZDP a zdaňujú sa prostredníctvom podaného daňového priznania. Manželia môžu v súlade s ust. § 7 ods. 9 ZDP

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: