dnes je 29.10.2020

Input:

Príjmy fyzických osôb, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v roku 2017

10.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.21.1.1 Príjmy fyzických osôb, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) zdaniteľné príjmy možno zdaniť formou preddavkov na daň alebo formou dane vyberanej zrážkou. Príjmy podliehajúce zrážkovej dani sú taxatívne vymenované v § 43 ZDP. Daň sa vybratím zrážky v prevažnej miere považuje za vysporiadanú a neuvádza sa v daňovom priznaní ani v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a sadzba je väčšinou 19 %. (Aj z tohto pravidla však existujú výnimky príjmov taxatívne uvedené v § 43 ods. 6 ZDP, pri ktorých je možné považovať daň vybranú zrážkou za preddavok.)


Márii okrem príjmov zo závislej činnosti, ktoré jej zamestnávateľ preddavkovo zdanil, plynuli úroky v Tatrabanke, ktorá z úrokov zrazila daň. Táto zrazená daň sa považuje vykonaním zrážky za vysporiadanú a Márii vzhľadom na to, že okrem uvedených iné zdaniteľné príjmy nemala, môže vykonať zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (resp. Mária môže podľa daňové priznanie FO typu A).

Platiteľ dane

Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane, pri ktorom povinnosť vybratia dane je zákonom prenesená na platiteľa dane, ktorý vypláca zdaniteľný príjem podliehajúci dani vyberanej zrážkou až po znížení o zrazenú daň. Platiteľom dane je FO alebo právnická osoba (PO), ktorá je povinná:

 • zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka,

 • daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane (majetkovo za ne zodpovedá),

 • vykonať zrážku pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka,

 • v prípade dane vyberanej zrážkou zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak), pričom zrážku dane vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. (Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie.)

 • v prípade dane vyberanej zrážkou najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.


Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane nezrazí daň v správnej výške.


Platiteľa dane vyberanej zrážkou si nemožno zamieňať so zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane. Zamestnávateľ, vyplácajúci príjmy zo závislej činnosti, je tiež platiteľom dane, vykonávajúci zrážku pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka - zamestnanca a majetkovo za zrazené prostriedky zodpovedá. Zamestnávateľ však nezráža (nevyberá) zo zdaniteľnej mzdy daň, ale preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý sa na konci zdaňovacieho obdobia vysporiadava.

Sadzby dane vyberanej zrážkou

Daň sa vyberá zrážkou vo výške

a) 7%,

b) 19%,

c) 35% (nezmluvné štáty),

d) podľa zmluvy o zamedzení dvojitému zdaneniu – v prípade vyplatenia príjmu do zahraničia je potrebné zohľadňovať zdanenie podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. SR má takéto zmluvy uzatvorené so 65 štátmi (prehľad zmlúv uverejňuje MF SR na svojom webovom sídle).

Daň vyberaná zrážkou sa podľa § 47 ods.1 ZDP zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Dividendy zo zdrojov na území SR (7 % a 35 %)

7 % – dividendy zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia 2017 a nasl. vyplatené FO, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, ako aj členom štatutárneho alebo dozorného orgánu, ktorí sa na základnom imaní nepodieľajú, tiež podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku [okrem oslobodených do sumy 500 € ročne - § 9 ods. 1 písm. n) ZDP]; sú to dividendy a podiely na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, vyplatené zo zdrojov na území SR daňovým rezidentom SR a tiež daňovým nerezidentom SR.

Poznámka: Dividendy vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2016 nebudú ani v roku 2017 a nasledujúce pre túto skupinu daňovníkov predmetom dane.

35 % – dividendy a podiely na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka do nezmluvných štátov, pričom daňovníkom z nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt (alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo) v štáte uvedenom v zozname štátov, ktorý uverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo financií SR.

Ďalšie príjmy podliehajúce zrážkovej dani

Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide napr. o:

 • úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov (s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond, dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka SR);

 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov (s výnimkou, ak je príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond);

 • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní [§ 8 ods. 1 písm. i) ZDP], okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9 ZDP;

 • peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží [§ 8 ods. 1 písm. j) ZDP] s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 9 ZDP;


Ak daňovníkovi plynie nepeňažná výhra alebo cena, prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania má povinnosť oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny a ten si jej hodnotu zahrnie do daňového priznania, teda nezdaní sa daňou vyberanou zrážkou. (Ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrnie do príjmov uvedených v § 6 ZDP.) Od dane z príjmov FO sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry [neuvedené v § 9 ods. 2 písm. l) ZDP], ak ich hodnota neprevyšuje 350 € za cenu alebo výhru, pričom, ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu.

 • dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu [§ 7 ods. 1 písm. d) ZDP];

 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [§ 7 ods. 1 písm. e) ZDP];

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu [príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 ZDP,] ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14,


Z týchto príjmov sa daň zrážkou nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane, ktorú je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola uzavretá (§ 43 ods. 14 ZDP);

 • poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6 ZDP, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného a poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky podľa zákona o zdravotnom poistení;


Ak takýto príjem vráti daňovníkovi (poistencovi) poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa, takýto príjem zamestnávateľ preddavkovo zdaní spolu s bežným príjmom zo závislej činnosti (teda nie je zdanený daňou vyberanou zrážkou). Preplatok zo zdravotného poistenia môže vzniknúť, napr. ak bol preddavok na poistné zaplatený bez právneho dôvodu, chybným zaplatením alebo uplatnením odpočítateľnej položky pri zamestnancoch s nízkymi príjmami;

 • kompenzačné platby podľa osobitného predpisu;


Kompenzačné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk