dnes je 4.12.2020

Input:

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti a predaja osobného automobilu SZČO z pohľadu zákona o dani z príjmov

6.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.2.2 Príjem z prenájmu nehnuteľnosti a predaja osobného automobilu SZČO z pohľadu zákona o dani z príjmov

Ing. Viera Mezeiová


SZČO - v súčasnosti prerušená živnosť z dôvodu poberania rodičovskej dovolenky. Otázka sa tyká ako vo vzťahu k dani z príjmu FO, či je potrebné, alebo je možné mať príjem z prenájmu (nehnuteľnosť) a z predaja vlastného automobilu nezaradeného do obchodného majetku (spresnenie, automobil v majetku do 08/2016, potom vyradený do osobného užívania), čí treba obnoviť živnosť, alebo to nemá súvis. Čí stačí len podať daňové priznanie z týchto príjmov. Prijem z prenájmu je z nehnuteľnosti vedená v daňovej evidencii.

Ešte prosím dotaz ohľadom odpisov:

Ak sa zaradí nehnuteľnosť do daňovej evidencii ako majetok, ako sa pristupuje k odpisom, keď v roku 1991 majiteľ zomrel, zdedila nehnuteľnosť sestra a v roku 2008 som zdedila uvedenú nehnuteľnosť ja. Prosím, akým dátum sa nehnuteľnosť nadobudla, aby som mohla vypočítať odpis pri zaradení do daňovej evidencie, na koľko odpisov by som mala ešte nárok, teda konkrétne, ak som uvedenú nehnuteľnosť zaradila do obchodného majetku v roku 05/2017 a zdedila som ju v roku 06/2008, dátum nadobudnutia je 06/2008, a teda odpis za obdobie 06/2008 až 04/2017 je už neuplatniteľný?

1. Ak ide o príjem podľa § 6 ods. 3 ZDP (medzi tieto príjmy nepatria príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré sú zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, ktoré daňovník dosahuje na základe živnostenského oprávnenia), uvediete ho do príslušného riadku daňového priznania FO typ B.

  • Ak ste poberali príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci živnosti, nie je jasné, kedy ste živnosť prerušili (t.j. či bola prerušená v roku 2017 a do podania DP nebude obnovená, resp. bola prerušená už v roku 2016 lebo skôr). T.j.

  • Na účely zistenia základu dane daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 ZDP na daňové účely, je aj prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností.

  • Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu, upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 ZDP, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej v ZDP. Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDPupraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) ZDP a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 ZDPa výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDPo pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.

  • Podľa  § 32 ods. 12

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk