dnes je 28.9.2020

Input:

Priebeh exekučného konania

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.5 Priebeh exekučného konania

JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Aby exekučné konanie vôbec mohlo prebehnúť, musí byť vydaný exekučný titul, podaný návrh na vykonanie exekúcie a ak súd nezistí dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom oprávneného. Poverenie osoby exekútora na vykonanie exekúcie vykoná náhodným výberom súdu.

Exekučný titul – je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (§ 45 ods. 1 EP).

Exekučným titulom je rozhodnutie, ktoré priznáva právo (oprávnenému), zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (povinného). Ide o vykonateľné rozhodnutie súdu (napríklad rozsudok, platobný rozkaz, ktorý sa od decembra 2015 vydáva aj pri uplatnení práva na zaplatenie zmenky, trestný rozkaz či uznesenie), ale aj iných osobitných orgánov, keďže v zmysle ust. § 45 ods. 2 EP sa exekučným titulom tiež rozumie:

- rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu, a agentúry Európskej únie,

- cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,

- notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok, a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

- vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,

- rozhodnutie o dedičstve,

- vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,

- platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,

- vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

- iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,

- doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,

- upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie v prípade zastavenia exekúcie.

Exekučný titul podľa osobitného predpisu

Exekučný titul musí byť vykonateľný. Iba rozhodnutie, ktoré spĺňa túto podmienku, možno v exekučnom konaní vykonať. Ide o vlastnosť rozhodnutia, ktorej existencia je potrebná za účelom vynútenia splnenia povinnosti i proti vôli účastníka autoritatívnou mocou štátu.

V praxi sa často mylne uvádza, že exekučným titulom sa rozumie právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. Nie je to tak. Je to vždy iba vykonateľné rozhodnutie. A to z dôvodu možnej existencie tzv. predbežnej vykonateľnosti, kedy je rozhodnutie vykonateľné skôr ako nadobudne právoplatnosť. V exekučnom konaní sa s predbežnou vykonateľnosťou možno stretnúť hlavne pri vymáhaní výživného na maloleté deti.

Vykonateľnosť exekučného titulu skúma exekučný súd po doručení návrhu oprávneného na začatie exekučného konania. Je to podstatná zmena oproti doterajšej právnej úprave, podľa ktorej oprávnený podával návrh na začatie exekučného konania súdnemu exekútorovi. K zmene došlo z dôvodu, že súdneho exekútora si už nebude vyberať oprávnený, ale exekučná vec bude pridelená súdnemu exekútorovi na základe náhodného výberu technickými prostriedkami určenými ministerstvom.

Titul musí byť vykonateľný z formálnej ako i materiálnej stránky. Aby bolo rozhodnutie vykonateľné z formálnej stránky, musí spĺňať predpoklady stanovené právnou úpravou, ktorá sa týka tvorby exekučného titulu. Z materiálneho hľadiska ide o požiadavky kladené na exekučný titul. Tie sa týkajú jednoznačného určenia povinného, oprávneného, jednoznačného vymedzenia práva a povinnosti (jasné vymedzenie rozsahu plnenia a lehoty stanovenej na plnenie). Pokiaľ exekučný titul uvedené náležitosti nespĺňa, má to za následok zastavenie exekučného konania ešte pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie. Formálna a materiálna stránka sú rovnocennými zložkami vykonateľnosti.

Podľa výroku rozhodnutia sa ďalej exekúcia člení na exekúciu na peňažné a na nepeňažné plnenie. V prípade exekúcie na peňažné plnenie môže výrok znieť napríklad takto:

„Žalovaný je povinný zaplatiť k rukám žalobcu sumu 1 000 eur, spolu s 8 % ročným úrokom z omeškania od 1. 1. 2019 do zaplatenia, ako aj trovy konania vo výške 60 eur.”

V prípade exekúcie na nepeňažné plnenie exekučný titul obsahuje povinnosť, ktorú je odporca povinný splniť. Táto povinnosť musí byť presne špecifikovaná tak, aby nedošlo k zámene s inou povinnosťou. Môže ísť napríklad o povinnosť vypratať nehnuteľnosť, kde výrok môže znieť napríklad takto:

„Žalovaný je povinný vypratať nehnuteľnosť XY do 30. 04. 2019”

Nehnuteľnosť však musí byť presne špecifikovaná, aby nedošlo k jej zámene s inou nehnuteľnosťou.

Medzi exekučné tituly sa zaraďuje tiež notárska zápisnica. Tú nevydáva súd, ale notár. Ide o rozhodnutie úradnej povahy, ktoré stranám umožňuje rýchlu dohodu, a pre prípad potreby aj možnosť vykonania exekúcie na jej podklade. Podstatné je, aby povinný v notárskej zápisnici súhlasil s jej vykonateľnosťou a musí jednoznačne vyhlásiť v zápisnici, že v prípade, ak svoju povinnosť dobrovoľne do určitého času nesplní, súhlasí, aby oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie.

V praxi je možné stretnúť sa aj s tzv. cudzími exekučnými titulmi. Tie vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Aby cudzí exekučný titul mohol byť u nás vykonaný, je potrebné jeho uznanie. Ak bude uznaný, vyvoláva právne účinky aj na území Slovenskej republiky.

Exekučný titul skúma v exekučnom konaní príslušný súd – exekučný súd, avšak iba z hľadiska, či je naozaj vykonateľný. Skúma tiež, či sa v súvislosti s ním nevedie opravné konanie riadne alebo mimoriadne, prípadne iné konanie, ktoré s ním súvisí. Nie je však oprávnený skúmať rozhodnutie z vecného hľadiska, a teda či orgán, ktorý ho vydal, rozhodol správne.

Návrh na vykonanie exekúcie – exekučné konanie možno začať iba na návrh, ktorý podáva oprávnený, resp. v jeho mene splnomocnený právny zástupca. V mene maloletého, najčastejšie, ak sa má vykonať exekúcia na výživné, to môže byť aj zákonný zástupca maloletého.

Oprávnený môže návrh na vykonanie exekúcie spísať sám, ale aj prostredníctvom súdneho exekútora.

Dôležitou zmenou pri podávaní návrhu je, že oprávnený musí návrh podať na formulári ministerstva a v elektronickej podobe. Návrh sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronický formulár bude zverejnený na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak nebudú s ním spojené účinky riadne podaného návrhu a uplatneného práva. Návrh musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Spolu s návrhom sa podávajú aj prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu. Prílohy musia byť tiež podané elektronickými prostriedkami.

V inej podobe nie je prípustné návrh podať.

Treba upozorniť, že nová právna úprava podávania návrhu na vykonanie exekúcie elektronickými prostriedkami nadobudne platnosť a účinnosť 1. aprílom 2017. Do tejto lehoty je možné podávať návrhy na vykonanie exekúcie doterajším spôsobom návrhom niektorému exekútorovi.

V prípade, že oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Tento exekútor je zároveň aj zástupcom oprávneného na doručovanie písomností od súdu až do času, kedy súd poverí exekútora vybraného náhodným výberom na vykonanie exekúcie. Exekútor návrh na vykonanie exekúcie zašle súdu do 15 dní. Exekútor je povinný pripojené prílohy k návrhu na vykonanie exekúcie previesť do elektronickej podoby.

Za činnosť pri podávaní návrhu elektronickými prostriedkami patrí exekútorovi odmena a náhrada hotových výdavkov, určená vyhláškou ministerstva spravodlivosti.

V prípade, že návrh na vykonanie exekúcie podávajú viacerí oprávnení, musí ich v exekučnom konaní zastupovať spoločný zástupca.

V návrhu na vykonanie exekúcie sa musí uviesť:

- označenie súdu, ktorému je adresovaný, od 1. apríla 2017 to bude jediný kauzálny súd a to Okresný súd Banská Bystrica,

-označenie oprávneného a povinného, ak je účastníkom konania, pri fyzickej osobe treba na jej identifikáciu uviesť meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia tak, aby nemohlo dôjsť k jej zameniteľnosti, alebo ak ide o fyzickú osobu podnikateľa jej sídlo a IČO,

- ak ide o právnickú osobu jej obchodné meno, právnu formu a sídlo, identifikačné číslo IČO,

-označenie zástupcu oprávneného, ak podáva návrh na strane oprávneného viac účastníkov označiť ich spoločného zástupcu,

-opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov vo vzťahu k povinnému, ak je exekučným titulom priznaný nárok zo zmenky vystavenej voči povinnému, ktorým je fyzická osoba, platí to aj v prípade, keď došlo k prevodu práv zo zmenky na základe vystaveného nepretržitým radom indosamentov na nových držiteľov zmenky,

- oprávnený je povinný vymáhaný nárok označiť, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie a pri peňažnom plnení uplatnený nárok rozdeliť na istinu, jej príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu (ak jej vymáhanie bolo predmetom sporu), trovy exekúcie oprávneného, ktoré môžu pozostávať zo zaplateného súdneho poplatku, náhrady hotových výdavkov - ak boli priznané - a odmeny za právne zastupovanie, ak oprávneného zastupoval advokát,

- označenie čísla účtu, na ktorý sa má peňažné plnenie poukázať,

- v súvislosti s elektronickou korešpondenciou sa musí uviesť elektronická adresa oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku,

- vyhlásenie oprávneného o splnení vzájomnej podmienky alebo vzájomnej povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia,

- vyhlásenie oprávneného, že povinný dobrovoľne nesplnil povinnosť z exekučného titulu, alebo že splnil len jej časť,

- návrh musí byť datovaný.

Povinnými prílohami, ktoré sa musia pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie sú rovnopis exekučného titulu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, pokiaľ sa vyžaduje, ak je exekučným titulom v upomínacom konaní platobný rozkaz, tento nie je potrebné priložiť k návrhu,

- v prípade, že po vydaní exekučného titulu došlo k zmene oprávneného napríklad postúpením pohľadávky, treba pripojiť listinu o právnom nástupníctve, v prípade, že v rozsudku je predpokladom plnenia plnenie vzájomnej povinnosti alebo inej podmienky, k návrhu sa prikladá listina osvedčujúca plnenie týchto povinností,

- v prípade, ak ide o spor, ktorého jedným z účastníkov je spotrebiteľ, je potrebné pripojiť spotrebiteľskú zmluvu a všetky dokumenty s ňou súvisiace a na ktorú spotrebiteľská zmluva odkazuje, tento postup sa nemusí dodržať, ak ide o spor so spotrebiteľom, v ktorom je

- exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.

V prípade exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým je cudzie rozhodnutie, ak sa vyžaduje na vykonanie exekúcie rozhodnutie o vyhlásení vykonateľnosti, musí sa k nemu pripojiť, rovnako ako rozhodnutie o uznaní cudzieho exekučného titulu, ak súd rozhodol v osobitnom konaní o vyhlásení vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu.

Začatie exekučného konania

Exekučné konanie sa začína dňom doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu. (§ 50 EP).

Upravuje sa prekážka litispendencie, z ktorej vyplýva, že v tej istej veci nesmie prebiehať iné exekučné konanie. Ak sa už exekučné konanie v rovnakej veci začalo, konanie o ostatných návrhoch v tej istej veci súd zastaví. Pri sústredení exekučných vecí na jednom súde, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica, sa bude od 1. apríla 2017 musieť vylustrovať, či už v rovnakej veci neprebieha exekučné konanie.

V prípade, ak sa v priebehu exekúcie zistí, že na vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu je vedená exekúcia podľa osobitných predpisov v daňovom konaní, prednosť má exekúcia, v ktorej bola vec, právo alebo iná majetková hodnota postihnutá skôr.

V prípade, ak súd zistí nedostatky návrhu na vykonanie exekúcie spočívajúce v chybách v písaní alebo iných zrejmých nesprávností, prípadne, že návrh má iné chyby, nie je riadne odôvodnený, je nejasný alebo neúplný, súd vyzve oprávneného, aby v určenej lehote, ktorá nie je kratšia ako päť dní od doručenia výzvy, nedostatky návrhu odstránil. Výzva súdu musí:

obsahovať aj poučenie pre oprávneného, že ak chyby návrhu neodstráni v požadovanej lehote, návrh na vykonanie exekúcie odmietne. Po 1. apríli 2017 sa chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Na iný spôsob odstránenia chýb podania sa neprihliada.

Zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie

Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak zistí:

a) rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom (exekučným poriadkom),

b) ak existujú dôvody, pre ktoré mala byť exekúcia zastavená,

c) ak oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule (ak došlo k prevodu alebo prechodu práv a povinností z osôb uvedených v exekučnom titule),

d) že je exekučným titulom nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že nárok súvisí so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť ich použitia alebo rozpor s dobrými mravmi a táto okolnosť má vplyv na vymáhaný nárok,

e) exekučný titul bol vydaný v konaní, v ktorom nemožno namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné podmienky a existencia neprijateľnej podmienky má vplyv na uplatnený nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou,

f) exekúcia sa má vykonať na podklade rozhodcovského rozsudku vydaného v spotrebiteľskom spore a

1. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov (zákon č. 335/2015 Z. z.),

2. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory,

3. rozhodcovské rozhodnutie nebolo vydané stálym rozhodcovským súdom, ktorý mal povolenie na rozhodovanie spotrebiteľských sporov,

4. rozhodcovské rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu alebo nie je vykonateľné,

g)návrhom sa uplatňuje nárok na opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, a to bez toho, že by bol povinný vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie,

h) vykonanie exekúcie sa navrhuje na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

Späť vzatie návrhu na vykonanie exekúcie

Oprávnený má dispozičné právo disponovať s návrhom na vykonanie exekúcie. Môže ho preto meniť napríklad z dôvodu, že povinný časť plnenia poskytol po podaní návrhu. Návrh môže vziať aj späť. Ak oprávnený návrh vzal späť ešte pred vydaním poverenie exekútorovi súdom, exekučné konanie súd zastaví ku dňu, keď mu bolo späťvzatie návrhu doručené. V prípade, ak návrh na začatie exekučného konania bol podaný po 1. apríli 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom súdneho exekútora, späťvzatie návrhu môže vykonať len ten istý exekútor, ktorý návrh na vykonanie exekúcie podal v elektronickej podobe namiesto oprávneného, ktorý nemal zriadenú elektronickú schránku.

Poverenie na vykonanie exekúcie

Súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a pripojené prílohy. V prípade, ak nezistí nedostatky v predloženom návrhu a nezistí dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, v lehote 15 dní od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom oprávneného. Lehota 15 dní na posúdenie návrhu na vykonanie exekúcie neplatí, ak je exekučným titulom notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok povinného s označením povinného a oprávneného, s ktorým povinná osoba vyslovila súhlas.

Lehota 15 dní neplatí ani pre vykonateľné rozhodcovské rozsudky v rozhodcovskom konaní a ani pre zmier v ňom uzavretý.

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Exekútor sa vyberá náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Náhodný výber exekútora sa vykonáva zo zoznamu exekútorov vymenovaných pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza adresa trvalého pobytu alebo pobytu fyzickej osoby, ak je povinný fyzickou osobou,

-sídla právnickej osoby, ak je povinný právnickou osobou,

-sídla orgánu, ktorý je oprávnený konať za štát, ak je povinným štát,

-sídla organizačnej zložky podniku, ak ide o zahraničnú organizačnú zložku.

Nemožno prideliť vec exekútorovi, ktorý má pozastavený výkon funkcie exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol alebo ktorému bol ustanovený zástupca.

Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje označenie (§ 56 EP)

- súdu, ktorý ho vydal,

- exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,

- exekučného titulu s uvedením orgánu, ktorý ho vydal, spisovej značky alebo čísla konania a dátumu vydania,

- oprávneného a povinného a ich zástupcov, ak ich v návrhu uviedli,

- vymáhaného nároku.

V prípade, že súd vydá dodatok k povereniu pre exekútora, uvedené ustanovenie o obsahu poverenia sa použije aj pre jeho dodatok.

Doručením poverenia exekútorovi, ktoré po jeho vydaní odošle súd, sa začína exekúcia a druhé štádium exekučného konania.

Exekútor je povinný vykonávať exekúcie v poradí, ako mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie s výnimkou exekúcií na výživné, ktoré vybavuje prednostne.

Po začatí exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie môže exekútor požiadať oprávneného na zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,

ak je oprávnený oslobodený od platenia súdnych poplatkov, exekútorovi nevzniká právo

na zloženie preddavku.

Po začatí exekúcie, exekútor zabezpečí jej vykonanie. Pri exekúcii na uspokojenie práva na peňažné plnenie exekútor vykoná potrebné úkony na zistenie majetku postihnuteľného exekúciou.

Majetok zisťuje prostriedkami elektronickej komunikácie v registroch, ktoré sú nimi dostupné. Ak exekútor nezistí dostatok majetku, vyhotoví zoznam majetku povinného. Zoznam majetku povinného obsahuje údaje o platiteľovi mzdy alebo iného peňažného príjmu, s ktorým sa nakladá ako so mzdou,

- zoznam účtov bankách,

- zoznam pohľadávok povinného voči tretím osobám,

- zoznam cenných papierov, ich nominálnej hodnoty vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného a ich druhu s odhadnou hodnotou,

- zoznam podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorých je majiteľom alebo spolumajiteľom,

-údaj, či je povinný prevádzkovateľom podniku,

-údaje o iných majetkových právach, ktorých je majiteľom,

-zoznam nehnuteľností, ktoré sú podľa údajov katastra nehnuteľností vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve,

zoznam hnuteľných vecí,

-uvedenie adries nehnuteľností, kde možno očakávať, že sa budú nachádzať hnuteľné veci.

Pri zisťovaní hodnoty vecí exekútor vychádza z verejne dostupných údajov napríklad pri nehnuteľnostiach z cenovej mapy. Hodnotu nehnuteľnosti je oprávnený sám odhadnúť.

Ak účastník konania predloží znalecký posudok, exekútor z neho vychádza.

V prípade vecí, ktoré sú sporné z hľadiska vlastníckeho práva, v zozname majetku exekútor vyznačí dôvod spornosti. Rovnako postupuje, ak ide o veci zaťažené právami tretích osôb, prípadne, ak bola v kúpnej zmluve dohodnutá výhrada vlastníckeho práva, prípadne ak ide o veci, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Povinnému vzniká povinnosť poskytovať súčinnosť požadovanú exekútorom a povinnosť poskytovať potrebné vysvetlenia a objasnenia týkajúce sa vlastníctva vecí.

Exekútor môže vyzvať povinného, aby uskutočnil vyhlásenie o svojom majetku. Môže to urobiť, ak je to na ukončene exekúcie potrebné. Takáto požiadavka exekútora však musí byť primeraná výške uplatneného nároku.

Exekútor vo výzve upozorní povinného aj na trestnoprávne dôsledky uvedenia nepravdivých údajov vo vyhlásení o majetku.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Na základe poverenia súdneho exekútora na vykonanie exekúcie súdom, exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie (§ 61 EP).

Exekútor po začatí exekúcie:

a) upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak je ho už možné určiť,

b) povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok,

c) povinného upovedomí o začatí exekúcie a spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu.

Upovedomenie o začatí exekúcie má okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 61 EP obsahovať náležitosti uvedené v § 61a EP a to:

a) označenie exekútora, ktorý ho vydal,

b) označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,

c) označenie oprávneného a povinného a ich zástupcov (ak si ich zvolili),

d) označenie vymáhaného nároku,

e) výšku trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie,

f) výšku trov po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ak povinný nesplnil vymáhanú povinnosť v lehote podľa písm. e),

g) poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinok,

h) poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žiadať o povolenie splniť vymáhanú sumu v splátkach,

i) poučenie o možnosti namietať proti uznaniu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného predpisu nevyžaduje vyhlásenie o vykonateľnosti, v rozsahu v akom to tento osobitný predpis dovoľuje.

Doručenie upovedomenia o začatí exekúcie

Upovedomenie sa musí doručiť do vlastných rúk. Ide o samostatnú úpravu doručovania v Exekučnom poriadku, ktorá je v tomto odlišná od spôsobu doručovania písomností súdom podľa § 111 ods. 3 CSP, podľa ktorého, ak strana neprevezme zásielku zaslanú na jej adresu pre fyzickú osobu alebo do sídla právnickej osoby v lehote určenej v oznámení doručovateľa pošty, považuje sa zásielka za doručenú - použije sa inštitút náhradného doručenia.

Pre exekučné konanie nie je použiteľné náhradné doručenie zásielky. Exekútor vykoná šetrenie v príslušných registroch o evidencii obyvateľov pri fyzických osobách v obchodnom registri pri právnických osobách. Exekútor pošle upovedomenie na adresu alebo sídlo zistené z uvedených registrov.

V exekučnom konaní platí

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk