dnes je 27.7.2021

Input:

Prevádzková réžia

27.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2 Prevádzková réžia

5.6.2.1 Prevádzková réžia - právna úprava

Ing. Viera Kaletová , Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo financií Opatrením číslo MF/26567/2011-74 s účinnosťou od 1.1.2013 zrušilo stĺpec „prevádzková réžia” a ustanovilo v § 4 v postupoch účtovania nové členenie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane nasledovne:

  • zásoby,

  • služby,

  • mzdy,

  • poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa a poistné a príspevky platené  zamestnávateľom za zamestnancov, 

  • tvorbu sociálneho fondu,

  • ostatné výdavky.

Z uvedeného členenia vyplýva, že namiesto stĺpca „prevádzková réžia” sa ustanovili dva stĺpce, a to stĺpec „služby” a stĺpec „ostatné výdavky”.

Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia a odborné semináre, výdavky na cestovné.

Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v § 4 odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode postupov účtovania v JÚ.

Rôznorodosť výdavkov uplatňovaných v rámci prevádzkovej réžie zahŕňa aj rozsiahly súbor právnych noriem, ktoré upravujú ich vecnú stránku. Právnymi normami, pri ich kvalifikovaní za daňovo uznateľné výdavky sú najmä:

  • zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

  • opatrenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk