dnes je 30.11.2020

Input:

Prevádzkareň zahraničnej osoby a DPH v roku 2016

29.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychádzajúc z terminológie zákona o DPH, prevádzkarňou sa rozumie stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania. Zákon o DPH ani Šiesta smernica detailnejšie nevymedzujú uvedené pojmy, a preto sa je potrebné pri výklade týchto pojmov obrátiť na rozsudky Súdneho dvora EÚ. Na úrovni európskeho práva poskytujú návod pre určenie, či v danom konkrétnom prípade sú splnené znaky prevádzkarne. Medzi rozhodnutia, ktoré sa zaoberali otázkou prevádzkarní, sa radia najmä nasledovné:

  • GunterBerkholz (C-168/84)

  • Faaborg - GeltingLinien (C-231/94)

  • ARO Lease (C-190/95)

  • DFDS (C-260/95)

  • LeasePlan Luxemburg (C-390/96)

Z týchto rozhodnutí možno vyvodiť závery týkajúce sa podmienok, pri ktorých možno činnosti uskutočňované na území iného členského štátu posúdiť ako činnosti, ktoré sú uskutočňované prostredníctvom prevádzkarne zahraničnej osoby:

  • prevádzkareň si vyžaduje trvalú prítomnosť personálneho (napr. zamestnanci, ktorí sú stále k dispozícii na uvedenom mieste) a materiálneho vybavenia potrebného na poskytovanie služieb (napr. kancelárske priestory, skladové alebo výrobné priestory, v ktorých alebo z ktorých poskytuje svoje plnenia),

  • existencia prevádzkarne by sa mala brať do úvahy v tom prípade, ak posúdenie miesta plnenia podľa miesta vedenia podnikateľskej činnosti nie je jednoznačné alebo vedie k sporu s iným členským štátom (prípad Berkholz),

  • prevádzkareň musí disponovať vlastnými zamestnancami alebo štruktúrou, ktorá má dostatočný stupeň stability k tomu, aby vytvorila rámec pre uzatváranie zmlúv alebo prijímanie manažérskych rozhodnutí, a tým sa umožní poskytovanie daných služieb na nezávislej úrovni (prípad ARO Lease BV),

  • prevádzkareň musí disponovať dostatočnou úrovňou stability a primeranou štruktúrou v zmysle personálneho a materiálneho vybavenia pre poskytovanie služieb na nezávislej úrovni (odvolávka na ARO Lease v prípade LeasePlan). Čiže musí na dostatočnej úrovni zabezpečovať stálosť (dostatočný stupeň trvalosti) a organizáciu, ktorá z hľadiska ľudského a materiálneho vybavenia je schopná poskytovať predmetné služby samostatne (tzn. schopnosť resp. možnosť z uvedeného miesta uzatvárať a vyhotovovať zmluvy, dojednávať obchody, prijímať platby, vykonávať konkrétnu ekonomickú činnosť, a pod.).

Aj keď sa v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ pojednáva o službách, tie isté kritériá sa vzťahujú aj na dodanie tovaru, ak má dodanie tovaru uskutočniť zahraničná osoba prostredníctvom svojej prevádzkarne.

Hlavným významom inštitútu prevádzkarne zahraničnej osoby pre DPH je snaha, aby miesto zdanenia obchodných transakcií odpovedalo skutočnému miestu, odkiaľ, prípadne kam, sú predmetné transakcie poskytované. Viazanie miesta plnenia len na sídlo hospodárskej činnosti daňového subjektu, ktoré môže byť len formálne, by mohlo viesť k rôznym kalkuláciám, ako sa vyhnúť zdaneniu poskytovaných služieb. Využitie konceptu prevádzkarní má slúžiť k lepšiemu zobrazeniu skutočného stavu.

Pri posudzovaní existencie vzniku prevádzkarne zahraničnej osoby pre účely DPH sa nemôže brať ako kritérium zápis organizačnej zložky zahraničnej osoby do Obchodného registra v SR, ale vždy je potrebné skúmať aj ďalšie faktory nevyhnutné pre existenciu prevádzkarne, tak ako je to uvádzané v zákone o DPH ako aj v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ.

Stále miesto podnikania nevznikne napr. vtedy, ak zahraničný podnikateľ so sídlom v ČR poskytne na území SR pre slovenského objednávateľa jednorazovo službu - napr. právne poradenstvo pri nejakom projekte (aj keď túto činnosť bude vykonávať dlhšie, t. j., dokedy sa projekt neukončí).

Stále miesto podnikania (t. j. stála prevádzkareň) nevznikne, keď zahraničná osoba so sídlom v ČR má v SR uskladnený tovar, ktorý predáva zákazníkom v SR alebo zákazníkom z iného štátu.

Pre vznik stálej prevádzkarne na území SR, by sa podľa ustanovení zákona o DPH ako aj judikátov Súdneho dvora EÚ vyžadovala aktívna činnosť (t. j. poskytovanie služieb alebo dodávanie tovarov), vlastný personál, materiálne zabezpečenie a samostatnosť pri poskytovaní plnení (t. j. služieb alebo dodávke tovarov). Pritom pri aktívnej činnosti musí ísť o ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, teda nie činnosť vykonávanú napr. len pre svojho zriaďovateľa so sídlom v zahraničí.

V prípade, že dôjde k splneniu vyššie uvedených kritérií pre vznik prevádzkarne zahraničnej osoby pre účely DPH, v takom prípade sa na uvedenú osobu vzťahuje registračná povinnosť podľa § 4 zákona o DPH, t. j. registrácia zdaniteľnej osoby, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Okrem vyššie uvedenej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk