dnes je 25.1.2021

Input:

Preradenie auta z podnikania do osobného užívania v roku 2017 z pohľadu jednoduchého a z pohľadu podvojného účtovníctva

17.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.1.1 Preradenie auta z podnikania do osobného užívania v roku 2017 z pohľadu jednoduchého a z pohľadu podvojného účtovníctva

Ing. Eva Mihalíková

Vyradenie automobilu z obchodného majetku – a teda jeho preradenie trvalo len na súkromné využitie – sa všeobecne týka dvoch daní – dane z príjmu a DPH.

Vyradenie auta z pohľadu jednoduchého účtovníctva

Na strane dane z príjmu fyzických osôb je situácia veľmi jednoduchá. Vzhľadom na to, že automobily sú zaradené do prvej odpisovej skupiny, po štyroch rokoch od obstarania bude automobil celkom odpísaný (ak nebolo jeho odpisovanie prerušené alebo nedošlo k technickému zhodnoteniu). Takže zostatková daňová hodnota automobilu je nulová.

Z tohto dôvodu odpadajú starosti s vyradením hmotného majetku z obchodného majetku, na karte hmotného majetku sa len uvedie, že ku dňu xy sa predmetný automobil vyradil z obchodného majetku do súkromného majetku.

Preradenie auta do osobného užívania

Preradenie auta do osobného užívania je pomerne častým úkonom v účtovníctve, z hľadiska dane z príjmu okrem vyznačenia vyradenia na karte majetku nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony. Preradením nevzniká žiadny zdaniteľný príjem a nie je nutné vykazovať nejaké skoršie daňové výdavky teraz už ako nedaňové a podobne.

Od tohto vyradenia začína plynúť päťročná lehota pre oslobodenie príjmu z prípadného predaja vozidla od dane z príjmu (§ 9 ods. 1 písm. c) ZDP).

Zložitejšie je to s DPH. Predmetom tejto dane je hlavne dodanie tovaru za odplatu zdaniteľnou osobou v rámci uskutočňovania ekonomickej činnosti. So zreteľom na možné špekulácie a zneužívanie výhod systému DPH sa tak aj takéto odplatné zdaniteľné plnenia považujú aj určité situácie, v ktorých žiadna odplata nie je alebo ani nemôže byť poskytnutá. Napríklad sú to dary alebo práve vyradenie obchodného majetku, pri ktorom bol uplatnený odpočet dane, pre trvalé súkromné využitie platcom DPH.

V prípade, že si účtovná jednotka pri obstaraní automobilu uplatnila odpočet DPH, aj vyradenie jeho darovaním podlieha dani z pridanej hodnoty. DPH sa musí dopočítať zo zostatkovej ceny automobilu (vstupná cena znížená o daňové odpisy). Pokiaľ ide o automobil, ktorého zostatkové cena je nulová, DPH sa pri darovaní neuplatňuje.

Preradenie automobilu z obchodného majetku do osobného užívania nemá vplyv na základ dane, táto skutočnosť sa vždy premietne len v účtovníctve.

Preradenie auta kúpou

Pri preradení automobilu z podnikania do osobného užívania kúpou je postup o niečo jednoduchší. Automobil sa podobne ako pri darovaní vyradí ku dňu predaja, tento deň je nutné zaznačiť na karte hmotného majetku. Následne sa vystaví faktúra za predaj automobilu, v prípade platcu DPH, to bude faktúra s DPH a auto je vyradené. Pri vyraďovaní auta predajom je dôležité dať pozor, či nejde o predaj blízkej osobe (konateľov syn, dcéra, atď.). V prípade, že ide o predaj závislej osobe, je dôležité oceniť automobil trhovou hodnotou. Základom dane tak bude cena automobilu, za ktorú by bolo možné tento automobil obstarať ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V praxi to znamená, že nie je možné predať automobil za neprimeranú cenu, napríklad 100 eur, ak je jeho hodnota niekoľkonásobne vyššia.

Zhrnutie postupu v jednoduchom účtovníctve:

1. vyradenie automobilu k určitému dňu (deň darovania alebo predaja), vyznačenie tejto skutočnosti na inventárnej karte dlhodobého hmotného majetku,

2. ak bol pri obstaraní auta uplatnený odpočet DPH, pri darovaní: dopočítanie a odvedenie DPH, v prípade, že automobil nebol celkom odpísaný, v prípade predaja vystavenie faktúry v trhovej hodnote s DPH.

Vyradenie auta z pohľadu podvojného účtovníctva

Preradenia auta do osobného užívania z pohľadu podvojného účtovníctva je o niečo zložitejšie. Aj v podvojnom účtovníctve je možné preradiť automobil z obchodného majetku do osobného užívania fyzickej osoby – podnikateľa, týmto preradením však nedochádza k úplnému vyradeniu z účtovníctva. Vyradiť automobil z účtovníctva úplne, a teda preradiť ho do osobného majetku, je možné dvoma spôsobmi, a to:

  • darovaním

  • kúpou

Preradenia automobilu do osobného užívania darovaním

Z pohľadu dane z príjmu je posúdenie situácie rovnaké ako v jednoduchom účtovníctve pri preradení auta do osobného užívania. V prípade darovania automobilu, ktorý bol už úplne odpísaný, sa účtuje len o jeho vyradení z majetku na základe vyraďovacieho protokolu.

Z pohľadu DPH je postup opäť rovnaký, ak bol automobil už odpísaný, o DPH sa neúčtuje, ak ešte nebol odpísaný, DPH sa dopočíta a odvedie zo zostatkovej daňovej ceny (obstarávacia cena – daňové odpisy), samozrejme, za predpokladu, že bol pri obstaraní automobilu uplatnený odpočet DPH.

Na strane príjemcu darovaného automobilu, ak je príjemca fyzickou osobou, dar nezdaňuje, existujú však aj výnimky, v ktorých tento dar je považovaný za nepeňažný príjem, je potrebné ho oceniť trhovou hodnotou a zdaniť. Je to napríklad v prípade darovania auta v súvislosti s výkonom závislej činnosti (zamestnancovi, konateľovi, atď.) a v súvislosti s príjmami podľa § 6 ZDP (príjmy zo živnosti, z prenájmu, atď.).

Z uvedeného vyplýva, že ak je osobný automobil v majetku spoločnosti úplne odpísaný, nemá jeho darovanie vplyv na základ dane z príjmov právnických osôb a nie je potrebné upravovať základ dane o pripočítateľnú položku vo výške daňovej zostatkovej ceny automobilu, pretože v takomto prípade je nulová.

Účtovné súvzťažnosti  MD   
Automobil ešte nebol odpísaný        
Zúčtovanie zostatkovej ceny automobilu    543    082    
Daňová povinnosť k DPH    543    343    
Vyradenie automobilu z účtovníctva    082    022    
Automobil bol odpísaný        
Vyradenie automobilu z DHM    082    022    

Preradenia automobilu do osobného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk