dnes je 25.11.2020

Input:

Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxi

23.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od začiatku roka 2016 vstúpili do platnosti nové skutočnosti v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. Medzi najvýznamnejšie zmeny patril osobitný režim dane z pridanej hodnoty na základe platieb, zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác, spätný dovoz tovaru vo forme zušľachteného výrobku, rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou, vykazovanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze, zmena odkazu na faktúre pri trojstrannom obchode, zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, zavedenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy potravín, zmeny pri tzv. dobrovoľnej registrácii, ako aj definovanie kritérií pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské a iné účely, odpočet DPH pri registrácii, oslobodenie od dane pri predaji investičného majetku, dodatočné zníženie základu dane po podaní žiadosti o vrátenie dane a skoršie vrátenie dane zdaniteľnej osobe z tretieho štátu. Od júna 2016 nadobudla účinnosť novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., kde zmeny boli konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Zmeny bezprostredne súviseli so zmenami nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby znamená, že malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť pre nový režim uplatňovania DPH na základe platieb, kedy budú daň platiť len z faktúr, ktoré im ich odberateľ skutočne uhradí. Podnikatelia nemusia platiť daň skôr, ako prijmú platbu od svojich odberateľov. Osobitná úprava sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť DPH okrem dodania tovarov a služieb oslobodených od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie podľa § 43) a oslobodených od DPH pri vývoze tovaru a služieb § 47. V praxi to znamená, že daňová povinnosť podnikateľovi pri uplatňovaní osobitného režimu DPH na základe platieb vznikne až dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Rovnaký princíp, ako vo vzťahu vzniku daňovej povinnosti, sa uplatňuje aj pri práve odpočítať DPH z prijatých tovarov a služieb. Platitelia, ktorí sa rozhodli pre osobitnú úpravu, majú povinnosť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane, pričom musí byť táto osobitná úprava zreteľne uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade, ak nie je vyznačená daňová povinnosť vznikne dodaním tovaru alebo služby. Platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením chýbajúceho odkazu,  čo sa stáva častým dôvodom na uloženie pokuty zo strany správcu dane až do výšky 10 000 eur. Pritom daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až momentom prijatia platby za plnenie od odberateľa. Súčasne uplatnenie práva na odpočítanie dane je spojené s rovnakým princípom. To znamená, že odpočet dane z prijatých plnení je možný až najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené za plnenie dodávateľovi. V praxi sa potom stáva že ak je platiteľ uplatňujúci osobitný režim v pozícii dodávateľa, ovplyvňuje to aj jeho odberateľov, ktorí sú platitelia dane, pretože právo na odpočítanie dane z prijatých plnení je viazané na úhradu dodávateľovi. Informatívny zoznam platiteľov uplatňujúcich osobitnú úpravu je zverejnený a priebežne aktualizovaný na webovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle §52 ods.11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo. Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov. Dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, je nutné oznámiť písomne daňovému úradu najneskôr do 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uplatňovanie tejto úpravy skončilo. Podnikateľ musí skončiť s uplatňovaním dane na základe platieb, ak v aktuálnom kalendárnom roku dosiahol obrat viac ako 100 000 eur, alebo je na neho vyhlásený konkurz, resp. je v likvidácii, alebo sa firma ruší bez likvidácie, stane sa fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti v prípade úmrtia platiteľa dane z pridanej hodnoty, alebo už nie je viac platcom dane z pridanej hodnoty.

Príklad

Platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím dosiahol za kalendárny rok 2015 obrat 73 000 eur a za kalendárny rok 2016 nepredpokladá dosiahnutie vyššieho obratu ako za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk