dnes je 28.10.2020

Input:

Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017

14.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.1 Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017

Ing. Ján Mintál

Daň z príjmov

V zásade je daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2017 povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou - t.z. rezidenta SR. Pre úplnosť je nutné pripomenúť, že daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.

Samostatne zárobkovo činná osoba sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

  • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov (t.j. z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov) najviac do výšky 20 000 eur,

  • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11 ZDP zákona o dani z príjmov),

  • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je do 31. marca 2018. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 3.apríl 2018, kedy je zároveň daň aj splatná. Zákon o dani z príjmov naďalej obsahuje možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania a to na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania a to najviac o tri celé kalendárne mesiace resp. najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V týchto nových lehotách je daň aj splatná.

Dňa 15.januára 2018 uplynie termín na odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ZDP zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v mesiaci december 2017. Rovnako je tento deň posldným na splnenie si povinnosti odvedenia sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 ZDP zákona o dani z príjmov v prípade úhrady vykonanej v mesiaci december 2017.

Daň z pridanej hodnoty

Dňa 25.januára 2018 uplynie posledný deň na splnenie povinnosti podania daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac december 2017 pre platiteľov dane s mesačným zdaňovacím obdobím resp. daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 4. kalendárny štvrťrok 2017 pre platiteľov dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím. V uvedený deň je daň aj splatná.

Deň 25.januára 2018 je posledným aj pre podanie daňového priznania k DPH za mesiac december 2017 pre také samotstane zárobkovo činné osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.. Dňa 25.januára 2018 uplynie aj splatnosť tejto dane.

Daň z motorových vozidiel

Ak zákon o dani

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk