dnes je 24.9.2020

Input:

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.30 Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

Ing. Kristína Hudoková, PhD.

Preddavkom na daň sa rozumie povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Na základe dane vypočítanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie má daňovník (právnická osoba) povinnosť platiť preddavky na daň, a to:

  • mesačné – ak daň vypočítaná za predchádzajúce zdaňovacie presiahla 16 600 €; sú splatné vždy do konca príslušného mesiaca vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,

  • štvrťročné - ak daň vypočítaná za predchádzajúce zdaňovacie presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €; sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak sa jedná o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, tak preddavky sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

  • preddavky na daň neplatí daňovník, ktorého daň vypočítaná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 2 500 €.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce zo zákona, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú zrážkou odpočítavanú ako preddavok na daň.

Príklad:         

Spoločnosť ALFA, s.r.o., so zdaňovacím obdobím

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk