dnes je 30.9.2020

Input:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

23.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Podľa § 51c ZDP sa preddavok na daň platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Preddavky na daň sa platia v preddavkovom období, pričom preddavkovým obdobím je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Napríklad, ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, potom preddavkové obdobie po podaní daňového priznania za rok 2017 sa začne 04.04.2018, a ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania ani za rok 2018, skončí sa 01.04.2019.

V závislosti na výške poslednej známej daňovej povinnosti (ďalej ne „PZDP”) platí daňovník:

- štvrťročné preddavky, a to vtedy ak PZDP daňovníka presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €; preddavky platí daňovník vo výške 1/4 PZDP, pričom štvrťročné preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka, alebo

- mesačné preddavky, a to vtedy ak PZDP daňovníka presiahla 16 600 €; preddavky platí daňovník vo výške 1/12 PZDP, pričom mesačné preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 ZSD považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak (§ 34 ods. 4 ZDP).

Výpočet výšky preddavkov na daň

Na výšku preddavkov na daň má vplyv výška PZDP vypočítaná podľa § 34 ods. 5 ZDP a štruktúra základu dane.

PZDP sa podľa § 34 ods. 5 ZDP rozumie daň vypočítaná:

- zo základu dane [čiastkového základu dane (ďalej len „ČZD”)] z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty  a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP uvedeného v poslednom daňovom priznaní,

- zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,

- pri použití sadzby dane uvedenej v § 15 písm. a) ZDP, platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,

- takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus.

Výška PZDP sa podaním dodatočného daňového priznania nemení.

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 v roku 2018 do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 v roku 2019 sa platia preddavky na daň podľa ZDP vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za zdaňovacie obdobie roku 2017, a to:

- zo súčtu ČZD uvedených na r. 36 (ČZD z príjmov podľa § 5), r. 55 (ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP znížený o odpočet daňovej straty) a r. 65 (ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP) zvýšeného o sumu uvedenú na r. 79 (suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze ZDP) a v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov zníženého o sumu uvedenú na r. 82,

- zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roku 2018, t. j. o sumu 3 830,02 €,

- pri použití sadzby dane podľa § 15 písm. a) ZDP platnej v roku 2018, čiže 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 268,06 € a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 268,06 €,

- takto vypočítaná daň sa zníži o sumu daňového bonusu uvedenú na r. 106 daňového priznania typu B za rok 2017.


Daňovník podal v zákonnej lehote daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017, v ktorom vykázal:

r. 36 Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 ZDP 0,00 
r. 43 Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP 27 500,00 
r. 54 Nárok na uplatnenie daňovej straty 1 600,00 
r. 55 Znížený ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období 25 900,00 
r. 65 Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP 2 600,00 
r. 79 Suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze ZDP - 
r. 82 Úhrn vyňatých príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP [základov dane (+) a daňových strát (-)] - 
r. 106 Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) podľa § 33 ZDP 513,84 

Pre účely platenia preddavkov na daň v preddavkovom období od 04.04.2018 do 01.04.2019 (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznanie za rok 2018) vypočíta daňovník PZDP nasledovne:

- od základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o daňovú stratu a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP – t.j. od sumy 28 500,00 € (25 900,00 € + 2 600,00 €)

- odpočíta nezdaniteľnú časť základu dane platnú na rok 2018 – t. j. sumu 3 830,02 €

- vzniknutý rozdiel v sume 24 669,98 € vynásobí sadzbou dane platnou na rok 2018 (t.j. 19 % zo sumy 35 268,06 € a 25 % zo sumy presahujúcej 35 268,06 €) a vypočíta daň vo výške 4 687,29 €

- od vypočítanej dane v sume 4 687,29 € odpočíta daňový bonus – t. j. sumu 513,84 €

a vyčísli poslednú známu daňovú povinnosť vo výške 4 173,45 €.

V súlade s  § 34 ods. 2 ZDP je daňovník povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške 1 043,37 € (4 173,45 € : 4).

Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet ČZD z príjmov podľa § 5 a 6 ZDP, postupuje pri vyčíslení výšky preddavkov na daň podľa § 34 ods. 10 ZDP. Takýto daňovník neplatí preddavky na daň, ak ČZD z príjmov podľa § 5 ZDP tvorí viac ako 50 % zo súčtu ČZD podľa § 5 a 6 ZDP. Ak ČZD z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej zo súčtu ČZD podľa § 5 a 6 ZDP, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Percentuálny podiel sa vypočíta nasledovne: [ČZD podľa § 5 ZDP / (ČZD podľa § 5 ZDP + ČZD podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP + ČZD podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP)] x 100; vyjadrené riadkami daňového priznania za rok 2017: [r. 36 / (r. 36 + r. 43 + r. 65)] x 100


Daňovník podal v zákonnej lehote daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017, v ktorom vykázal:

r. 36 Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 ZDP 15 000,00 
r. 43 Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP 36 000,00 
r. 54 Nárok na uplatnenie daňovej straty 2 000,00 
r. 55 Znížený ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období 34 000,00 
r. 65 Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP 5 000,00 
r. 106 Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) podľa § 33 ZDP 256,92 

Pre účely platenia preddavkov v preddavkovom období od 04.04.2018 do 01.04.2019 (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznanie za rok 2018) vypočíta daňovník PZDP nasledovne:

- od základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zníženého o daňovú stratu a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 – t.j. od sumy 54 000,00 € (15 000,00 € + 34 000,00 € + 5 000,00 €)

- odpočíta nezdaniteľnú časť základu dane platnú na rok 2018 – t.j. sumu 3 830,02 €

- vzniknutý rozdiel v sume 50 169,98 € vynásobí sadzbou dane platnou na rok 2018 (t.j. 19 % zo sumy 35 268,06 € a 25% zo sumy presahujúcej 35 268,06 €) a vypočíta daň vo výške 10 426,41 €

- od vypočítanej dane v sume 10 426,41 € odpočíta daňový bonus – t.j. sumu 256,92 €

a vyčísli poslednú známu daňovú povinnosť vo výške 10 169,49 €.

Pre účely uplatnenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk