dnes je 25.11.2020

Input:

Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.1.2 Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2017

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Podnikajúce FO s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (ďalej iba „ZDP”) sú v tzv. preddavkovom období povinné platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO podľa § 34 ZDP, ak ich posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 €.

Preddavky na daň podľa § 34 ZDPneplatí daňovník (FO), ktorý v roku 2016 poberal len príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), ostatné príjmy (§ 8 ZDP), príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP) alebo príjmy zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35, resp. kombináciu týchto príjmov.

Preddavkové obdobie sa začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a končí sa posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Pozn.: Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2018 sa posúva z 31. 3. 2018 (zo soboty) na najbližší pracovný deň, t. j. až na 3. 4. 2018 (utorok).

V roku 2016 sa preddavky na daň z príjmov FO platia v preddavkovom období od 1. 4. 2017 do 3. 4. 2018.  

Pozn.: Ak daňovník (FO) využije možnosť predĺženia zákonnej lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia správcovi dane podľa § 49 ods. 3 ZDP o 3 alebo o 6 kalendárnych mesiacov, napr. do 30. júna 2017, nové preddavkové obdobie v roku 2017 mu začína plynúť od 1. 7. 2017 a skončí 3. 4. 2018 za predpokladu, že si nepredĺži aj lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017.

Daňovník platí preddavky na daň v preddavkovom období miestne príslušnému správcovi dane v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti (ďalej iba „PZDP”) štvrťročne alebo mesačne, prípadne správca dane môže na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov inak. Preddavky sa zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol. Ak je PZDP nižšia ako 2 500 €, daňovník preddavky neplatí.

Posledná známa daňová povinnosť (PZDP) Výška preddavkov 
PZDP < 2 500 € Neplatí preddavky 
16 600 € > PZDP > 2 500 € Štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 PZDP (splatné do konca každého štvrťroka)  
PZDP > 16 600 € Mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 PZDP (splatné do konca každého mesiaca)  

Z definície poslednej známej daňovej povinnosti vyplýva, že ide o tzv. prepočítanú daňovú povinnosť (fiktívnu daň) zo základu dane daňovníka uvedeného v poslednom podanom daňovom priznaní.

Výpočet PZDP na účely platenia preddavkov v roku 2017

(z daňového priznania k dani z príjmov FO – typ B za rok 2016)

ZD uvedený v poslednom daňovom priznaní, t. j. za rok 2016 r. 36 + 55 + 65 + 79 r. 36 + 55 + 65 + 79 – 82 = r. 36 (ČZD§5) + r. 55 ( ČZD§6ods.1 a ods.2 – daňová strata z predchádzajúcich z.o.) + r. 65 (ČZD§6ods.3 a ods.4) + r. 79 (suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze ZDP) - r. 82 (úhrn vyňatých príjmov)  
- NČZDD na rok 2017 (suma 3803, 33 € podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP v plnej výške, resp. v prípade poberateľa dôchodku k 1. 1. suma vo výške 3803,33 € – vyplatený dôchodok)  
Znížený ZD x sadzba dane (platná v z.o. na ktoré sú platené preddavky – v r. 2017) 19 % zo sumy 35 022,31 € vrátane 25 % zo sumy väčšej ako 35 022,31 €  
Daň podľa § 15 písm. a) ZDP platná na z. o. 2017 (na eurocenty nadol)  
- daňový bonus (nárok na DB z daňového priznania za rok 2016 - r. 106)  
Prepočítaná daňová povinnosť (PZDP) 

Pozn.: Pri výpočte PZDP na účely platenia preddavkov na daň z príjmov FO na rok 2017 sa základ dane z daňového priznania typu B za rok 2016 znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú na rok 2017 vo výške 3 803,33 € (t. j. v plnej výške). Pri uplatnení NČZDD na účely platenia preddavkov na daň sa neberie do úvahy, akú výšku základu dane daňovník vykázal za rok 2016, t. j. nedochádza ku kráteniu NČZDD v závislosti od dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov.

PZDP sa neprepočítava v dôsledku podania dodatočného daňového priznania a ani vtedy, ak daňovníkovi dorubí daň správca dane. V tomto prípade môže daňovník požiadať správcu dane o určenie preddavkov inak.

Príklad č.1:

Daňovník (FO) v roku 2016 vykázal v daňovom priznaní typu B na r. 55 základ dane podľa § 6 ods.1 ZDP (živnosť) vo výške 42 000 €. V daňovom priznaní za rok 2016 si neuplatnil NČZDD, nakoľko mu na jej uplatnenie nevznikol nárok.

Daňovník je povinný vypočítať si PZDP podľa § 34 ods. 5 ZDP, nakoľko počas roka dosahoval príjmy z podnikania podľa § 6 ods.1 písm. b) ZDP (živnosť). Napriek tomu, že v roku 2016 mu nevznikol nárok na uplatnenie NČZDD, na účely platenia preddavkov na daň v roku 2017 sa táto skutočnosť neberie do úvahy a vykázaný základ dane z r. 55 z daňového priznania za rok 2016 môže znížiť o plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej na rok 2017.

PZDP (na účely platenia preddavkov v roku 2016):

42 000 (r. 55) – 3 803,33 = 38 196,67 (znížený základ dane)

Výpočet dane: 19 % z 35 022,31 = 6 654,2389

25 % z (38 196,67 – 35 022,31) = 793,59

Daň z príjmov spolu = 7 447,82 € (na eurocenty nadol)= PZDP

Vypočítaná PZDP na účely platenia preddavkov na daň presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €, t. j. daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň v preddavkovom období od 1.4.2017-3.4.2018 vo výške 1/4 PZDP, t. j. 7 447,82 / 4 = 1 861,95 €. Prvý preddavok za II. štvrťrok 2017 bude splatný do 30. 6. 2017. Preddavky zaplatené v roku 2017, t. j. za II. až IV. štvrťrok 2017 sa použijú na úhradu daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2017. Preddavok na daň za I. štvrťrok 2018 sa použije na úhradu daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2018.

Špecificky sa postupuje pri výpočte preddavkov na daň, ak ide o daňovníka, ktorý je zároveň aj poberateľom dôchodkov podľa § 11 ods.6 ZDP (napr. je poberateľom starobného dôchodku) k 1.1. zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podávalo posledné daňové priznanie. V tomto prípade sa pri výpočte PZDP na účely platenia preddavkov na daň v roku 2017 bude pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka postupovať nasledovne:

  • ak je daňovník poberateľom dôchodku k 1. 1. 2016 a suma vyplateného dôchodku za rok 2016 je vyššia ako suma NČZDD na rok 2017 vo výške 3 803,33 € (t. j. NČZDD platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň), potom sa základ dane daňovníka za rok 2016 na účely platenia preddavkov na daň v roku 2017 neznižuje o NČZDD vôbec,

  • ak je daňovník poberateľom dôchodku k 1. 1. 2016 a suma vyplateného dôchodku za rok 2016 je nižšia ako suma NČZDD na rok 2017 (3 803,33 €), potom sa základ dane daňovníka za rok 2016 na účely platenia preddavkov na daň v roku 2017 znižuje o rozdiel medzi NČZDD na rok 2017 a sumou vyplateného dôchodku za rok 2016.

Príklad č. 2:

Daňovník (FO) je od 1.1.2008 poberateľom starobného dôchodku. V roku 2016 vykázal v daňovom priznaní typu B na r.55 základ dane 16 000 € (mal iba príjmy zo živnosti podľa § 6 ods.1 písm. b) ZDP). Za rok 2016 mu bol vyplatený starobný dôchodok vo výške 3 400 eur. V daňovom priznaní za rok 2016 si uplatnil NČZDD vo výške 403,33 € (rozdiel medzi NČZDD na rok 2016 a sumou vyplateného dôchodku v roku 2016, t. j. 3803,33 – 3 400). Aké preddavky bude platiť v preddavkovom období začínajúcom od 1. 4. 2017?

Daňovník (FO) si môže si pri výpočte PZDP odpočítať zo základu dane za r. 2016 (r.55) iba rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka na rok 2017 v plnej výške a sumou vyplateného dôchodku za rok 2016 (bol poberateľom dôchodku k 1.1.2016), t. j. 403,33 €.

PZDP = 16000 (ZD za rok 2016 z r.55) – 403,33 = 15 596,67 x 0,19 =

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk