dnes je 28.9.2020

Input:

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.1 Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Ide vlastne o súhrn všetkých aktív určitého podnikateľa. Pri podnikateľovi - fyzickej osobe je potrebné z tohto pohľadu rozlišovať majetok, ktorý vlastní táto osoba a nepoužíva ho na podnikanie a tzv. obchodný majetok, ktorý používa na podnikanie. Predmetom predaja podniku v jednoduchom účtovníctve potom chápeme predaj obchodného majetku, ktorý slúži na podnikanie. Predaj podniku je upravený v ustanoveniach § 476 až § 488 ObchZ, a to z dôvodu, že ide o záväzkové vzťahy, ktoré sú obchodno-právnymi vzťahmi bez ohľadu na to, kto je subjektom týchto vzťahov. Pri predaji podniku na kupujúceho prechádzajú okrem obchodného majetku aj práva a záväzky z existujúcich právnych vzťahov, ako sú napríklad práva a záväzky z nájomných zmlúv, poistných zmlúv a iných zmlúv, pričom na takýto prevod nie je potrebný  súhlas druhej zmluvnej strany. Je potrebné v tejto súvislosti upozorniť, že na kupujúceho pri predaji podniku neprechádzajú práva a povinnosti, ktoré nemajú súkromnoprávnu povahu, teda ktoré vznikli na základe právnych noriem verejného práva. Predmetom prechodu nie je živnostenské alebo iné oprávnenie predávajúceho na podnikateľskú činnosť a na kupujúceho neprechádzajú daňové povinnosti, záväzky voči štátnemu rozpočtu, nedoplatky predávajúceho na poistnom za zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, pokuty uložené orgánmi verejnej správy a iné záväzky verejnoprávnej povahy.

Pre účely tohto článku pokiaľ uvádzame v texte predaj podniku myslíme tým aj predaj časti podniku.

Účtovná úprava predaja podniku

Fyzická osoba účtujúca v sústave JÚ pri účtovaní predaja podniku postupuje podľa:

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho doplnkov

 • opatrenia MF č.27076/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely základu dane z príjmov (postupy účtovania).

Z pohľadu správneho vedenia účtovníctva je dôležité, či:

      - fyzická osoba ako účtovná jednotka po predaji podniku ukončí svoju činnosť alebo

      - svoju činnosť neukončí a pokračuje vo svojej podnikateľskej činnosti.

Pokiaľ fyzická osoba je účtovnou jednotkou, tj. vedie jednoduché účtovníctvo a po predaji podniku ukončí svoju činnosť, okrem účtovania predaja podniku uzavrie účtovné knihy podľa § 16 ods. 6 písm. b) ku dňu skončenia činnosti, pričom upraví základ dane podľa § 17a ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky ( 31. 12. kalendárneho roka), zostavená účtovná závierka sa považuje za riadnu účtovnú závierku.

V prípade, ak po predaji podniku podnikateľský subjekt neskončí svoju podnikateľskú činnosť, účtovné knihy, v ktorých má zaúčtovaný aj predaj podniku alebo jeho časti, uzavrie v rámci bežného účtovného obdobia, t. j. podľa § 16 ods. 6 písm. a) k poslednému dňu účtovného obdobia (k 31. 12. kalendárneho roka), pričom k tomuto dňu upraví základ dane podľa § 17a ods.1 ZDP a v nadväznosti na § 16 ods. 6 písm. a) zostaví riadnu účtovnú závierku.

V prípade účtovania predaja podniku v JU sa účtujú účtovné operácie týkajúce sa predaja podniku, t. j. z účtovníctva vyradí všetok majetok z titulu predaja podniku. Tieto skutočnosti sa zaznamenajú:

 • vyradenie majetku v  knihe dlhodobého hmotného majetku, knihe dlhodobého nehmotného majetku, finančného majetku,

 • v knihe zásob predaj zásob ,

 • v knihe pohľadávok a záväzkov prevzatie pohľadávok a záväzkov

 • v knihe záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov prevzatie záväzkov

 • prevod zostatkov v iných pomocných účtovných knihách

Ku koncu účtovného obdobia je potrebné pre účely správneho určenia daňovej povinnosti vykonať uzatvorenie účtovných kníh, čo upravuje ustanovenie § 8 ods.4 postupov účtovania upravuje § 8 ods. 4 a 5 opatrenia č. MF/27076/2007-74.

V peňažnom denníku zaúčtuje príjem kúpnej ceny, t. j. peňažných prostriedkov ( bankový účet alebo v hotovosti do výšky 5000 EUR) ako príjmy ovplyvňujúce základ dane z príjmov v členení ostatné príjmy, prípadne, ak tento príjem nastane po uzavretí účtovných kníh, t. j. po skončení podnikania uvedený príjem sa zaúčtuje prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií

Pri uzavretí účtovných kníh sa v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie súvisiace s predajom podniku. Prostredníctvom týchto uzávierkových účtovných operácií sa upraví základ dane podľa § 17a ods. 1 ZDP v tom v zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku. Ak by zároveň podnikateľ skončil podnikanie a v účtovníctve by evidoval majetok prípadne záväzky, ktoré neboli súčasťou predaja podniku, prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií sa upraví základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka podľa § 17 ods. 8 ZDP. Uzávierkové účtovné operácie sa účtujú tak, že sa:

 • zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položiek príjmov v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d) postupov účtovania JÚ v členení na predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb a ostatné príjmy. Takto sa upraví príjem o záväzky prevzaté daňovníkom kupujúcim podnik a o nevyčerpané rezervy , ktoré boli tvorené podľa zákona o dani z príjmov,

 • znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia ostatné príjmy. Ide o zníženie príjmu o hodnotu:

  • - záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku
 • alebo jeho časti, boli by u daňovníka predávajúceho podnik daňovým výdavkom
       - o zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku,
       - o hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase pohľadávky nepovažovali za zdaniteľný

 • príjem,
       - o zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku alebo

 • zvýšenej o zostatkovú hodnotu pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku

 • zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) postupov účtovania ak v rámci predaja časti podniku nebudú prevzaté niektoré záväzky, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok

 • znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia ak v rámci predaja časti podniku nebudú predané niektoré zásoby, resp. prevzaté niektoré zostatky rezerv.

Zjednodušená schéma pre účtovanie a stanovenie základu dane z predaja podniku v JÚ:

+ príjem z predaja podniku

+ záväzky prevzaté kupujúcim

+ nevyčerpané rezervy podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) ZDP

- hodnota záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli uznané za daňový výdavok

- zostatková cena predávaného hmotného a nehmotného majetku

- hodnota pohľadávok, ktoré by sa v prípade inkasa nepovažovali za zdaniteľný príjem

- zostatková hodnota aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku

+ zostatková hodnota pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku


Podnikateľ na základe zmluvy o predaji podniku ako platiteľ DPH predal svoj podnik inému podnikateľovi. Kúpnu cenu bola dohodnutá vo výške 50 000 EUR. K cene predávaného podniku DPH v súlade s § 10 ods.1 ZDPH nebola uplatnená. Na kupujúceho prešli práva a záväzky z existujúcich právnych vzťahov tiež práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov. Na kupujúceho neprešli daňové povinnosti, a to daňová povinnosť z titulu DPH, záväzky SZČO voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Zmluva o predaji podniku nadobudla účinnosť 31. 1. 2018, kúpnu cenu inkasoval 4.2.2018. Podnikateľ k 31.1.2018 zrušil aj svoje živnostenské oprávnenie.

Ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku obchodný majetok podnikateľa tvorili nasledovné zložky majetku a záväzkov, ktoré boli predmetom predaja:

Dlhodobý hmotný majetok – výrobná hala   
– obstarávacia cena = vstupná cena  60 000  
– účtovná ZC = daňová ZC  15 000  
Dlhodobý nehmotný majetok – softvér   
– obstarávacia cena = vstupná cena  5 000  
– účtovná ZC = daňová ZC  3 000  
Zásoby – materiál a tovar (z faktúr za nákup uplatnený odpočet DPH)   
– zaplatené  10 000  
– nezaplatené včítane DPH  6 000  
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk