dnes je 22.9.2020

Input:

Predaj osobného automobilu v jednoduchom účtovníctve

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.1.1 Predaj osobného automobilu v jednoduchom účtovníctve

Ing. Jozef Pohlod

V uvedenom prípade pre účely účtovania a zdanenia príjmu z predaja osobného motorového vozidla predpokladáme, že ide o predaj motorového vozidla, ktoré je zaradené v obchodnom majetku podnikateľa – fyzickej osoby. Uvedený automobil používal podnikateľ na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

V prípade daňovníkov – fyzických osôb zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov špecificky upravuje definíciu obchodného majetku pre daňové účely týchto daňovníkov. Definícia obchodného majetku pre fyzické osoby je uvedená v ustanovení § 2 písm. m) zákona a týka sa daňovníkov dosahujúcich príjmy podľa § 6 zákona, t. j. daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu. Obchodný majetok takýchto osôb tvoria majetkové hodnoty, a to veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceniteľné iné hodnoty, ktoré má fyzická osoba vo vlastníctve a o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Účtovanie predaja motorového vozidla

Predaj motorového vozidla predstavuje jednu z foriem vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku podnikateľa. Pri predaji automobilu v prípade, že daňovník vedie jednoduché účtovníctvo podľa Opatrenia MF č. 27076/2007-74 v znení jeho doplnkov, tj. preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia dane, predaj zaúčtuje v týchto účtovných knihách:

  • v knihe pohľadávok

  • v peňažnom denníku

  • v knihe dlhodobého majetku

Predajom automobilu dôjde k zníženiu obchodného majetku podnikateľa čo je potrebné zachytiť aj v jeho účtovníctve. V dôsledku predaja je potrebné vykonať vyradenie osobného vozidla v knihe dlhodobého majetku. Zároveň z titulu predaja osobného vozidla vzniká predávajúcemu pohľadávka voči kupujúcemu, čo je potrebné zachytiť v knihe pohľadávok.

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve:

Príklad

Podnikateľ fyzická osoba obstaral v roku 2014 osobný automobil v obstarávacej cene 25 000 EUR. Automobil zaradil do obchodného majetku do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a automobil odpisoval rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona o dni z príjmov. V mesiaci február 2017 uvedený automobil odpredal za 6 500,- EUR, pričom kupujúci prevzal automobil dňa 10.2.2017.

1. z titulu predaja dňa 10.2.2017 vznikol účtovný prípad – vznikla pohľadávka voči kupujúcemu. Uvedenú pohľadávku je potrebné zaevidovať podľa § 145 ods.1 postupov účtovania v knihe pohľadávok.

2. predajom osobného vozidla vznikol účtovný prípad, keď došlo k zníženiu majetku podnikateľa. Uvedené zníženie majetku je potrebné zachytiť podľa § 6 ods. 5 postupov účtovania v knihe dlhodobého majetku. V príslušnej knihe dlhodobého majetku sa uvedie dátum a spôsob vyradenia majetku /odpredajom/. Uvedeným zápisom sa osobný automobil z evidencie vyradí a ďalej sa už nebude evidovať v obchodnom majetku podnikateľa.

3. dňa 24.2.2017 kupujúci zaplatil kúpnu cenu a na účet predávajúceho bola pripísaná čiastka dňa 24.2.2017. Uvedený príjem za predaj automobilu sa zachytí podľa § 4 ods.1 písm. b) v peňažnom denníku ako príjem na bankovom účte, pričom ide o príjem zahrňovaný do základu dane, ktorý sa uvedie v peňažnom denníku v druhovom členení ako príjem za predaj tovaru.

4. tým že bola zaplatená kúpna cena na účet predávajúceho, došlo k zániku pohľadávky. Zánik pohľadávky je potrebné zaúčtovať v knihe pohľadávok v deň jej úhrady podľa ustanovenia § 14 ods.1 postupov účtovania.

5. zostatkovú cenu predaného automobilu zaúčtuje podnikateľ v rámci uzávierkových operácii k 31.12. 2017 v peňažnom denníku podľa § 8 ods. 4 postupov účtovania ako výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmov v druhovom členení ostatné výdavky.

Keďže jednoduché účtovníctve je zároveň aj daňové účtovníctvo, je potrebné ku koncu účtovného obdobia, tj. k 31.12. 2017 vykonať v rámci uzávierkových operácii aj analýzu predaja automobilu z pohľadu aplikácie príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov týkajúcich sa uznania výšky zostatkovej ceny do daňových výdavkov.

Z daňového hľadiska je príjem dosiahnutý z predaja osobného automobilu vždy zdaniteľným príjmom. Osobitne je potrebné posudzovať daňový výdavok z pohľadu výšky zostatkovej ceny osobných automobilov zaradených do kódu klasifikácie produktov 29.10.2 – Osobné automobily, kedy je zostatková cena výdavkom len do výšky dosiahnutého príjmu z predaja automobilu, čo vyplýva z ustanovenia §19 ods. 3 písm. b) bodu 1 zákona o dani z príjmov.

Analýza zostatkovej ceny a vplyv na základ dane:

a) ak je predajná cena vyššia ako zostatková cena automobilu

Výpočet zostatkovej ceny:

Rok Vstupná cena Ročná sadzba Ročný odpis Zostatková cena 
2014  25 000  1/4  25000 / 4 = 6 250  18 750  
2015  25 000  1/4  25000 / 4 = 6 250  12500  
2016  25 000  1/4  25000 / 4 = 6 250  6 250  
2017  25 000  1/4/12*1  25000 / 4/12*1= 520  5 730  

V našom prípade bol príjem z predaja automobilu /6500 EUR/ vyšší ako je zostatková cena automobilu /5730 EUR/ a z predaja vykázal kladný základ dane vo výške 770 EUR, ktorý bude

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk