dnes je 28.9.2020

Input:

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.1 Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo

Ing. Eva Mihalíková

Pri prechode medzi rôznymi sústavami účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 17599/2003-92. Konkrétne v § 3 sa píše o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva. Základným krokom pre prechod medzi sústavami je uzavretie všetkých účtov v podvojnom účtovníctve a vykonanie účtovnej závierky. Z tohto dôvodu je možné vykonať prechod medzi sústavami po skončení jedného účtovného obdobia a na začiatku nasledujúceho.

Pri prechode z podvojného účtovníctva je nutné zachovať verný obraz účtovníctva, a preto je nutné previesť všetky zostatky účtov v účtovej osnove podvojného účtovníctva do príslušných kníh jednoduchého účtovníctva – knihy majetku, cudzích zdrojov, a iné účty peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve.

Ako je už vyššie spomenuté, prechod sa môže vykonať len po uzavretí účtovníctva, tzn. vyčíslia sa zostatky jednotlivých účtov v účtovnej osnove a tie sa prevedú do príslušných začiatočných stavov účtov jednoduchého účtovníctva podľa nasledujúcej tabuľky:

Účty v PÚ Počiatočné hodnoty v JÚ 
01x, 02x, 03x, 04x, 07x, 08x  Dlhodobý majetok  
06x, 25x  Dlhodobý finančný majetok  
06x, 25x  Ostatný krátkodobý majetok  
112,132,119,139  Zásoby  
05x,31x,37x  Pohľadávky  
211  Pokladňa  
213  Ceniny  
221  Účet  
261  Priebežné položky  
231, 461  Úver  
32x, 33x,34x, 37x, 4xx  Záväzky  
45x  Rezervy  

Vzhľadom k tomu, že pri podvojnom účtovníctve dochádza k účtovaniu záväzkov a pohľadávok priamo do nákladov a výnosov, je potrebné dať si pozor na úhradu takýchto záväzkov a pohľadávok po prechode

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk