dnes je 28.9.2020

Input:

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo v roku 2017

18.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.1 Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo v roku 2017

Ing. Eva Miháliková

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné je povinný, v prípade, že účtovná jednotka už nespĺňa podmienky ustanovené pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo dobrovoľný ak sa účtovná jednotka rozhodne pre zmenu sústavy účtovníctva.

Jednotlivé kroky prechodu medzi týmito účtovnými sústavami vymedzuje Opatrenie MF SR č. 21378/2003 – 92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak.

Postup pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné:

1. Jednoduché účtovníctvo:

a) inventarizácia majetku a záväzkov, dôsledné vyčíslenie stavu zásob a ostatného majetku, ktorý plynule prechádza do sústavy podvojného účtovníctva.

b) uzávierka účtovných kníh k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (ku 31.12.),

c) zostavenie účtovnej závierky k 31.12.

2. Podvojné účtovníctvo:

a) vytvorenie účtovného rozvrhu – definovanie syntetických a analytických účtov v účtovej osnove. Syntetické a analytické účty sa tvoria v členení podľa výsledkov inventarizácie v jednoduchom účtovníctve.

b) zaúčtovanie začiatočných stavov v podvojnom účtovníctve, účty majetku, záväzkov, zásob, a i. súvzťažne s účtom 701 – Začiatočný účet súvahový.

c) zaúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s prechodom medzi účtovnými sústavami:

  • na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, týmto spôsobom sa zaúčtujú ocenenia zásob, krátkodobého finančného majetku, pohľadávok a poskytnutých preddavkov, ktoré ovplyvňujú základ dane a teda majú dopad aj na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky (presné prípady účtovania ustanovuje § 3 Opatrenia MF SR . 21378/2003 – 92)

  • na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť súvzťažne s účtom 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa sa účtujú ocenenia záväzkov, prijatých preddavkov a dotácií, ktoré ovplyvňujú základ dane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk