dnes je 26.1.2021

Input:

Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky v roku 2018

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.1 Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), t. j. s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu, má pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z týchto príjmov možnosť postupovať dvomi spôsobmi a uplatniť:

  • výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, alebo

  • za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 6 ods. 10 ZDP výdavky percentom z príjmov.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a držanie príjmov môže pri vyčíslení základu dane vychádzať z:

  • jednoduchého účtovníctva,

  • podvojného účtovníctva,

  • daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Daňovník, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky sa môže rozhodnúť a zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov z preukázateľných na výdavky percentom z príjmov. Túto zmenu môže vykonať vždy len k začiatku zdaňovacieho obdobia a len vtedy, ak sú splnené podmienky na uplatnenie paušálnych výdavkov podľa § 6 ods. 10 ZDP, t. j. daňovník nie je celé zdaňovacie obdobie platiteľom DPH.

Platné znenie ZDP neukladá daňovníkovi, ktorý po zdaňovacom období, v ktorom uplatňoval skutočné výdavky a účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva začne uplatňovať paušálne (percentuálne) výdavky a viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP, upravovať základ dane o pohľadávky, záväzky, nespotrebované zásoby alebo pomernú výšku nájomného. Tento daňovník postupuje podľa § 51a ods. 5 a 6 ZDP a upravuje základ dane len o položky vymedzené v týchto ustanoveniach. V súlade s ustanovením § 51a ods. 5 ZDP je daňovník, ktorý začne uplatňovať paušálne výdavky a viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP bezprostredne po období, v ktorom účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, povinný zvýšiť základ dane len o zostatky rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) ZDP, teda o zostatky:

  • rezervy na lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch;

  • rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí;

  • rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,

  • účelovej finančnej rezervy podľa § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základ dane sa zvyšuje o zostatky hore uvedených rezerv podľa stavu zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník začne uplatňovať výdavky percentom z príjmov.


U daňovníka, fyzickej osoby, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo sa s tvorbou daňovo uznateľných rezerv stretávame len výnimočne.

Okrem úpravy základu dane o zostatky vymedzených rezerv je potrebné mať na zreteli aj ustanovenie § 51a ods. 6 ZDP, podľa ktorého daňovník, ktorý začne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP a uplatňovať paušálne výdavky bezprostredne po období, v ktorom účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, ak v účtovných obdobiach zaúčtoval opravnú položku k nadobudnutému majetku, vedie túto opravnú položku len evidenčne, pričom počas uplatňovania percentuálnych výdavkov ovplyvňuje táto opravná položka len výšku príjmov. Počas vedenia evidencie podľa § 6 ods. 10 ZDP a uplatňovania paušálnych výdavkov daňovník nemôže prerušiť a ani predĺžiť dobu zahrnovania tejto opravnej položky do daňových výdavkov alebo príjmov.

V súlade s vyššie uvedeným daňovník, ktorý začne uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP bezprostredne po období, v ktorom uplatňoval preukázateľné daňové výdavky a účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorý v účtovných obdobiach neúčtoval daňové rezervy podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) ZDP ani opravnú polož k nadobudnutému majetku, základ dane neupravuje, a to ani v zdaňovacom období, ktoré predchádza zmene v uplatňovaní výdavkov, ani v zdaňovacom období, v ktorom táto zmena nastala.

Konečný stav zásob vykázaných v účtovnej závierke k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol jednoduché účtovníctvo, uvedie daňovník ako počiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v evidencii o zásobách podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Konečný stav pohľadávok vykázaných v účtovnej závierke k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol jednoduché účtovníctvo, uvedie daňovník ako počiatočný stav pohľadávok v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v evidencii o pohľadávkach podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Ak mal daňovník v období, v ktorom uplatňoval preukázateľné daňové výdavky a viedol jednoduché účtovníctvo, v obchodnom majetku zaradený hmotný majetok a tento odpisoval resp. v súlade s ust. § 22 ods. 9 ZDP odpisovanie prerušil, počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nepokračuje v odpisovaní, resp. prerušení odpisovania. V sume percentuálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka (teda aj odpisy) okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. V súlade s ust. § 22 ods. 9 ZDP ak daňovník uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 nemôže uplatniť prerušenie odpisovania. V takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.


Daňovník s príjmami zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP], ktorý nie je platiteľom DPH, uplatňoval pri vyčíslení základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2017 preukázateľné daňové výdavky a viedol jednoduché účtovníctvo.

V účtovnej závierke k 31.12.2017 vykázal daňovník nasledovné:

Príjmy celkom 18 537 €

Výdavky celkom 14 814 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 3 723 €

Dlhodobý hmotný majetok 8 315 €

Zásoby celkom 4 981 €

Tovar 4 981 €

Pohľadávky 3 292 €

Krátkodobý finančný majetok

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk