dnes je 15.8.2020

Input:

Právna úprava uznania dlhu

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.1 Právna úprava uznania dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Základný právny rámec uznania dlhu predstavuje ustanovenie § 558 Občianskeho zákonníka. Obchodný zákonník upravuje obdobný inštitút a to ako uznanie záväzku.

Zabezpečovacia povaha uznania dlhu

Uznanie dlhu je zabezpečovacím právnym inštitútom, nakoľko následkom platného uznania dlhu zo strany dlžníka je založenie vyvrátiteľnej právnej domnienky existencie dlhu v dobe uznania dlhu. V prvom rade je teda zmyslom uznania dlhu zjednodušenie dôkaznej situácie veriteľa v prípadnom súdnom spore voči dlžníkovi. Veriteľ totižto nemusí v konaní pred súdom preukazovať existenciu, výšku a dôvodnosť svojho nároku prostredníctvom iných dôkazných prostriedkov, ktorých kvalitu môže dlžník spochybňovať, ale stačí mu v súdnom konaní predložiť uznanie dlhu zo strany dlžníka a dôkazné bremeno ohľadne neexistencie dlhu sa prenáša na dlžníka. Ak teda dlžník v konaní nepreukáže, že v čase uznania dlhu dlh neexistoval, tak samotné uznanie dlhu zo strany dlžníka je dostatočným dôvodom na to, aby na základe tohto prehlásenia dlžníka súd bez ďalšieho priznal žalovaný nárok veriteľovi.

Premlčanie

Ďalšou nespornou výhodou tohto inštitútu a ďalším prejavom zabezpečovacej povahy tohto inštitútu je skutočnosť, že pri platnom uznaní dlhu vždy dochádza k prerušeniu premlčacej doby, pričom premlčacia doba okamihom uznania dlhu začne plynúť odznova a to v trvaní 10 rokov. Z ustanovenia § 558 Občianskeho zákonníka vyplýva, že uznať možno aj premlčaný dlh, ale v tomto prípade musí veriteľ pre platnosť uznania preukázať, že dlžník o premlčaní dlhu v čase uznania vedel. Dlh možno uznať aj opätovne (tak že sa jeden dlh uzná viackrát za sebou) a taktiež nie je vylúčené uznať dlh alebo právo už priznané súdnym rozhodnutím. Z praktického hľadiska uznanie dlhu znižuje riziko premlčania pre prípad že veriteľ má ochotu počkať s úhradou dlhu zo strany dlžníka.

Forma a náležitosti uznania dlhu

Zákon pre uznanie dlhu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk