dnes je 26.9.2020

Input:

Právna úprava námietok proti exekúcií

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2 Právna úprava námietok proti exekúcií

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.


Novelou Exekučného poriadku účinnou od 01. 04. 2017 (zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - Exekučný poriadok) bol inštitút námietok zrušený. Obranou povinného proti neoprávnenej exekúcii ostal len návrh na zastavenie exekúcie podľa § 61n EP Exekučného poriadku.

Postavenie manžela

Prevládajúcim je názor, že zákonodarca ak manželovi povinného priznal postavenie účastníka konania, vychádzajúc z účastníctva v tomto konaní, t. j. oprávnená osoba a osoba povinná, že mal na mysli priznať tomuto postavenie bezosporu účastníka zaviazaného k povinnosti i keď len za určitých zákonom predpokladaných podmienok, a potom s priznaním aj práv, ktoré zaviazanému účastníkovi, t. j. povinnému prináležia, teda aj s právom podať návrh na vylúčenie veci z exekúcie alebo návrh na zastavenie exekúcie. Účastníkom konania je aj manžel alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (§ 35). Doplnením ustanovenia o účastníkoch konania aj o manžela povinného sa vyriešila otázka jeho účasti v konaní, ktorá v minulosti vyvolávala výkladové rozdiely.

Plnenie v exekúcii

V praxi najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zániku pohľadávky je splnenie (solúcia), čoho predpokladom je, že povinný svoj záväzok splnil riadne a včas, teda, že oprávnenému priznané plnenie tvoriace obsah záväzku poskytol povinný na mieste dohodnutom alebo určenom a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk