dnes je 27.11.2020

Input:

Právna úprava exekučného konania

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.1 Právna úprava exekučného konania

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Pojmové vymedzenie exekúcie vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) v znení novely pod č. 2/2017 Z. z.

Subjektívne právo, ktoré bolo priznané súdom alebo iným orgánom oprávneným o ňom rozhodnúť, sa spravidla neuskutočňuje bez pričinenia ďalších subjektov, ale je k tomu potrebné osobitné konanie, označené ako konanie exekučné. Teda exekúcia (aj výkon rozhodnutia), nastupuje v prípade, keď nedôjde k dobrovoľnému splneniu uloženej povinnosti.

Priebeh exekučného konania, realizácia samotnej exekúcie, práva a povinnosti účastníkov konania sú upravené v osobitnom predpise, a to v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok, ďalej len Ex. por.) v znení zákona č. 2/2017 Z. z. a pre otázky neupravené osobitne týmto zákonom sa subsidiárne aplikujú príslušné ustanovenia civilného sporové poriadku, prípadne civilného mimosporového poriadku.

Z hľadiska exekučného konania a jeho ukončenia treba upozorniť na zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2020. Starou exekúciou sa podľa tohto zákona rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca. Upravuje sa v ňom postup pri ukončení exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a osobitosti pri podaní opätovného návrhu na začatie exekúcie.

Podmienky začatia exekučného konania

Exekučné konanie je bezvýnimočne ovládané zásadou dispozičnou, čo znamená, že úspešný účastník základného súdneho alebo iného konania, (napr. účastník rozhodcovského konania na základe rozsudku vydaného rozhodcovským súdom podľa zákona č. 244/2002 Z. z., v ktorom mu bolo priznané právo na určité plnenie, alebo účastník, ktorému toto právo vyplýva z iného exekučného titulu, napr. notárska zápisnica podľa § 45 ods. 2 písm. c) EPEx. por.alebo osoba, na ktorú toto právo preukázateľne prešlo), t. j. ako osoba oprávnená, doručí exekučnému súdu, ktorým bude od 1. apríla 2017 kauzálne príslušný pre celé územie Slovenskej republiky, Okresný súd Banská Bystrica, návrh na vykonanie exekúcie. Exekučný súd náhodným výberom určí technickými prostriedkami súdneho exekútora, ktorému pošle poverenie, ak zistí že návrh na začatie exekúcie nemá nedostatky.

Oprávnený sa môže v návrhu, ktorý môže byť od lehoty účinnosti zákona v tejto časti (1. apríla 2017) podaný len v elektronickej podobe do elektronickej schránky súdu. V návrhu sa môže domáhať voči povinnému splnenie povinnosti z exekučného titulu, ktoré môže mať podobu peňažného alebo nepeňažného plnenia.

Základné predpoklady na začatie exekučného konania sú:

- exekučný titul, ktorý je opatrený doložkou vykonateľnosti,

- návrh na vykonanie exekúcie podaný oprávneným na elektronickom formulári do elektronickej schránky súdu, ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže požiadať ktoréhokoľvek exekútora, aby ako jeho zástupca podal návrh na vykonanie exekúcie v elektronickej podobe, oprávnený môže na základe zastupovania advokátom, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku, požiadať aj tohto advokáta, aby ako jeho zástupca v jeho mene podal návrh na vykonanie exekúcie v elektronickej podobe,

- v návrhu okrem ostatných náležitostí musí pripojiť aj vyhlásenie, že povinnosť vyplývajúca z exekučného titulu pre povinného nebola splnená,

- musí označiť povinnú osobu, či už fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá musí aj reálne existovať.

Vymedzenie práv povinného

Exekúcia je súčasťou ústavného práva fyzických a právnických osôb na súdnu ochranu, ktorého realizácia zahŕňa aj rovnosť postavenia účastníkov súdneho, ale aj exekučného konania. Preto v plnom rozsahu aj v exekúcii musí byť zabezpečená rovnosť účastníkov exekučného konania tak, ako táto vyplýva z ustanovenia čl. 6 civilného sporového poriadku, t. j., že aj účastníci exekučného konania majú právo konať pred súdom a exekútorom vo svojej materčine alebo v úradnom jazyku toho štátu, ktorému rozumejú a súd a exekútor je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie týchto ich práv. Z uvedeného vyplýva, že aj exekútor v prípade potreby je napríklad povinný zabezpečiť v exekučnom konaní tlmočníka (napr. III. ÚS 202/03,č.r. PL ÚS 21/2000).

Podľa § 45 ods. 2 EP exekúciu je možné vykonať len na základe nasledovných exekučných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk