dnes je 29.5.2020

Input:

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

28.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.9 Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

Ing. Marcela Prajová

V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015 typ B (ďalej len „DP“). V praktickom príklade súuvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do daňového priznania. Príklad však neobsahuje všetky situácie, s ktorými sa daňovník môže pri vypĺňaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015 stretnúť.

Daňovník - pán Ján Makovica je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Jeho osobné pomery sú nasledovné:

  • je ženatý, jeho manželka bola od januára do marca 2015 zamestnaná a poberala príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 200 €, z ktorých zaplatila povinné poistné a príspevky 160,80 €. Od apríla začala poberať peňažný príspevok za opatrovanie vo výške 150 € mesačne (t. j. 1 350 € za rok). Príjem zo závislej činnosti znížený o poistné a príspevky aj peňažný príspevok za opatrovanie vstupuje do vlastných príjmov manželky. Daňovník si môže nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatniť len za apríl až december 2015, t. j. za mesiace, na začiatku ktorých poberala peňažný príspevok za opatrovanie,

Daňovník vyplní riadok 31 DP, na ktorom uvedie identifikačné údaje o manželke, výšku vlastného príjmu manželky v sume 2 389,20 € (1 200 € – 160,80 € + 1 350,00 € ) a počet mesiacov 9. Na riadku 74 DP uvedie daňovník výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v sume 1 060,60 €.

[(3 803,33 € – 2 389,20 €) : 12 x 9 = 1 060,5974 € ≈ 1 060,60 €]

  • má dve deti žijúce s ním v domácnosti:

- 21-ročného syna, ktorý navštevuje vysokú školu a

- 19-ročnú dcéru, ktorá v máji 2015 zmaturovala a od 01. 08. 2015 sa zamestnala,

V DP vyplní daňovník podľa predtlače riadok 32. Na riadku 95 uplatní nárok na daňový bonus vo výške 428,20 € (256,92 € + 8 x 21,41 €). Nárok na daňový bonus v daňovom priznaní preukáže rodnými listami oboch detí, u syna potvrdením o návšteve školy na akademický rok 2014/2015 a akademický rok 2015/2016 a u dcéry potvrdením o návšteve školy na školský rok 2014/2015.

  • v roku 2014 podpísal účastnícku zmluvu a platí si príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 20 € mesačne.

Hoci daňovník zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 240 € (20 € x 12), môže si pri výpočte svojej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2015 uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške maximálne 180 €, t. j., v DP si na riadku 76 uvedie sumu 180 €.

Daňovník:

  • v roku 2011 vykázal daňovú stratu z príjmov zo živnosti vo výške 1 800,00 € a daňovú stratu z príjmov z prenájmu vo výške 350,00 €. V roku 2011 nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy. Celkovo vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovú stratu v sume 2 150,00 €. Časť z tejto straty v sume 740,00 € umoroval v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2012 a 2013. Zvyšnú časť straty v sume 1 410,00 € neumoroval,

  • v roku 2014 vykázal daňovú stratu z príjmov zo živnosti v sume 2 320 €.

V DP bude daňovník uplatňovať neumorenú časť daňovej straty z roku 2011 vo výške 1 410,00 €, a to v súlade s ust. § 52za ods. 4 ZDP, t. j., bude ju odpočítavať zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, a to vo výške ¼ vykázanej straty a daňovú stratu z roku 2014 v sume 2 320 €, a to v súlade s ust. § 30 ZDP, t. j., bude ju odpočítavať zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a to vo výške ¼ vykázanej straty.

Neuplatnenú časť daňovej straty vykázanej za rok 2011 v sume 1 410,00 € uvedie na riadku 46 DP a daňovú stratu z roku 2014 v sume 2 320 € uvedie na riadku 49 DP. Na riadku 53 DP uvedie súčet týchto strát, t. j. sumu 3 730,00 € a na riadku 54 DP uvedie štvrtinu zo sumy na riadku 53 DP, t. j. sumu 932,50 €.

Pán Makovica je podnikateľ – živnostník, nie je platiteľom DPH, predmetom jeho podnikania je výroba bytových doplnkov okrem kobercov (13.92.2) a v preddavkovom období od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016 nebol v súlade s ust. § 34 ZDP povinný platiť preddavky na daň.

V priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2015 dosiahol pán Makovica nasledovné príjmy:

1. Príjmy zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. a) ZDP] zo zdrojov v Českej republike. Pán Makovica pracoval v priebehu roka 2015 v Českej republike a dosiahol po prepočte prepočítacím kurzom podľa § 31 ods. 2 ZDP zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 2 729,43 €, zaplatil povinné poistné vo výške 391,52 € a daň vo výške 113,57 €.

Uvedené príjmy zahrnie pán Makovica do daňového priznania. Hoci v súlade s čl. 22 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku s Českou republikou č. 238/2003 Z. z. sa pri vylúčení dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti uplatní metóda zápočtu dane, pán Makovica uplatní v súlade s ust. § 45 ods. 3 písm. c) ZDP metódu vyňatia príjmu, pretože táto je pre neho výhodnejšia.

Príjem zo závislej činnosti uvedie na riadku 34 DP a zaplatené poistné a príspevky na riadku 35 DP. Zaplatené poistné a príspevky uvedie aj v prílohe č. 2 DP na riadku 09. Poistné a príspevky v prílohe č. 2 DP na riadkoch 10 a 11 nebude rozpisovať, pretože ho nevie rozčleniť na úhrn poistného na sociálne poistenie a na úhrn poistného na zdravotné poistenie. Ako prílohu priloží potvrdenie o výške zdaniteľnej mzdy od českého zamestnávateľa. Pri zamedzení dvojitého zdanenia uplatní metódu vyňatia príjmu a vyplní riadky 82 až 84 DP. Zároveň vyplní aj XIII. oddiel DP.

2. Príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP]. Za zdaňovacie obdobie roku 2015 vykázal pán Makovica príjmy zo živosti vo výške 47 514,63 € a na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie preukázateľne vynaložil výdavky vo výške 44 254,81 €. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov zo živnosti uplatňuje pán Makovica výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

V priebehu roku 2015 zaúčtoval pán Makovica v peňažnom denníku okrem iného aj nasledovné účtovné prípady.

Poznámka: Pri účtovaní v peňažnom denníku sú použité skratky:

ZP – zdaniteľné príjmy

NZP – príjmy nezahrnované do základu dane

DV – daňové výdavky

NDV – nedaňové výdavky

UUO – účtovné uzávierkové operácie

2.1 Prenájom priestorov

Pán Makovica uzatvoril 21. 01. 2015 nájomnú zmluvu na prenájom priestorov s fyzickou osobou. Nájomná zmluva bola uzavretá od 01. 02. 2015 na dobu určitú – 18 mesiacov. V zmluve je dojednané, že nájomné vo výške 100 € mesačne sa platí naraz do 05. 02. 2015. Nájomné na obdobie od 01. 02. 2015 do 31. 07. 2016 vo výške 1 800 € zaplatil pán Makovica 29. 01. 2015. Keďže pán Makovica platí nájomné fyzickej osobe, je povinný aplikovať ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a bude nájomné do daňových výdavkov zahŕňať len do výšky prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Znamená to, že sumu 1 800 € musí rozčleniť na sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2015, t. j. 1 100 € (11 mesiacov x 100 €), ktorú zaúčtuje ako daňový výdavok a sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2016, t. j. 700 € (7 mesiacov x 100 €), ktorú zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2016 potom zahrnie v súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sumu 700 €, t. j. nájomné za január až júl 2016 zaplatené v roku 2015, do daňových výdavkov.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

21.01.

 

Záväzok voči prenajímateľovi

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov

+ 1 800

 

29.01.

 

Úhrada nájomného

 

 

1 800

(účet v banke)

 

 

1 100

DV – služby

700

NDV

 

Kniha záväzkov

– 1 800

 

ROK 2016

 

31.12.

 

UUO – nájomné za rok 2016 uhradené FO v roku 2015

 

 

 

 

700

DV – služby

 

 

2.2 Nákup materiálu

Pán Makovica nakupuje materiál od rôznych dodávateľov. U niektorých dodávateľov platí v hotovosti a u niektorých realizuje platbu za materiál prevodom z účtu. V marci 2015 nakúpil materiál od dvoch dodávateľov. U dodávateľa A platil v hotovosti a u dodávateľa B na základe faktúry prevodom z účtu. Úhradu za materiál zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení zásoby. Prijatie faktúry zaúčtoval v knihe záväzkov a prijatie materiálu v knihe zásob.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

09.03.

 

Nákup materiálu

od dodávateľa A

 

 

84,62

(v hotovosti)

 

 

84,62

DV – zásoby

 

Kniha zásob

84,62

 

18.03.

 

Faktúra za materiál od dodávateľa B

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov

157,14

 

18.03.

 

Prijatie materiálu od dodávateľa B

 

 

 

 

 

Kniha zásob

157,14

 

26.03.

 

Úhrada faktúry za

materiál – dodávateľ B

 

 

157,14 (účet

v banke)

 

 

157,14

DV – zásoby

 

Kniha záväzkov

– 157,14

 

2.3 Výdavky v súvislosti s používaním majetku aj na osobné účely

Pán Makovica si kúpil v apríli 2015 nový mobilný telefón za cenu 199 € a mesačne platí mobilnému operátorovi poplatky. Mobilný telefón bude používať aj na súkromné účely, pričom v súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa rozhodol uplatňovať výdavky na obstaranie a prevádzku mobilného telefónu vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %. V súvislosti s obstaraním a používaním mobilu v apríli 2015 zaúčtuje v peňažnom denníku nákup mobilného telefónu a mesačný poplatok vo výške 54,80 €:

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

08.04

 

Nákup mobilného telefónu

 

 

199,00

(v hotovosti)

 

 

159,20

DV – zásoby

39,80

NDV

 

Kniha zásob

199,00

 

08.04.

 

Záväzok voči mobilnému operátorovi

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov

+ 54,80

 

30.04.

 

Úhrada mobilnému operátorovi

 

 

54,80

(účet v banke)

 

 

43,84

DV – služby

10,96

NDV

 

Kniha záväzkov

– 54,80

 

2.4 Nákup reklamných predmetov

Pán Makovica nakúpil v máji 2015 reklamné predmety – 21 fliaš vína po 11,99 €. Nákup reklamných predmetov v sume 251,79 € zaúčtoval do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

05.05.

 

Nákup reklamných predmetov - vína

 

 

251,79

(v hotovosti)

 

 

251,79

DV – zásoby

 

Kniha

zásob

251,79

 

V daňovom priznaní za rok 2015 vykázal pán Makovica na riadku 39 základ dane v sume 3 259,82 €. Z tohto dôvodu je povinný v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. h) bod 3 ZDP zvýšiť základ dane na riadku 41 DP o sumu 88,80 €, t. j. o rozdiel medzi sumou za nákup reklamných predmetov – vína, zahrnutou do daňových výdavkov v priebehu roku 2015 (251,79 €) a sumou, ktorú je možné nadväzne na výšku vykázaného základu dane uplatniť ako daňový výdavok [162,99 € (3 259,82 € x 5 %)].

Poznámka: Úprava sa vyková v daňovom priznaní, nie v peňažnom denníku.

2.5 Sprostredkovanie

Pán Makovica uzatvoril s inou fyzickou osobou zmluvu o sprostredkovaní podľa § 647 ods. 1 Obchodného zákonníka. Na základe tejto zmluvy mu sprostredkovateľ sprostredkoval obchod v hodnote 8 549,00 €. Pán Makovica zaplatil v júni sprostredkovateľovi sprostredkovateľskú províziu v zmluvne dohodnutej výške 1 800 €. V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv (s odkazom na § 642 až 672a Obchodného zákonníka) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Nadväzne na vyššie uvedené je daňovým výdavkom provízia len do výšky 1 709,80 € (8 549,00 x 20 %). Zvyšná suma zaplatenej provízie (90,20 €) predstavuje nedaňový výdavok.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

 

Záväzok voči sprostredkovateľovi

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov

+ 1 800

 

16.06.

 

Úhrada sprostredkovateľskej provízie

 

 

1 800,00

(účet v banke)

 

 

1 800,

DV – služby

 

Kniha záväzkov

– 1 800

 

31.12.

 

UÚO – storno výdavkov nad sumu 20 % sprostredkovaného obchodu

 

 

 

 

– 90,20

DV – služby

 

 

2.6 Zmarená investícia

Pán Makovica začal s prístavbou výrobnej haly, lebo mal zmluvu o budúcej zmluve, že získa významnú zákazku (rozšírenie výroby). Za prístavbu už zaplatil sumu 3 978 € (projekty, zemné práce), ktorú v peňažnom denníku účtoval ako nedaňový výdavok (obstaranie dlhodobého hmotného majetku). V roku 2015 obchodný partner zrušil potenciálnu zákazku a pán Makovica v júli 2015 rozhodol o trvalom zastavení prác na prístavbe (zmarená investícia). Podľa § 17 ods. 3 písm. g) ZDP sa do základu dane nezahŕňa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku účtovaná na účtoch obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo obstarania dlhodobého hmotného majetku alebo v knihe dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu alebo evidovaná v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu. Táto suma sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval alebo ich evidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Keďže nejde o škodu v zmysle fyzického poškodenia majetku, nevykonáva sa test na škodu do výšky prijatých náhrad [§ 21ods. 2 písm. e) ZDP]. Sumu zmarenej investície pán Makovica v júli 2015 stornuje v knihe dlhodobého hmotného majetku a v peňažnom denníku bude nadväzne na ustanovenie § 17ods. 3písm. g) ZDP do daňových výdavkov účtovať nasledovne:

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

08.07.2015

 

Zmarená investícia

 

 

 

 

 

Kniha DHM

– 3 978

 

31.12.

2015

 

UUO – zmarená investícia

(3 978 € : 36 x 6)

 

 

 

 

663,00

DV – ostatné výdavky

 

 

ROK 2016

 

31.12.

2016

 

UUO – zmarená investícia

(3 978 € : 36 x 12)

 

 

 

 

1 326,00

DV – ostatné výdavky

 

 

ROK 2017

 

31.12.

2017

 

UUO – zmarená investícia

(3 978 € : 36 x 12)

 

 

 

 

1 326,00

DV – ostatné výdavky

 

 

ROK 2018

 

31.12.

2018

 

UUO – zmarená investícia

(3 978 € : 36 x 6)

 

 

 

 

663,00

DV – ostatné výdavky

 

 

2.7 Predaj automobilu

Pán Makovica v januári 2012 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 8 970 €. Automobil používa výlučne na podnikanie. V rokoch 2012 až 2014 uplatnil daňové odpisy vo výške 6 729 € [3 roky x 2 243 € ( 8 970 € x ¼)]. V auguste 2015 automobil predal za cenu 900 €, ktorú mu kupujúci uhradil v septembri 2015.

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP je výška zostatkovej ceny limitovaná výškou príjmu z predaja automobilu a v súlade s ust. § 22 ods. 12 ZDP má pán Makovica v roku 2015 nárok na uplatnenie mesačných odpisov automobilu za tie celé mesiace, počas ktorých o automobile účtoval, t. j. za mesiace január až júl 2015. Pri výpočte zostatkovej ceny zohľadní v súlade s § 25 ods. 3 ZDP aj odpisy za rok 2015, v peňažnom denníku zaúčtuje príjem z predaja automobilu ako zdaniteľný príjem a v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje do daňových výdavkov:

  • odpis podľa § 22 ods. 12 ZDP v sume 1 309 € [8 970 € x ¼ (ročný odpis) : 12 x 7 (počet celých mesiacov, počas ktorých o automobile účtoval)] a

  • zostatkovú cenu vo výške 932 € [8 970 € - 6 729 € (odpis v rokoch 2012 až 2014) – 1 309 € (odpis roku 2015 podľa § 22/12)], ale v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP len do výšky príjmov z predaja automobilu, t. j. sumu 900 €, časť zostatkovej ceny presahujúca výšku prijatých príjmov z predaja v sume 32,00 € nie je daňovým výdavkom.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

11.08.

 

Pohľadávka voči kupujúcemu

 

 

 

 

 

Kniha pohľadávok

+ 900

 

11.08.

 

Vyradenie automobilu z dôvodu predaja

 

 

 

 

 

Kniha DHM

– 932

 

16.09.

 

Prijatie úhrady za predaj automobilu

 

900,00

(účet v banke)

 

 

900,00

ZP - ostatné

 

 

Kniha pohľadávok

– 900

 

31.12.

 

ÚUO – odpisy automobilu podľa § 22 ods. 12 ZDP

 

 

 

 

1 309,00

DV – ostatné výdavky

 

Kniha DHM

 

31.12.

 

ÚUO – ZC automobilu do výšky príjmov z predaja

 

 

 

 

900,00

DV – ostatné výdavky

 

 

2.8 Prenájom automobilu

23. 09. 2015 uzatvoril pán Makovica zmluvu o operatívnom prenájme automobilu Volvo XC90 s právnickou osobou. Zmluva je platná s účinnosťou od 01. 10. 2015 na dva roky. Obstarávacia cena automobilu u prenajímateľa je 49 900 €. Automobil používa pán Makovica výlučne na podnikanie. Ročné nájomné je 18 000 € (mesačne 1 500 €), pričom za mesiace október až december 2015 zaplatil pán Makovica nájomné vo výške 4 500 € (1 500 € x 3 mesiace). Zaplatené nájomné zahrnie do daňových výdavkov a v peňažnom denníku zaúčtuje:

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

23.09.

 

Záväzok voči prenajímateľovi

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov

 

02.10.

 

Úhrada nájomného

 

 

1 500

(účet v banke)

 

 

1 500

DV – služby

 

Kniha záväzkov

– 1 500

 

04.11.

 

Úhrada nájomného

 

 

1 500

(účet v banke)

 

 

1 500

DV – služby

 

Kniha záväzkov

– 1 500

 

04.12.

 

Úhrada nájomného

 

 

1 500

(účet v banke)

 

 

1 500

DV – služby

 

Kniha záväzkov

– 1 500

 

Keďže ide o automobil, ktorého vstupná cena je viac ako 48 000 € a ročné nájomné je viac ako 14 400 €, v súlade s ust. § 17 ods. 35 ZDP musí pán Makovica skúmať, či ním vykázaný základ dane je viac ako limitované ročné nájomné vo výške 14 400 € zodpovedajúce počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, alebo menej. Pán Makovica musí testovať základ dane na sumu 3 600 € (14 400 € : 12 x 3). Keďže pán Makovica vykázal na riadku 39 DP základ dane 3 259,82 €, v súlade s ust. § 17 ods. 35 ZDP je povinný upravovať základ dane o sumu rozdielu medzi nájomným uplatneným do daňových výdavkov (4 500 €) a pomernou časťou limitovaného nájomného (3 600 €), t. j. na riadku 41 DP zvýši základ dane o 900 €.

Poznámka: Úprava základu dane sa vyková v daňovom priznaní, nie v peňažnom denníku.

2.9 Výdavky na pohonné látky

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky pri automobile Volvo XC 90 sa pán Makovica rozhodol uplatňovať daňové výdavky podľa s ust. § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP. Pri prepočte výdavkov vychádza so spotreby PHL uvedenej v osvedčení o evidencii, kde má uvedenú kombinovanú spotrebu 8,7 l benzínu/100 km.

Výdavky na spotrebované pohonné látky preukazuje dokladom o ich kúpe a knihou jázd. O nákupe benzínu účtuje ako o daňovom výdavku v druhovom členení zásoby a v rámci účtovných uzávierkových operácií upravuje výšku týchto výdavkov v súlade s ustanoveniami ZDP.

Pre ilustráciu uvádzame nákup PHL v októbri 2015, v ktorom pán Makovica najazdil na základe knihy jázd 986 km.

V priebehu mesiaca nakupoval pohonné látky:

Dňa

 

Počet litrov

 

Cena za liter

 

Cena celkom

 

05.10.2015

 

29

 

1,238

 

35,90 €

 

14.10.2015

 

31

 

1,256

 

38,94 €

 

21.10.2015

 

34

 

1,218

 

41,41 €

 

Spolu

 

 

 

116,75 €

 

V rámci účtovných uzávierkových operácií vykoná pán Makovica prepočet spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu a podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. Spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vyčíslil podľa vzorca:

(spotreba PHL uvedená v technickom preukaze x cena za l x počet najazdených km) : 100 = 8,7 x 1,2373 x 986 : 100 = 106,14 €

Pán Makovica v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške 10,64 € (116,78 € – 106,14 €).

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

05.10.

 

Nákup benzínu

 

 

35,90

 

 

35,90

DV – zásoby

 

 

14.10.

 

Nákup benzínu

 

 

38,94

 

 

38,94

DV – zásoby

 

 

21.10.

 

Nákup benzínu

 

 

41,41

 

 

41,41

DV – zásoby

 

 

31.12.

 

UUO – storno výdavkov na PHL – Volvo XC 90

 

 

 

 

– 10,64

DV – zásoby

 

 

2.10 Poistné a príspevky, nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Pán Makovica platil v priebehu roku 2015 poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Mesačne platil preddavky zdravotnej poisťovni a poistné a príspevky Sociálnej poisťovni. Platby poistného a príspevku účtoval v peňažnom denníku ako výdavky ovplyvňujúce základ dane v druhovom členení poistné a príspevky.

V októbri 2015 zaplatil pán Makovica okrem pravidelných platieb do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia týkajúci sa príjmov zo živnosti vo výške 98,52 €. V októbri 2015 v súvislosti s platením poistného a príspevkov zaúčtoval v peňažnom denníku nasledovné účtovné operácie:

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

02.10.

 

Poistné – zdravotná poisťovňa

 

 

78,19

(účet

v banke)

 

 

78,19

DV – poistné a príspevky

 

 

02.10.

 

Poistné – sociálna poisťovňa

 

 

184,15

(účet

v banke)

 

 

184,15

DV – poistné a príspevky

 

 

15.10.

 

Nedoplatok z RZZP

 

 

98,52

(účet

v banke)

 

 

98,52

DV – poistné a príspevky

 

 

2.11 Úrok z peňažných prostriedkov

Dňa 31. 12. 2015 pripísala banka pánovi Makovicovi úroky z peňažných prostriedkov na bežnom účte využívanom v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti vo výške 28,48 €, z ktorých zrazila zrážkovú daň vo výške 5,41 €. Úroky sú v súlade s ust. § 43 ods. 3 ZDP zdaňované zrážkovou daňou a v súlade s § 43 ods. 6 ZDP sa zrazením dane považujú za daňovo vysporiadané. Z tohto dôvodu ich pán Makovica bude účtovať ako príjmy neovplyvňujúce základ dane a zrazenú daň ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

31.12.

 

Pripísané úroky

 

28,48

(účet v banke)

 

 

28,48

NZP - ostatné

 

 

 

31.12.

 

Daň z úrokov

 

 

5,41

(účet v banke)

 

 

5,41

NDV – daň z príjmov

 

 

2.12 Odpis pohľadávky

Pán Makovica eviduje v knihe pohľadávok okrem iných aj nasledovné dve pohľadávky, a to:

  • pohľadávku voči spoločnosti s ručením obmedzeným Alfa v menovitej hodnote 157 €, ktorú mu dlžník ani po viacerých urgenciách nezaplatil;

  • pohľadávku voči spoločnosti s ručením obmedzeným Beta v menovitej hodnote 368 €. Súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti Beta pre nedostatok majetku.

Pán Makovica sa 31. 12. 2015 rozhodol, že obe pohľadávky vyradí zo svojho účtovníctva. Základ dane pri vyradení pohľadávok z účtovníctva bude upravovať podľa § 17 ods. 12 ZDP.

V prípade pohľadávky voči spoločnosti Alfa nejde o pohľadávku uvedenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP, a preto je pán Makovica v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný v rámci účtovných uzávierkových operácií zvýšiť základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky, t. j. o sumu 157 €.

V prípade pohľadávky voči spoločnosti Beta ide o pohľadávku vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP a pán Makovica nie je v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný zvyšovať o menovitú hodnotu tejto pohľadávky základ dane. Pohľadávku vyradí len z knihy pohľadávok, a to bez vplyvu na základ dane.

Dátum

 

Text

 

Peňažný denník

 

Ostatné účtovné knihy

 

Peňažné prostriedky

 

Príjmy

 

Výdavky

 

Príjem

 

Výdaj

 

31.12.

 

Vyradenie pohľadávky voči spoločnosti Alfa

 

 

 

 

 

Kniha pohľadávok

- 157

 

31.12.

 

UUO – úprava základu dane - § 17 ods. 12 písm. b)

 

 

 

157

ZP - ostatné

 

 

 

31.12.

 

Vyradenie pohľadávky voči spoločnosti Beta

 

 

 

 

 

Kniha pohľadávok

- 368

 

Pán Makovica uvedie dosiahnuté príjmy zo živnosti v tabuľke č. 1 DP na riadku 2 a 9 v stĺpci príjmy a k nim prislúchajúce daňové výdavky v tabuľke č. 1 DP na riadku 2 a 9 v stĺpci výdavky. Pod tabuľkou č. 1 uvedie preukázateľne zaplatené poistné a príspevky z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v sume 3 151,60 € a poistné a príspevky uvedie aj v Prílohe č. 2 DP na riadkoch 12 až 15. Na riadku 12 Prílohy č. 2 DP uvedie preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 2 114,80 €, na riadku 14 Prílohy č. 2 DP uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie v sume 1 036,80 € a na riadku 15 Prílohy č. 2 DP uvedie preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie v sume 938,28 €. Rozdiel medzi riadkami 14 a 15 Prílohy č. 2 DP v sume 98,52 € predstavuje nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý pán Makovica zaplatil v októbri 2015, a ktorý sa viaže k príjmom zo živnosti. Príjmy z riadku 9 tabuľky č. 1 DP prenesie na riadok 37 DP a výdavky z riadku 9 tabuľky č. 1 DP prenesie na riadok 38 DP. Nadväzne na to vypočíta na riadku 39 DP základ dane v sume 3 259,82 €. Na riadku 41 DP vykoná úpravu základu dane o položky zvyšujúce základ dane. Základ dane zvýši v súlade s § 17 ods. 35 ZDP o sumu 900 € (viď príklad 2.8 v časti 9) a v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. h) bod 3 ZDP o sumu 88,80 € (viď príklad 2.4 v časti 9). Celkovo na riadku 41 DP zvýši základ dane o sumu 988,80 € (900 € + 88,80 €). Na riadku 43 DP vyčísli pán Makovica základ dane upravený o položky zvyšujúce základ dane v sume 4 248,62 €.

Spolu s DP predloží pán Makovica na daňový úrad aj účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve, ktorá však nie je prílohou daňového priznania.

3. Úroky na bežnom osobnom účte [§ 7 ods. 1 písm. b) ZDP] vo výške 174 €, ktoré banka zdanila zrážkovou daňou vo výške 33,06 €. Tieto príjmy sú v súlade s ust. § 43 ods. 6 ZDP zrazením dane daňovo vysporiadané a pán Makovica ich nebude uvádzať do daňového priznania.

4. Výnosy zo štátnych pokladničných poukážok [§ 7 ods. 1 písm. h) ZDP]. Pánovi Makovicovi boli v priebehu roku 2015 vyplatené výnosy zo štátnych pokladničných poukážok vo výške 494,82 €. Výnosy zo štátnych dlhopisov a zo štátnych pokladničných poukážok nepodliehajú dani vyberanej zrážkou, a preto ich musí pán Makovica uviesť do daňového priznania.

Výnosy zo štátnych pokladničných poukážok mu boli vyplatené aj v roku 2014 a na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014 mu bol vyčíslený nedoplatok na zdravotnom poistení práve z titulu poberania týchto príjmov vo výške 67,20 €. Tento nedoplatok zaplatil v októbri 2015. V súlade s ust. § 32 ods. 12 ZDP sa pán Makovica môže rozhodnúť, či tento výdavok uplatní pri vyčíslení základu dane za rok 2015, alebo prostredníctvom dodatočného daňového priznania za rok 2014. Pán Makovica sa rozhodol uplatniť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014 zaplatený v roku 2015, viažuci sa k výnosom zo štátnych pokladničných, ktoré obdržal v roku 2014 ako výdavok roku 2015.

Výnosy zo štátnych dlhopisov uvedie pán Makovica v tabuľke 2 DP na riadku 8 v stĺpci príjmy a zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia uvedie v tabuľke č. 2 DP na riadku 8 v stĺpci výdavky.

5. Príjmy z vyplatenia podielových listov [§ 7 ods. 1 písm. g) ZDP]. Pán Makovica nadobudol v roku 2003 podielový list za cenu 400 € (po prepočte na eurá). Tento podielový list vrátil podielovému fondu v roku 2015, pričom hodnota vráteného podielového listu bola 1 080 €. Podielový fond v súlade s § 43 ods. 10 ZDP zdanil základ dane 680 € (1 080 – 400) zrážkovou daňou vo výške 129,20 € (680 x 19 %).

Pán Makovica sa rozhodne aplikovať ust. § 52b ods. 11 ZDP, podľa ktorého sa ustanovenie § 43 ods. 10 ZDP v znení účinnom od 1. apríla 2007 použije aj na podielové listy obstarané do 31. decembra 2003, ak k ich vyplateniu (vráteniu) dôjde od 1. apríla 2007. Na tieto podielové listy daňovník môže použiť ustanovenie § 52 ods. 20 ZDP pri podaní daňového priznania.

Podľa ust. 52 ods. 20 ZDP sa na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov obstaraných pred účinnosťou ZDP použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk