Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poznámky pod čiarou k ZDP

16.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9.1 Poznámky pod čiarou k ZDP

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

1a) Zákon č.253/1998 Z. z.o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č.404/2011 Z. z.o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2§ 116 a 117 OZ.

2a§ 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2aa§ 22 zákona č.431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

2b§ 144 a 208 ObchZ.

2c§ 223 ods. 9 ObchZ.

2d§ 123 ods. 2 a § 217a ObchZ.

3) Napríklad zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb.o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb.o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb.o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb.o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2002 Z. z.o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 1945 v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2002 Z. z.o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.

4) Napríklad § 628 až 630 OZ.

5) Napríklad § 460 až 487 OZ.

6) Zákon č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

7§ 208 ObchZ.

7a§ 144 a 223 ObchZ.

8a§ 166 až 171c zákona č.7/2005 Z. z.v znení zákona č.377/2016 Z. z.

9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z.o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z.o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákon č. 564/2001 Z. z.o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z.

10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.o pozemkových spoločenstvách.

11§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z.o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

12§ 19 ods. 2 písm. e), § 29 ods. 1 a § 29a zákona č. 59/1965 Zb.o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z.o cestovných náhradách.

16§ 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

17) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

18§ 145 ZP.

20) Napríklad zákon č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení.

22) Zákon č. 328/2002 Z. z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22a§ 35 a 49a zákona č. 440/2015 Z. z.o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 335/2017 Z. z.

23) Zákon č. 462/2003 Z. z.o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23aa§ 72 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

23ab§ 134 ods. 9 ZP v znení zákona č. 348/2007 Z. z.

24) Napríklad § 12a zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

24a) Napríklad § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z.o Štátnom fonde rozvoja bývania.

24b§ 12a zákona č. 576/2004 Z. z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.

24c) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.

24d§ 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č.63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č.553/2003 Z. z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.63/2018 Z. z.§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č.55/2017 Z. z.o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.63/2018 Z. z.

24e§ 130 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 2 zákona č.553/2003 Z. z.v znení zákona č.63/2018 Z. z.§ 142 ods. 5 zákona č.55/2017 Z. z.v znení zákona č.63/2018 Z. z.

24f§ 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. § 29 ods. 2 zákona č.553/2003 Z. z.v znení neskorších predpisov. § 160 ods. 2 zákona č.55/2017 Z. z.

24g§ 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č.63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. g) zákona č.553/2003 Z. z.v znení zákona č.63/2018 Z. z.§ 142 ods. 1 písm. h) zákona č.55/2017 Z. z.v znení zákona č.63/2018 Z. z.

25) Zákon č. 455/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

26) Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb.o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z., zákon č. 466/2002 Z. z.o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

27) Napríklad zákon č.185/2015 Z. z.Autorský zákon v znení zákona č.125/2016 Z. z.

28) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 447/2008 Z. z.o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29) Zákon č. 382/2004 Z. z.o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29a) Napríklad zákon č. 650/2004 Z. z.v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon č. 340/2005 Z. z.o sprostredkovaní poistenia a sprostredko- vaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29aa§ 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) a § 45 zákona č. 440/2015 Z. z.

29ab§ 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z.

30§ 476 až 488 ObchZ.

31§ 82 ObchZ.

32§ 100 ObchZ.

33§ 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z.v znení zákona č. 198/2007 Z. z.

34§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

35) Zákon č. 650/2004 Z. z.o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. .

36§ 45 až 52 zákona č. 383/1997 Z. z.v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

37§ 842 OZ.

37a§ 59 ods. 3 ObchZ v znení neskorších predpisov.

37aa) Zákon č. 578/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

37ab) Zákon č. 362/2011 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

37aba§ 20 ods. 1 písm. i) zákona č. 362/2011 Z. z.

37ac) Zákon č. 577/2004 Z. z.o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

37ad§ 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z.o regulácii v sieťových odvetviach.

37ae§ 13 ods. 2 OZ v znení neskorších predpisov.

37af§ 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z.v znení zákona č. 253/2015 Z. z.

37afa§ 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z.

37afb§ 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z.o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

37ag§ 73i až 73l a § 75 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov.

37ah§ 50 ods. 3 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z.

37b§ 5 písm. ah) a § 122ya ods. 1 zákona č.483/2001 Z. z.v znení zákona č. 279/ 2017 Z.z.

37c§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.v znení zákona č. 658/2007 Z. z.

38) Zákon č. 7/2005 Z. z.v znení neskorších predpisov.

38a§ 153, 155 a 155a zákona č. 7/2005 Z. z.v znení neskorších predpisov.

38b§ 167v ods. 1 zákona č.7/2005 Z. z.v znení zákona č.377/2016 Z. z.

39) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z.o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.v znení zákona č. 554/2008 Z. z.

39a§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z.o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39b§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

40§ 5 a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/2002 Z. z.

40a) Zákon č. 43/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

40c§ 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z.v znení zákona č. 252/2012 Z. z.

41) Zákon č. 599/2003 Z. z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

42) Zákon č. 447/2008 Z. z.Zákon č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

43) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z.o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z.o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z.o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z.o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z.o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

44) Napríklad zákon č. 98/1987 Zb.o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

45) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z.v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákon č. 312/2001 Z. z.o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z.o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

46) Zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.

47§ 19b zákona č. 570/2005 Z. z.o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.

47a§ 14c ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 570/2005 Z. z.v znení zákona č. 378/2015 Z. z.

47b§ 14h zákona č. 570/2005 Z. z.v znení zákona č. 378/2015 Z. z.

49) Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

50§ 50 zákona č. 314/2001 Z. z.o ochrane pred požiarmi. § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.o civilnej ochrane obyvateľstva.

50a§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.v znení neskorších predpisov.

51) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb.o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

52) Zákon č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 34/2002 Z. z.o nadáciách a o zmene OZ v znení neskorších predpisov.

53§ 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z.o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z.o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

54) Napríklad § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

55§ 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z.v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

56) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.v znení neskorších predpisov.

57§ 115 OZ.

57a§ 1 ods. 6 a 7 zákona č.90/2016 Z. z.o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.279/2017 Z. z.

58) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

59) Zákon č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

59b) Napríklad § 141 zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov.

59c§ 26 zákona č. 61/2015 Z. z.

59ca§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z.o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

59d§ 6 zákona č. 375/2015 Z. z.o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

59e§ 38a, 39, 39c a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

59i§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z.o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

59ia§ 42 zákona č. 578/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

59j) Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 59/1990 Zb.o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve.

59ja§ 9 zákona č. 307/2014 Z. z.o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

59jb§ 32 zákona č. 378/2015 Z. z.o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

59jc§ 33 zákona č. 378/2015 Z. z.

59jd§ 34 až 38 zákona č. 378/2015 Z. z.

59je) Napríklad zákon č.522/2008 Z. z.o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona č.115/2011 Z. z., zákon č.261/2017 Z. z.o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.

59k§ 4 ods. 9 a § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z.

59l) Zákon č. 406/2011 Z. z.

60§ 149 až 151 OZ.

61§ 137 až 142 OZ.

62§ 829 až 841 OZ.

63a§ 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z.

63b§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z.v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

63c§ 33 zákona č. 5/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

63d§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

64) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z.v znení zákona č. 485/2004 Z. z.

65§ 19 zákona č. 650/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

65a§ 33 zákona č.538/2005 Z. z.o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

66) Zákon č. 594/2003 Z. z.o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

66a§ 4 ods. 2 písm. b) a § 26d a 26e zákona č. 203/2011 Z. z.v znení neskorších predpisov. § 220b ObchZ v znení zákona č. 361/2015 Z. z.

67§ 2 ods. 1 ObchZ.

68) Zákon č. 302/2001 Z. z.o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.Zákon č. 446/2001 Z. z.o majetku vyšších územných celkov.

69) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z.o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z.o Štátnom fonde rozvoja bývania.

70) Zákon č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

71) Čl. 3 ods. 7 a 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.o rozpočtovej zodpovednosti.

72) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

73§ 3 až 20a zákona č. 371/2014 Z. z.v znení zákona č. 437/2015 Z. z.

73a§ 39 až 46 zákona č. 371/2014 Z. z.o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

74) Zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

74a§ 17 zákona č. 291/2002 Z. z.o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

74aa§ 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

74ab) Zákon č. 577/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

74b) Zákon č. 203/2011 Z. z.o kolektívnom investovaní.

74ba) Napríklad Zmluva o patentovej spolupráci (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č.296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien a doplnení, zákon č.435/2001 Z. z.o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.

74bb) Zákon č.517/2007 Z. z.o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

74bc) Zákon č.185/2015 Z. z.v znení zákona č.125/2016 Z. z.

74bd§ 46 až 48 zákona č.435/2001 Z. z.

74be§ 47 zákona č.517/2007 Z. z.

74bf§ 22 zákona č.566/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov.

74bg§ 21 zákona č.566/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov.

74bh§ 115 ObchZ.

74bi§ 69a a 256 ObchZ v znení neskorších predpisov.

74bj§ 26 ods. 2 ObchZ.

75§ 68 ObchZ.

75a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.v znení neskorších predpisov.

76§ 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov.

77§ 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

77a§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z.v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

77b§ 35 a 36 zákona č. 431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

77c§ 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

78§ 54 až 54b zákona č. 222/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

78a§ 369c ObchZ v znení zákona č. 9/2013 Z. z.

79a§ 642 až 672a ObchZ v znení neskorších predpisov.

79b§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov. § 22 zákona č. 650/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov. § 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z.o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 492/2009 Z. z.o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 4, § 27 a § 128 zákona č. 203/2011 Z. z.v znení zákona č. 206/2013 Z. z.Zákon č. 351/2011 Z. z.o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

79c§ 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona č. 440/2015 Z. z.

79d§ 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z.

80) Napríklad § 51, § 151n až 151r, § 664 až 669 OZ v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

80a) Zákon č. 213/1997 Z. z.v znení neskorších predpisov. Zákon č. 523/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

80aaa§ 23 zákona č. 7/2005 Z. z.

80ab§ 87a zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

80ac§ 19 zákona č. 61/2015 Z. z.

80aca) Položka 65 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení zákona č. 342/2016 Z. z.

80acb) Šiesty bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.v znení zákona č. 342/2016 Z. z.

80ad§ 25 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 431/2002 Z. z.

80b§ 16 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

80c§ 59 a 60 ObchZ v znení neskorších predpisov.

80ca§ 27 ods. 2 a 3 zákona č.431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.

80cb§ 81 zákona č.563/2009 Z. z.v znení neskorších predpisov.

80cc§ 57 ods. 5 zákona č.563/2009 Z. z.v znení neskorších predpisov.

80cd§ 156 zákona č.563/2009 Z. z.v znení neskorších predpisov.

80d§ 154 ods. 1 písm. i) zákona č. 563/2009 Z. z.

82§ 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

82a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

82b§ 3 ods. 6 druhá veta zákona č. 563/2009 Z. z.v znení zákona č. 435/2013 Z. z.

82c§ 155 ods. 1 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z.v znení neskorších predpisov.

82d§ 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z.v znení neskorších predpisov.

83) Napríklad § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z.

84) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb.o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z.v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákon č. 414/2002 Z. z.o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

85) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/1991 Zb.o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

86) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Zb.o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

86a) Napríklad § 152 ZP.

86aa§ 27 zákona č. 61/2015 Z. z.

87) Zákon č. 283/2002 Z. z.

87a§ 14 zákona č. 283/2002 Z. z.

88) Zákon č. 566/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov. Zákon č. 385/1999 Z. z.v znení neskorších predpisov.

88a§ 23 zákona č. 142/2000 Z. z.o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

88aa§ 4 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z.

88aaa§ 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č.233/1995 Z. z.v znení zákona č.2/2017 Z. z.

89) Zákonník práce.

90) Zákon č. 70/1998 Z. z.o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2002 Z. z.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

90a§ 2 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

90aa) Zákon č. 361/2014 Z. z.o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.

90b§ 55f zákona č. 222/2004 Z. z.v znení zákona č. 471/2009 Z. z.

93a§ 2 zákona č. 581/2004 Z. z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení iektorých zákonov.

94) Zákon č. 483/2001 Z. z.o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

95) Zákon č. 80/1997 Z. z.o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

96§ 801 OZ.

96a§ 1 ods. 3 zákona č. 371/2014 Z. z.

97§ 30a a 30b zákona č. 80/1997 Z. z.v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z.o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

97a§ 171 až 177 zákona č. 39/2015 Z. z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

97b§ 167 zákona č. 39/2015 Z. z.

98) Zákon č. 326/2005 Z. z.o lesoch.

99§ 20 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.

99a§ 47 zákona č. 326/2005 Z. z.

100) Zákon č. 44/1988 Zb.v znení neskorších predpisov.

101) Zákon č. 223/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov.

101a§ 14 zákona č. 514/2008 Z. z.o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

102) Zákon č. 129/2010 Z. z.o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

102a§ 6 ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

102aa§ 168d zákona č.7/2005 Z. z.v znení zákona č.377/2016 Z. z.

103) Napríklad zákon č. 147/2001 Z. z.o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

103a§ 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

103aa§ 659 až 662 OZ v znení neskorších predpisov.

103b§ 40a zákona č. 747/2004 Z. z.o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2014 Z. z.

104) Zákon č. 223/2001 Z. z.v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z.o

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: