dnes je 29.10.2020

Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.21 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím v roku 2016

JUDr. Zdeňka Dvoranova

Zamestnávateľ je povinný podľa § 158 Zákonníka práce zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby zamestnanec mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely Zákonníka práce je podľa § 40 Zákonníka práce zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.

Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu alebo praktickú prípravu (rekvalifikáciu) s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere. Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zamestnávaním zamestnanca so zdravotným postihnutím podrobnejšie upravujú osobitné predpisy.

Povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. kvóta systém

Občan so zdravotným postihnutím na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z., zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je uchádzač o zamestnanie, ktorý je občan so zdravotným postihnutím.

Záväznými povinnosťami zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím sa zaoberá deviata časť zákona o službách zamestnanosti a to ustanovenia §§ 63 až 65b. Vzhľadom na to, že občania so zdravotným postihnutím majú sťažené možnosti uplatniť sa na trhu práce zamestnávateľ je povinný

a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,

b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,

c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,

d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

- ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a

- ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú štátni zamestnanci tzv. silových rezortov, ktorí vykonávajú štátnu službu v služobnom pomere podľa osobitných predpisov a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ v prípade, že z rozličných dôvodov nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti plniť aj

  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo

  • zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti, a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V zákone o službách zamestnanosti je vymedzený pojem tovar a termín služba na účely tohto zákona.

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti zadaním zákazky.

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti, po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb a výškou zákazky.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, sa započítava výška 10% peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Plnenie povinnosti zadaním zákazky je zamestnávateľ povinný preukázať príslušnému úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Spôsob preukazovania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa nemení.

Preukazovanie náhradného plnenia

V prípade, že zamestnávateľ povinný podiel zamestnávania občanov so ZP podľa § 9 ods.1 zákona o službách zamestnanosti, splnil zadaním zákazky podľa § 64 je potrebné k Ročnému výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím doložiť doklady preukazujúce náhradné plnenie:         

  1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva),

  2. fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad),

  3. potvrdenie pre zamestnávateľa (Potvrdenie pre zamestnávateľao zadaní a realizácii zákazky),

  4. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná súčasť k potvrdeniu), dodacie listy (viď. príloha – Príloha k potvrdeniu – rozpis dodaných tovarov...),

  5. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk