dnes je 25.1.2021

Input:

Povinnosti fyzickej osoby na konci zdaňovacieho obdobia

25.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na konci zdaňovacieho obdobia sa každý daňovník - fyzická osoba (FO) musí zamyslieť, aké daňové povinnosti na neho čakajú: či príjmy, ktoré mu plynuli, podliehajú dani z príjmov, či mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie FO typ A alebo typ B (DP), či môže požiadať zamestnávateľa o vysporiadanie svojej daňovej povinnosti vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie), resp. že nemusí v súvislosti s daňou z príjmov na konci roka vykonať nič.

Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 - povinnosť podania, lehoty, podanie za zomrelého

Tlačivá DP FO typ A aj typ B (ako aj tlačivo DP pre právnické osoby) vydáva MF SR a uverejňuje ho aj s pokynom na jeho vyplňovanie na svojom webovom sídle. Forma (vzor) tlačiva na príslušné zdaňovacie obdobie je, samozrejme, záväzná.

V DP FO (typ A alebo B) si daňovník daň z príjmov FO vypočíta a je povinný v lehote na podanie DP vypočítanú daň aj zaplatiť. Ak daň nie je v tejto lehote zaplatená (daň je splatná v lehote na podanie DP - § 49 ods. 2 ZDP), správca dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v zn. n. p. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Poznámka: Rovnakú povinnosť má aj dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu [§ 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (ZP)], ktorá podáva DP za daňovníka.

Podľa § 46a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sa daň nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 EUR alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % NČZD na daňovníka (v roku 2016 je to suma 1 901,67 EUR), ale len v prípade, ak daňovník neuplatňuje daňový bonus (§ 33 ZDP).

Daň na úhradu daňovník nie je povinný podľa § 46 ZDP zaplatiť, ak nepresiahne 5 EUR, a to aj v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 50 ZDP (použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely). Táto skutočnosť je uvedená priamo v tlačivách DP - v DP FO typ A v poznámke č. 18 a v DP FO typ B v poznámke č. 31.

Od 1. januára 2012 platí vyhláška MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v zn. n. p. (vyhláška). Každý daňovník je teda od tohto termínu povinný označiť platbu dane, poukazovanú správcovi dane, podľa tejto vyhlášky. Každému daňovníkovi pridelil správca dane tzv. základné číslo, podľa ktorého je tento daňovník identifikovateľný. Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňovník, ktorému do lehoty na podanie DP správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie DP.

Poznámka: Tento postup sa uplatní aj vtedy, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie DP správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva DP dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 ZP).

Pred uplynutím lehoty na podanie DP môže daňovník podať opravné DP, v ktorom vyznačí, že ide o opravné DP.

Po uplynutí lehoty na podanie DP daňovník podáva za ustanovených podmienok v ZDP dodatočné DP, v ktorom vyznačí, že ide o dodatočné DP.

Poznámka: Podľa § 32 ods. 9 a 11 ZDP ak DP podá daňovník,

     1. ktorý nebol povinný podať DP, alebo mu nevznikla povinnosť podať DP a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, považuje sa toto DP za opravné alebo dodatočné DP, pričom vykonané ročné zúčtovanie sa v tomto prípade považuje za podané DP;

     2. ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6 ZDP) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné DP, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval NČZD na daňovníka (je v tomto prípade povinný ho podať), správca dane nebude tohto daňovníka sankcionovať podľa Daňového poriadku.

Príklad:

Štandardná lehota na podanie DP podľa § 49 ods. 2 (do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia) pripadne v roku 2018 pri podávaní DP za rok 2017 na sobotu. Najbližší pracovný deň je pondelok. T. j., DP je potrebné podať a daň aj zaplatiť najneskôr 2. apríla 2018.

Príklad:

Daňovník podal DP 15. marca. Dňa 25. marca v ňom zistil chybu a do 31. marca podal nové DP. Toto „nové“ DP sa považuje za opravné, pretože bolo podané do lehoty na podanie DP.

Príklad:

Daňovníčka si u zamestnávateľa neuplatňovala daňový bonus na vyživované dieťa. Na konci roka zistili aj s manželom, že si ani manžel neuplatňoval daňový bonus na ich maloletú dcéru. Obidvaja požiadali svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania, splnili zákonné podmienky na jeho vykonanie, a teda im zamestnávatelia ročné zúčtovanie do 31. marca aj vykonali, ale bez uplatnenia daňového bonusu.

Daňovníčka si daňový bonus chcela uplatniť, pretože jej vznikol nárok, podala teda DP FO typ A. Prílohou DP bolo tlačivo vykonaného ročného zúčtovania a prostredníctvom DP si daňový bonus uplatnila. Pretože zo zákona nebola povinná DP podať (mala zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, a teda jej vzniklo právo žiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania), správca dane podané DP bude považovať za dodatočné DP.

Príklad:

Daňovník požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadal v zákonnej lehote, riadne vyplnil žiadosť, a teda mu zamestnávateľ ročné zúčtovanie aj vykonal. Daňovník však „zabudol“ zamestnávateľovi doložiť doklad o príjmoch od iného zamestnávateľa, a teda ročné zúčtovanie nebolo správne. Správca dane to zistil a vyzval daňovníka na podanie DP. Daňovník DP 5. mája aj podal. Správca dane však považoval toto DP za riadne, ale neskoro podané a daňovník si týmto postupom „zarobil“ aj na sankcie podľa Daňového poriadku.

Poznámka: Daňovník je podľa § 32 ods. 3 písm. a) ZDP povinný za zdaňovacie obdobie podať DP, ak poberal príjmy podľa § 5 ZDP od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od všetkých zamestnávateľov.

     1. Podľa § 32 ods. 1 ZDP, DP je za zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka - na rok 2016 je to taká istá suma, ako bola v roku 2015, t. j. 1901,67 EUR. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli túto sumu, ale vykazuje daňovú stratu. Do tejto sumy sa ale nezahrnujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých je daň vybratím zrážky vysporiadaná a príjmy od dane oslobodené.

Príklad:

Daňovníčka poberala v zdaňovacom období roku 2016 príjmy zo závislej činnosti v úhrnnej výške 12 000 EUR, v banke jej plynul úrok z uložených finančných prostriedkov, predala susede svoju práčku a tiež poberala rodičovský príspevok. Do ročného úhrnu príjmov si započíta iba príjmy zo závislej činnosti, pretože daň z úrokov je vybratím zrážky vysporiadaná, predaj nehnuteľného majetku je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP (práčku nemala zahrnutú v obchodnom majetku) a rodičovský príspevok je ako štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa podľa § 9 ods. 2 písm. b) ZDP tiež od dane oslobodený. Môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie), alebo podá DP FO typ A (môže podať aj DP FO typ B, ale je to zbytočné, vzhľadom na to, že jej plynuli zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti).

Príklad:

Daňovník, poberateľ starobného dôchodku, v roku 2016 prenajal garáž a plynuli mu príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP vo výške 485 EUR za celý rok. Iné príjmy nemal. Vzhľadom na skutočnosť, že daňovník v zdaňovacom období poberal len príjmy od dane oslobodené, nemusí sa na konci roka „zaťažovať“ pomyslením na daň z príjmu. Starobný dôchodok je od dane oslobodený podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZDP a príjmy z prenájmu sú od dane oslobodené do max. výšky 500 EUR podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP.

     2. Osobitnou skupinou sú daňovníci, ktorí sú povinní podať DP, ktoré súvisí s poberaním príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP). DP je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce za rok 2016 sumu 1901,67 EUR, ak:

     a) plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk