dnes je 15.8.2020

Input:

Povinná elektronická komunikácia daňového subjektu so správcom dane od 1.1.2018 a od 1.7.2018

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:24

Kapitoly videa

Informácia k povinnej elektronickej komunikácii daňových subjektov od 1.1.2018. Povinná elektronická komunikácia (EK) podľa § 14 daňového poriadku sa vzťahuje na všetky daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi poľa osobitných predpisov. Elektronická komunikácia sa vzťahuje na všetky podania, ktoré daňové subjekty doručujú správcovi dane. Ak ide o podanie, ktoré má podľa daňového poriadku alebo osobitného predpisu štruktúrovanú formu (predpísaný vzor tlačiva) daňový subjekty je povinný takéto podania podávať len na tomto štruktúrovanom tlačive (napr. oznámenia podľa zákona o dani z príjmov), je povinný ich doručovať správcovi dane len cez portál finančnej správy (PFS), nie cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Výnimka posunutiu termínu povinnej elektronickej komunikácii od 1.7.2018 pre daňový subjekty, ktoré sú fyzickými osobami a podnikateľmi. Povinnosť elektronickej komunikácie sa nevzťahuje na subjekty, ktoré nie sú podnikateľmi podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník).

Obsah:

 • Úvod
 • Začiatky elektronickej komunikácie pri správe daní
 • V čom spočívali problémy sprevádzkovania ISFS?
 • Legislatívna úprava elektronickej komunikácie
 • Ktoré ustanovenie DP určuje spôsoby podania?
 • K postupu pri doručovaní podania elektronickými prostriedkami
 • Čo vyžaduje používanie občianskeho preukazu pri elektronickom doručovaní?
 • Dôležitá informácia pre daňové subjekty  k dohodám na účely EK
 • Zásadná zmena pri uzatváraní dohody
 • Dôležité pre daňové subjekty, čo sa týka štruktúrovaných tlačív doručované len elektronicky
 • K § 14 – elektronické doručovanie
 • K podmienkam pre povinnú  EK so správcom dane pre skupinu fyzických osôb - podnikateľov a SZČO
 • Príklady fyzických osôb, na ktorých sa povinná EK nevzťahuje
 • Príklady fyzických osôb, na ktorých sa povinná EK vzťahuje
 • Postup správcu dane pri podaní štruktúrovaného podania inak ako elektronicky
 • K posunutiu účinnosti povinnej  EK fyzickej osoby – podnikateľa
 • K dobrovoľnej EK daňového subjektu so správcom dane – nepovinné
 • Čo rozumieme pod pojmom „elektronická podateľňa“?
 • Aký je postup pri elektronickej komunikácii?
 • Zabezpečenie ochrany doručovania podaní prostredníctvom portálu finančnej správy
 • V akom rozsahu uplatňuje finančná správa ako orgán verejnej moci elektronické doručovanie?
 • Príklady k § 13, §14, § 31 ods. 3 až 7 a § 32 ods. 7
 • Praktický príklad elektronickej komunikácie po 1.1.2018

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk