dnes je 1.10.2020

Input:

Použitie kurzu na prepočet cudzej meny

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.2 Použitie kurzu na prepočet cudzej meny

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Základnou mernou jednotkou v účtovníctve je peňažná jednotka. Od 1. januára 2009 je peňažnou jednotkou na území Slovenskej republiky mena euro. V súlade s § 4 ods. 7 ZOÚ je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v eurách. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene. Prepočet na eurá sa vykonáva ku dňu ocenenia a to:

  • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a

  • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Príklad prepočtu eura na cudziu menu

Podnikateľ odchádza 1.6. 2017 na pracovnú cestu do Srbska. Podľa kurzového lístka za jedno euro dostane 46,403 ruských rubľov (RUB). Kurz komerčnej banky sa môže od oficiálneho kurzu ECB (NBS) čiastočne odlišovať, podľa ponuky a dopytu po príslušnej cudzej mene. Po návrate z pracovnej cesty mu zostane 15 000 RUB, ktoré chce vrátiť späť banke. Ak by ich vracal napríklad v kurze 1 €= 46,312 RUB, obdrží sumu 15000 / 46,312 = 323,89 €.

Prepočet cudzej meny ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Na prepočet majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, s výnimkou kúpy a predaja cudzej meny.

Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za menu euro sa podľa ZOÚ použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané bankou alebo zmenárňou. Ak sa predaj alebo kúpa uskutoční s iným subjektom ako je banka alebo zmenáreň, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri úbytku peňažných prostriedkoch v rovnakej cudzej mene z pokladnice možno v súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. použiť ocenenie váženým aritmetickým priemerom alebo metódou FIFO (t. j. spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušnej cudzej meny sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tejto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk