dnes je 26.9.2020

Input:

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016

15.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.1.1 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej iba „potvrdenie”) z údajov uvedených na mzdovom liste, príp. v evidencii podľa § 39 ods. 4 ZDP, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane a daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol:

  • len nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby, ktoré je oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „ZDP”), ktoré sa uvádza na r. 02 tohto potvrdenia,

  • alebo zamestnancovi vyplatil len príjmy oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP, ktoré sa uvádzajú na r. 03 tohto potvrdenia.

Zamestnávateľ (platiteľ dane) je podľa § 39 ods. 5 ZDP povinný:

do 10. februára 2017 - vystaviť a doručiť zamestnancovi potvrdenie za rok 2016, ak ho o vystavenie potvrdenia zamestnanec požiada v lehote do 5. februára 2017, - potvrdenie je prílohou k žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania u iného zamestnávateľa,  
do 10. marca 2017 - vystaviť a doručiť zamestnancovi potvrdenie za rok 2016, ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, - potvrdenie je prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO, ktoré si podáva zamestnanec sám.  


Ak potvrdenie obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ je povinný vystaviť opravné potvrdenie do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že potvrdenie obsahuje nesprávne údaje alebo do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa na túto chybu zamestnanec upozornil. V potvrdení zamestnávateľ krížikom vyznačí, že ide o opravné potvrdenie.

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle určilo nový vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p” za zdaňovacie obdobie roku 2016 - POT39_5v16. 

Zmeny v tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016 oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2015:

  • - príjmy oslobodené od dane – za r. 02 je v r. 03 nové znenie: „Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP (max. 2 000 eur)”, ktoré sa týka vykázania sociálnej pomoci poskytnutej po 1. 1. 2016,
  • - vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu sa posúva číselné označenie ďalších riadkov,
  • - nezdaniteľné časti základu dane – doplnené a prečíslované riadky 09 a 010:

r. 09 – Suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 8 ZDP) a r. 010 – pridaný nový riadok: Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 ZDP),

  • - údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse podľa § 33 ZDP sú na r. 11,
  • - zmeny v III. časti – pôvodná časť III. „Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a ZDP” nie sú súčasťou potvrdenia, v tejto časti sa uvádzajú „Údaje o zamestnávateľovi” (pôvodne časť IV.).

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016, okrem identifikačných údajov o zamestnancovi a zamestnávateľovi, obsahuje:

Riadok 01 – úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zamestnancovi skutočne vyplatené najneskôr do 31. 1. 2017 (príjmy za rok 2016 vrátane doplatkov za minulé roky), t. j. príjmy zamestnanca z pracovného pomeru, príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v peňažnej i nepeňažnej forme (napr. príjem v súvislosti s používaním služobného motorového vozidla na súkromné účely) a príjmy zamestnanca zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 zákona a ktoré zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Do úhrnu príjmov sa uvedú aj nepeňažné príjmy podľa § 5 ZDP, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň podľa § 35 ods. 3 písm. a) ZDP. Neuvádzajú sa tu príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Riadok 01a – úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom tieto príjmy sú zároveň súčasťou r. 01.

Riadok 01b – úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 zákona a zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Uvedené príjmy sú zároveň súčasťou r. 01.

Riadok 01c – zamestnávateľ, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba uvádza úhrnnú sumu zdaniteľného príjmu poskytnutého zamestnancovi formou produktov vlastnej výroby. Na tomto riadku sa neuvádzajú príjmy oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona (r. 02 tohto potvrdenia).

Riadok 02 – uvádza sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona. Vymedzené nepeňažné plnenie môže byť oslobodené od dane z príjmov FO najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov.

Riadok 03 – uvádza sa príjem poskytnutý ako sociálna výpomoc, ktorý je podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP oslobodený od dane najviac v úhrnnej výške 2 000 eur ročne len od jedného zamestnávateľa – nový riadok.

Riadok 04 – číselné označenie mesiacov, v ktorých boli uvedené príjmy zo závislej činnosti zúčtované a vyplatené.

Riadok 05 – úhrn poistného a príspevkov, ktoré je zamestnanec povinný platiť. Poistné a príspevky sa uvádzajú na riadkoch 05a, 05b, 05c, a to v členení na sociálne poistenie (zabezpečenie), zdravotné poistenie, sociálne a zdravotné poistenie viažuce sa k príjmom zdaňovaným v zahraničí.

Riadok 06 – vypočíta sa čiastkový základ dane za rok 2016 ako rozdiel riadku 01 a 05.

Riadok 07 – úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 ZDP plynúcich zo zdrojov na území SR bez uplatnenia daňového bonusu, bez ohľadu na to, či ich zamestnávateľ odviedol správcovi dane alebo nie.

Riadok 08 – suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na ktorú zamestnávateľ prihliadol v zdaňovacom období roku 2016 (mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 € x počet kalendárnych mesiacov, za ktoré sa znížil základ dane daňovníka o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka).

Riadok 09 – suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) v roku 2016, údaj na účely nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 ZDP.

Riadok 10 - suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2016, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ, údaj na účely nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 10 ZDPnový riadok.

Riadok 11 – priznaný a vyplatený daňový bonus v členení na každé dieťa, na ktoré si zamestnanec počas roku 2016 uplatňoval daňový bonus. Uvádza sa meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa, číselné označenie mesiacov, za ktoré zamestnávateľ skutočne vyplatil zamestnancovi daňový bonus a úhrnná suma vyplateného daňového bonusu za rok 2016. Neuvádzajú sa tu mesiace, v ktorých zamestnancovi nevznikol nárok na daňový bonus, t. j. jeho hrubý mesačný zdaniteľný príjem bol nižší ako ½ minimálnej mzdy. Mesačná výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa v roku 2016 je 21,41 eura.


Pani Eva má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Počas roka 2016 pracovala u jedného zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer (celý rok) a súčasne aj na základe dohody o vykonaní práce. U zamestnávateľa mala podpísané vyhlásenie za účelom uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (celý rok) a daňového bonusu na vyživované dieťa (za september - december). V roku 2016 mala tieto príjmy:

  • - hrubá mzda za mesiace január – december 2016 vo výške 13 200 € (z toho príjem na dohodu o vykonaní práce 500 €), zaplatila poistné na sociálne poistenie vo výške 1 240,80 €, na zdravotné poistenie 528 € a preddavky na daň 1 449,24 € (pred uplatnením daňového bonusu),
  • - príjmy z prenájmu bytu vo výške 4 800 €.

Pani Eva v roku 2016 zaplatila dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) vo výške 320 €, ktoré jej zamestnávateľ zrážal zo mzdy a odvádzal príslušnej inštitúcii.

Nakoľko pani Eva má okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z prenájmu bytu podľa § 6 ods. 3 ZDP, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B). Zároveň musí požiadať svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2016, ktoré bude prílohou daňového priznania.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a o ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2016

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk