dnes je 27.9.2020

Input:

Položky upravujúce základ dane v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.10 Položky upravujúce základ dane v roku 2016

Ing. Peter Horniaček

V tomto príspevku prinášame ďalší zo série článkov, v ktorých oboznamujeme čitateľa so zmenami v položkách, ktoré budú transformovali výsledok hospodárenia (VH) na základ dane (ZD) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) už za rok 2015 a budú aktuálne aj pri podávaní daňového priznania za rok 2016. Na minulé dva príspevky, v ktorých sme poukázali na najvýznamnejšie zmeny v položkách zvyšujúcich a znižujúcich VH (tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky) nadviažeme novými položkami, ktoré upravujú ZD zistený po úprave VH o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Ide o položky na základe prijatia zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa od 1. 1. 2015 novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP), ale aj novely ZDP č. 61/2015, ktorou sa v rámci zákona o odbornom vzdelávaní a príprave s účinnosťou od 1. 9. 2015 zavádza podpora zamestnávateľov, ktorí sa zapoja do prípravy učňov na povolanie. Dôvodom vyčlenenia nových položiek mimo pripočítateľných a odpočítateľných položiek je skutočnosť, že ZDP ich daňovo akceptovateľnú výšku limituje dosiahnutým ZD, a preto až po zistení ZD po úprave VH o pripočítateľné a odpočítateľné položky bude možné ďalej testovať ich definitívne zahrnutie do ZD. Ide o tieto nové tituly DPPO za rok 2015, platné aj pre rok 2016:

sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 ZDP

- v nadväznosti na zavedenie povinnosti pri osobných vozidlách zaradených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 testovať od 1. 1. 2015 ZD dosiahnutý v DPPO oproti násobku počtu osobných vozidiel so vstupnou cenou 48 000 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného rovnomerne z limitovanej vstupnej ceny 48 000 € (t. j. 48 000 / 4 = 12 000 €) je daňovník povinný v prípade, že dosiahnutý ZD je nižší ako uvedený násobok, pristúpiť k zvýšeniu ZD (už zisteného po úprave VH o pripočítateľné a odpočítateľné položky) o kladný rozdiel medzi úhrnom uplatnených odpisov z osobných áut so vstupnou cenou 48 000 € a viac a úhrnom odpisov, resp. pomernej časti odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €. Priebeh testovania ZD a jeho úpravy je uvedený v tabuľke:

Testovanie ZD

 

 

Zvýšenie ZD

 

 

ZD < [(počet vozidiel so VC ≥ 48 000 €) x (ročný odpis LVC 48 000 €, t. j. 12 000 €)]

 

 

(úhrn uplatnených odpisov z osobných áut so VC ≥ 48 000 €) – (úhrn odpisov, resp. pomernej časti odpisov vypočítaných z LVC 48 000 €)

 

 

Vysvetlivky: VC – vstupná cena, LVC – limitovaná vstupná cena

Testovanie ZD a jeho prípadné zvýšenie podľa § 17 ods. 34 ZDP v zdaňovacom období sa:

  • nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov, ktoré sú predmetom operatívneho prenájmu,

  • vykoná aj v prípade, ak sú osobné automobily obstarané na lízing,

  • podľa § 52zd ods. 2 ZDP vykoná po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2015.


Spoločnosť obstarala v januári 2016 osobný automobil v hodnote 60 000 €. Akým spôsobom bude prebiehať úprava ZD v zdaňovacích obdobiach odpisovania, keď predpokladáme ZD dosiahnutý v nasledovných výškach?

Rok

 

 

ZD

 

 

Skutočne uplatnený odpis zo VC

(60 000 / 4)

 

 

Odpis z LVC

(48 000 / 4)

 

 

Úprava ZD

 

 

DZC

 

 

2016

 

 

4 000

 

 

15 000

 

 

12 000

 

 

3 000

(15 000 – 12 000)

 

 

45 000

 

 

2017

 

 

12 500

 

 

15 000

 

 

12 000

 

 

Nie

(12 500 > 12 000)

 

 

30 000

 

 

2018

 

 

11 000

 

 

15 000

 

 

12 000

 

 

3 000

(15 000 – 12 000)

 

 

15 000

 

 

2019

 

 

16 000

 

 

15 000

 

 

12 000

 

 

Nie

(16 000 > 12 000)

 

 

0

 

 

Spolu úprava ZD za dobu odpisovania

 

 

6 000

 

 

x

 

 

Vysvetlivky: DZC – daňová zostatková cena

Spoločnosť zvýši ZD v zdaňovacom období 2016 a 2018, keď dosiahnutý ZD v daňovom priznaní, ktorého súčasťou sú odpisy zo VC 60 000 €, nedosiahol výšku ročného odpisu z LVC 48 000 €, t. j. 12 000 €. V zdaňovacích obdobiach 2017 a 2019 sa zvýšenie ZD nevykonalo, nakoľko ZD bol vyšší ako ročný odpis z LVC 12 000 €. Zároveň podľa § 25 ods. 3 ZDP platí, že aj napriek zvýšeniu ZD v rokoch 2016 a 2018 o časť odpisu, ktorý prevyšuje odpis z LVC, sa DZC znižuje o odpis vypočítaný zo VC. Znamená to, že spoločnosť navždy prichádza o sumu odpisov, o ktoré v rokoch 2016 a 2018 zvyšovala ZD.

- obdobná úprava, ako platí pri uplatňovaní odpisov z osobných vozidiel so VC 48 000 € a viac, sa od 1. 1. 2015 zavádza aj pri uplatňovaní nájomného z operatívneho prenájmu osobných vozidiel, ktorých VC u prenajímateľa je 48 000 € a viac. Pri prenajatých osobných vozidlách zaradených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 sa testuje ZD dosiahnutý v daňovom priznaní oproti násobku počtu osobných vozidiel so VC 48 000 € a viac a pomernej časti ročného nájomného 14 400 €. V prípade, že dosiahnutý ZD je nižší ako uvedený násobok, je daňovník povinný pristúpiť k zvýšeniu ZD (už zisteného po úprave VH o pripočítateľné a odpočítateľné položky) o kladný rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného z osobných vozidiel so VC 48 000 € a viac a úhrnom nájomného, resp. pomernej časti ročného nájomného 14 400 €. Priebeh testovania ZD a jeho úpravy je uvedený v tabuľke:

Testovanie ZD

 

 

Zvýšenie ZD

 

 

ZD < [(počet prenajatých vozidiel so VC ≥ 48 000 €) x (pomerná časť ročného nájomného 14 400 €)]

 

 

(úhrn uplatneného nájomného z osobných áut so VC ≥ 48 000 €) – (úhrn nájomného, resp. pomernej časti nájomného 14 400 €)

 

 

suma zníženia ZD podľa § 17 ods. 37 ZDP pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy – za účelom zvýšenia motivácie zamestnávateľov zapojiť sa do systému tzv. duálneho vzdelávania sa zavádza možnosť zníženia ZD v závislosti od počtu hodín praktického vyučovania, ktoré zamestnávateľ poskytne v zdaňovacom období. Ak zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona o duálnom vzdelávaní, môže si znížiť ZD o:

  • 3 200 € na žiaka, ak poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,

  • 1 600 € na žiaka, ak poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.


Spoločnosť je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. S miestnou strednou odbornou školou uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy siedmim žiakom. Spoločnosť tiež uzatvorila s každým žiakom (plnoletým, resp. zákonným zástupcom) učebnú zmluvu. Predmetné zmluvy sú uzatvorené od 1. 9. 2016. Spoločnosť poskytla v zdaňovacom období 2016 (od septembra do decembra) praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania týmto siedmim žiakom v rozsahu 60 hodín mesačne, čo je u jedného žiaka spolu 240 hodín (60 hodín x 4 mesiace). Spĺňa tak podmienku na zníženie ZD pri podaní daňového priznania o 1 600 € na žiaka, čo je zníženie ZD za všetkých žiakov spolu o 11 200 €.

suma členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva, ktoré sú súčasťou VH, prevyšujúca v úhrne 5 % zo ZD, ak suma 5 % zo ZD presiahne 30 000 € – do 31. 12. 2014 sa členský príspevok z nepovinného členstva v PO zriadenej na účel ochrany záujmov daňovníka uplatňoval ako daňový výdavok do výšky 0,5 ‰ z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 66 387,87 €, pričom každý príspevok sa posudzoval jednotlivo. Od 1. 1. 2015 prichádza v § 19 ods. 3 písm. n) ZDP k obmedzeniu, a to v úhrne do výšky 5 % zo ZD, najviac však do výšky 30 000 € ročne.


www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk