dnes je 27.11.2020

Input:

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice

28.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Máte podozrenie, že Vám vydali falošný doklad z elektronickej registračnej pokladnice?
Zašlite ho na adresu: pokladnica@financnasprava.sk

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vo svojom § 8 ods. 1 zákona ustanovuje povinné náležitosti pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, pričom sú to tieto údaje:

a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d) ochranný znak,
e) poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
h) cenu tovaru alebo cenu služby,
i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
m) zaokrúhlenie ceny, 15)
n) celkovú sumu platenej ceny,
o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu. 16)

15) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.
16) Napríklad zákon č. 659/2007 Z.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk