dnes je 17.4.2024

Input:

Pohľadávky

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1 Pohľadávky

Prof. Ing. Anna Baštincová

Csc.

5.6.1.1 Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

Ing. Marta Rešetková, Ing. Ivana Glazelová

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vychádza pri určení základu dane z údajov uvedených v peňažnom denníku v súlade s postupmi účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Zápisy v peňažnom denníku musia vyjadrovať finančné operácie s výnimkou uzávierkových operácií podľa § 4 ods. 1 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov pre účely zistenia základu