dnes je 31.7.2021

Input:

Pohľadávky

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1 Pohľadávky

Prof. Ing. Anna Baštincová

Csc.

5.6.1.1 Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

Ing. Marta Rešetková, Ing. Ivana Glazelová

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vychádza pri určení základu dane z údajov uvedených v peňažnom denníku v súlade s postupmi účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Zápisy v peňažnom denníku musia vyjadrovať finančné operácie s výnimkou uzávierkových operácií podľa § 4 ods. 1 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov pre účely zistenia základu dane z príjmov.

Vznik a zánik pohľadávky sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov pre účely zistenia základu dane z príjmov.

Pri odpise pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k inkasu už odpísanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f) opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74.

Pri odpise pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h)zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky.

Vychádzajúc z inštitútu § 17 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, sa

a) zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota,

b) zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

c) zníži pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením pri splnení podmienok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

d) zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady.

Podľa § 19 ods. 2 písm. h)zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovým výdavkom, ktorý možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov je výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov vrátane istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa § 20 ods. 4 a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len „príslušenstvo”), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) alebo do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až 17c, alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,38b) a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,

3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,

4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd alebo exekútor zastaví z dôvodu, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,

5. exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z dôvodu podľa osobitného predpisu; to sa vzťahuje aj na ostatné pohľadávky evidované daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi,

6. to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,

Vyradenie (odpis) pohľadávky (vlastnej pohľadávky alebo pohľadávky nadobudnutej postúpením) ak pohľadávka nespĺňa ustanovené podmienky

Pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie v súlade s § 17 ods. 12 písm. b) zákona o dani z príjmov, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode zákona:

  • ak ide o vlastnú pohľadávku, základ dane daňovníka sa zvýši o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo

  • ak ide o pohľadávku nadobudnutú postúpením, základ dane daňovníka sa zvýši o sumu vo výške obstarávacej ceny pohľadávky 

Účtovanie odpisu pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania upravuje § 14 ods. 2 postupov JÚ, v súlade s ktorým sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods.6 písm. d) tretieho bodu (príjmy zahrnované do základu) v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k úhrade už odpísanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 4 ods.6 písm. f) postupov (príjmy neovplyvňujúce základ dane).


Príklad: Vyradenie pohľadávky z účtovníctva, ktorá nespĺňa podmienky

Účtovná jednotka A účtujúca v sústave JÚ sa 1.10.2018 rozhodne, že z účtovníctva vyradí vlastnú pohľadávku voči

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk