dnes je 26.10.2020

Input:

Pohľadávky a príslušenstvo pohľadávok od 1. 1. 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.21 Pohľadávky a príslušenstvo pohľadávok od 1. 1. 2016

Ing. Daniela Krištofíková

MBA

V príspevku sa budeme zaoberať zmenami pri posudzovaní daňovej akceptácie tvorby opravných položiek a odpisu pohľadávok, ktoré do ZDP priniesli nasledujúce novely.

Zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony priniesol viacero významných zmien, najmä však významne obmedzil možnosti daňového uznania odpisu pohľadávky. Zmeny môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov:

1. Súčasťou základu dane daňovníka podľa § 19 ods. 2 písm. h) sa od 1. 1. 2015 stal len odpis menovitej hodnoty takej pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov daňovníka. Daňovo účinný odpis pohľadávky, vzniknutej napr. z dôvodu poskytnutia pôžičky, je možný len pre banku, pobočku zahraničnej banky a Exportno-importnú banku Slovenska a pre daňovníka, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu. V prípade pohľadávky nadobudnutej postúpením, je odpis pohľadávky daňovo účinný do výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny alebo dlžníkom neuhradenej časti.

2. Za daňový výdavok je možné uznať tvorbu opravnej položky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní k pohľadávke, ktorá sa vzťahuje k istine z nesplatenej pôžičky len pri bankách, pobočkách zahraničných bánk a Exportno-importnej banke Slovenska a u daňovníkov, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu. K pohľadávkam nadobudnutým postúpením v obstarávacej cene je možné tvoriť opravnú položku, len ak táto obstarávacia cena bola daňovníkom skutočne uhradená. Pri predaji takejto pohľadávky je strata daňovo uznaná iba vtedy, ak obstarávacia cena bola skutočne zaplatená.

Zákon 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej len zákon o riešení krízových situácií) doplnil do § 19 ods. 2 písm. h) ZDP nový bod 6., podľa ktorého odpis pohľadávky je uznaným daňovým výdavkom v prípade, ak to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa zákona o riešení krízových situácií. Cieľom zákona o riešení krízových situácií je zavedenie opatrení na prevenciu a riešenie krízových situácií na finančnom trhu, kedy Rada rozhoduje v rezolučnom konaní o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach vybranej inštitúcie. Za podmienky, že Rada rozhodne o odpustení záväzku, veriteľ môže uplatniť daňový odpis pohľadávky.

Zákon 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, sprísnil podmienky tvorby opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky a daňového odpisu pohľadávky.

OPRAVNÁ POLOŽKA K POHĽADÁVKE

Ustanovenia § 20 ods. 14 a § 20 ods. 10 až 12, upravujúce tvorbu opravných položiek k pohľadávkam neboli v novelách, ktoré sú predmetom tohto článku menené. Novela 253/2015 však priniesla v § 20 nový článok 22, ktorý ustanovuje, že opravnú položku k príslušenstvu pohľadávky, zahrnutú do zdaniteľných príjmov, bude možné považovať za daňový výdavok až v tom zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynulo viac ako 1 080 dní.

Príklad:

Spoločnosť má pohľadávku voči odberateľovi za dodávku tovaru vo výške 10 000 eur. Tovar bol dodaný 16. 10. 2015 a pohľadávka bola splatná 30. 10. 2015. Odberateľ za tovar k 31. 12. 2015 nezaplatil. Spoločnosť zaúčtovala k 31. 12. 2015 poplatky z omeškania vo výške 30 eur. Ak odberateľ svoj záväzok neuhradí, po uplynutí doby dlhšej ako 1 080 dní, môže spoločnosť vytvoriť opravnú položku k poplatkom z omeškania, účtovaným za rok 2015, ako aj za nasledujúce roky.

ODPIS POHĽADÁVKY

Daňovo účinne je možné odpísať pohľadávku podľa:

1. § 19 ods. 2 písm. r), a to do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 a príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 22. Ak daňovník odpíše pohľadávku vrátane príslušenstva, môže odpis príslušenstva zahrnúť do daňových výdavkov, ak bola k príslušenstvu tvorená opravná položka a od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Možnosť odpísania príslušenstva spolu s pohľadávkou bola daná novelou 253/2015 a v súlade s § 52zg ods. 10 platí už pre rok 2015.

2. § 19 ods. 2 písm. h) po splnení presne stanovených podmienok.

Pri vlastnej pohľadávke je možné daňovo uznať:

  • odpis menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti, zahrnutej do základu dane ( v roku 2014 bolo možné daňovo uznať aj odpis menovitej hodnoty pohľadávky, ktorá nebola zahrnutá do základu dane),

  • príslušenstvo k pohľadávke, zahrnuté do základu dane (pod príslušenstvom k pohľadávke zákon rozumie úroky z omeškania, poplatky z omeškania a iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej platby),

  • pri daňovníkovi, ktorý je bankou, pobočkou zahraničnej banky, Exportno-importnou bankou Slovenska a pri daňovníkovi, poskytujúcom spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu, aj odpis pohľadávky z istiny z nesplateného úveru (pojem nesplatený úver zaviedla v tomto ustanovení novela 253/2015 ako náhradu za pojem nesplatená pôžička z dôvodu zjednotenia pojmov v nadväznosti na § 20 ods. 4 a na § 20 ods. 10, kedy je možné tvoriť opravnú položku na istinu z nesplateného úveru pri bankách a na istinu zo spotrebiteľských úverov).

Pri pohľadávke nadobudnutej postúpením je daňovo uznaný odpis do výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky (v roku 2014 nebola podmienka uhradenia obstarávacej ceny postupcovi), alebo do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až17c pri pohľadávke nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho časti, nepeňažným vkladom individuálnym alebo nepeňažným vkladom podniku alebo jeho časti, resp. pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev, pričom postupníkom môže byť:

  • daňovník, účtujúci v sústave podvojného účtovníctva,

  • daňovník, vykazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania,

  • daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok je možné pohľadávku jednorazovo daňovo účinne odpísať, ak:

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk