dnes je 29.9.2020

Input:

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČO

18.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.2 Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČO

Ing. Jozef Pohlod

Problematika týkajúca sa daňových priznaní je upravená v nasledovných právnych predpisoch:

- zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní

- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Pokiaľ živnostník z podnikania dosiahol za rok 2017 prímy, ktoré sú vyššie ako 1901,67 EUR, resp. z podnikania vykázal stratu, má podľa § 15 ods. 1 ZSD ako aj podľa 32 ods.1 zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 2. apríla 2018.

V daňovom priznaní živnostník uvádza všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Štruktúra daňového priznania typu „B” je konštruovaná tak, že daňovník zisťuje základ dane za jednotlivé druhy príjmov a vyčísľuj čiastkový základ dane podľa :

- § 6 , kde oddiele VI na riadkoch 1 až 9 uvádza príjmy a k tomu prislúchajúce výdavky. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sa vypočíta a uvedie na riadkoch 37 až 44 a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 na riadkoch 58 až 65,

- § 7, kde v oddiele VII na riadkoch 1 až 12 uvádza jednotlivé druhy príjmov a vyčíslený , ktoré prenesie do riadkov 66 až 68 a vyčísli čiastkový základ,

- § 8, kde v oddiele VIII na riadkoch 1 až 16 uvádza jednotlivé druhy príjmov a k týmto príjmov výšku výdavkov, ktoré prenesie do riadkov 69 až 71 a vypočíta čiastkový základ,

- v oddiele IX sa uvádzajú údaje pre vyčíslenie dane a to:

  • čiastkový základ to podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý sa znižuje o nezdaniteľné časti, čo sa uvedie na riadku 78 ku ktorému sa pripočíta čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 3 a 4§ 8 uvedie sa celkový základ dane podľa § 6 a § 8  na riadku 80,

  • z uvedeného základu dane sa vypočíta daň, ktorá sa uvedie na riadku 81,

  • z čiastkového základu uvedeného na riadku 68 /§ 7/ sa vypočíta daň vo výške 19 %, ktorá sa uvedie na riadku 91,

  • celková daňová povinnosť sa uvedie na riadku 105 daňového priznania.

Všetky údaje uvedené v daňovom priznaní, ktoré spadajú do zárobkovej činnosti podľa § 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení slúžia pre výpočet vymeriavacieho základu pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne. Podľa citovaného zákona pod zárobkovou činnosťou živnostníka je potrebné rozumieť dosahované príjmy z podnikania, a to :

-  príjmy z príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa iných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti, príjmy z duševnej činnosti. Ide teda o príjmy dosahované podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Z takto definovanej zárobkovej činnosti v zákone o sociálnom poistení vyplýva, že príjmy dosahované podľa:

  • § 6 ods. 3 zákona – ktoré sú dosiahnuté z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a jej príslušenstva , pokiaľ to nie je podnikateľská činnosť,

  • - § 6 ods. 4- ktoré sú dosahované za udelenie súhlasu na  použitia diela a použitia umeleckého výkonu pokiaľ nepatria pod príjmy uvedené v ustanovení § 6 ods. 2 písm.a/ zákona o dani z príjmov,

  • § 7 zákona o dani z príjmov, ktoré sú priradené ku kapitálovým príjmom, ako sú príjmy z úrokov a ostatných výnosov z cenných papierov, úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosov zo zmeniek, z dávok doplnkového dôchodkového sporenia, plnení pre prípad dožitia určitého veku, z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vrátenia a výnosov, z výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,

  • § 8 zákona o dani z príjmov, ktoré sú dosahované z príležitostných činnosti ako je napr. príjem z prevodu nehnuteľnosti, príjmy z príležitostných činnosti poľnohospodárskej výroby, z predaja hnuteľných vecí, z prevodu cenných papierov, z prevodu účasti obchodných podielov spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv, z príjmov zo zdedených práv a priemyselného a duševného vlastníctva a autorských práv a práv príbuzných autorskému právu, ceny z verejných súťaži, náhrady nemajetkovej ujmy a ostatné príjmy,

nie sú súčasťou pre stanovenie vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do sociálnej poisťovne, teda nevstupujú do príjmov pre účely platenia poistného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Pokiaľ ide o platby do zdravotného poistenia, túto skutočnosť upravuje zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Podľa § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení údaje uvedené v daňovom priznaní, ktoré spadajú do zárobkovej činnosti slúžia pre výpočet vymeriavacieho základu pre platenie poistného do zdravotnej poisťovne. Podľa § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení pod zárobkovou činnosťou živnostníka je potrebné rozumieť dosahované príjmy z podnikania, a to :

-  príjmy z príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa iných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti, príjmy z duševnej činnosti. Ide teda o príjmy dosahované podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,

-  príjmy z kapitálového majetku uvedené v § 7 zákona o dani z príjmov,

-  príjmy z ostatných príjmov uvedené v § 8 zákona o dani z príjmov,

-  podiely na zisku, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov, okrem podielov na zisku akciovej spoločnosti.

Z takto definovanej zárobkovej činnosti v zákone o zdravotnom poistení vyplýva, že iba príjmy dosahované podľa:

- § 6 ods. 3 zákona – ktoré sú dosiahnuté z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a jej príslušenstva , pokiaľ to nie je podnikateľská činnosť,

- § 6 ods. 4- ktoré sú dosahované za udelenie súhlasu na  použitia diela a použitia umeleckého výkonu pokiaľ nepatria pod príjmy uvedené v ustanovení § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov,

- príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta podľa zákona 447/2008 Z.z. o peňažných prostriedkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,

sa nezapočítavajú do vymeriavacieho základu pre stanovenie odvodov do zdravotného poistenia. Vzniká rozdiel medzi započítaním príjmov pre účely stanovenia vymeriavacieho základu do sociálneho a zdravotného poistenia.

Pre účely platenia odvodov so Sociálne poisťovne podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa testuje výška dosiahnutého príjmu z podnikania v predchádzajúcom období . Ak dosiahol živnostník príjmy z podnikania a z inej zárobkovej činnosti vo výške, ktorá prekročila 12 – násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok, potom má povinnosť platiť poistné. Táto povinnosť sa vyčísli z údajov daňového priznania a použije sa pre účely platenia sociálneho poistenia každoročne a to vždy k 1. júlu na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka. . Aktuálne tak od 1.7.2018 bude platiť odvody do Sociálne poisťovne vtedy , ak príjem za rok 2017 presiahol výšku 5 472 eur (5472 eur je suma vypočítaná ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, čiže 12 x 0,5 x 912). Pokiaľ príjmy živnostníka v roku 2017 nedosiahli uvedenú sumu, potom mu nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Podotýkame, že ide o výšku príjmu a nie výšku základu dane.

Výška mesačných odvodov živnostníka, pokiaľ jeho príjem prekročí sumu 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok, závisí od jeho dosiahnutého vymeriavacieho základu, ktorý deklaroval v daňovom priznaní.

Ten zistí nasledovne:

-  základ dane z podnikania vykázaného za predchádzajúci rok sa zvýši o odvody do zdravotného

a sociálneho poistenia, ktoré boli výdavkami na podnikateľskú činnosť a znížili základ dane,

- takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom 1,486 a zaokrúhli na eurocenty nadol,

- tento ročný upravený základ dane sa vydelí počtom 12 mesiacov a tak  zistí sa mesačný

vymeriavací základ.

V prípade odvodov na sociálne poistenie živnostníka je stanovený minimálny a maximálny vymeriavací základ, ktorý sa mení vždy k 1. januáru a to v závislosti od výšky dosiahnutej priemernej mzdy za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárny rok, za ktorý sa platí poistné.

Tak napr. minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne od 1. januára 2018 je suma 456 eur, čo je 50 % z dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá je 912 eur.

Obdobne je stanovený aj maximálny vymeriavací základ, ktorý je vo výške 7 – násobku jednej 12 všeobecne vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárny rok, za ktorý sa platí poistné. Tak napr. maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne od 1. januára 2018 je suma 6384 eur, čo je 7- násobok z dosiahnutej priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá je 912 eur.

Z takto stanoveného vymeriavacieho základu sa stanoví výška platenia poistného do Sociálnej poisťovne, ktorá je stanovená príslušným % do jednotlivých fondov nasledovne:

Odvody do sociálneho poistenia živnostníkov pre rok 2018

Poistenie  Sadzba poistného v %  Minimálny VZ v eur  Maximálny VZ v eur  Minimálne poistné v eur  Maximálne poistné v eur  
Nemocenské  4,40%  456  6 384  20,06  280,89  
Starobné  18%  456  6 384  82,08  1 149,12  
Invalidné  6%  456  6 384  27,36  383,04  
Rezervný fond  4,75%  456  6 384  21,66  303,24  
Sociálne odvody spolu  33,15%   456   6384  151,16  2 116,29  


Živnostník prevádzkuje živnosť v oblasti servisných služieb súvisiacich s opravou automobilov, pričom zároveň podniká aj ako spoločník vo verejnej obchodnej spoločnosti. Za rok 2017 podal dňa 15.3. 2018 daňové priznanie, v ktorom deklaroval nasledovné príjmy a výdaje:

- § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov – príjmy z opráv automobilov suma 34 000 EUR a k tomu výdaje v čiastke 22 000 EUR

- príjem z titulu spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti. Táto mu deklarovala, že jeho podiel na príjmoch je čiastka 18 000 a na výdajoch čiastka 9 000 EUR. Uvedený príjem je zaradený v § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov

- z titulu poskytnutej pôžičky obržal za rok 2017 príjem 6000 EUR. Uvedený príjem je zaradený do § 7 zákona o dani z príjmov

- v roku 2017 prenajal byt. Z prenájmu bytu mál príjem 6000 EUR a k tomuto príjmu deklaroval výdaje v čiastke 3000 EUR

- v roku 2017 predal akcie spoločnosti, pričom príjem z predaja bol vo výške 4 000 EUR a obstarávacia cena akcii bola 4 200 EUR. V daňovom priznaní uviedol príjem 4000 EUR a k tomu výdaje do výšky príjmov 4 000 EUR.

- v roku 2017 zaplatil do sociálnej poisťovne sumu 6630 EUR a do zdravotnej poisťovni sumu 2800 EUR.

Z údajov daňového priznania vyplýva, že živnostník dosiahol nasledovné príjmy a výdaje :

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk