dnes je 29.9.2020

Input:

PN z pohľadu SZČO

18.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.1 PN z pohľadu SZČO

Ing. Martina Švaňová

Základnou podmienkou nároku na nemocenskú dávku každého poistenca je vznik sociálnej udalosti, ktorá je dôvodom na poskytnutie nemocenského, teda vznik dočasnej pracovnej neschopnosti. Táto osoba však musí byť zároveň aj nemocensky poistená, čiže musí platiť odvody do fondu nemocenského poistenia v Sociálnej poisťovni.

Živnostníci alebo iné SZČO zvyčajne nemusia byť v Sociálnej poisťovni poistení ihneď od začiatku podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. z., že im ani nevzniká povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Na poistnom síce ušetria, ale v prípade, že sa stanú dočasne práceneschopnými, Sociálna poisťovňa im nevyplatí ani cent.

Podmienky vzniku nároku na PN

Podľa § 31 zákona č. 461/2003 Z.z., živnostník (SZČO) má nárok na vyplácanie dávky PN (nemocenského), ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. existencia nemocenského poistenia – musí mať ku dňu vzniku PN existujúce nemocenské poistenie alebo byť po zániku nemocenského poistenia v tzv. ochrannej lehote. Ochranná lehota trvá spravidla 7 dní po skončení nemocenského poistenia, ak zákon neustanovuje inak,

2. zaplatené poistné na nemocenské poistenie - od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárnehomesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie nemocenského, najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského. Ak dlžné poistné neprevyšuje päť eur, podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú,

3. podmienka absencie príjmu počas vyplácania nemocenského – v prípade živnostníka (SZČO) sa nesleduje, či dosahuje príjem počas dočasnej PN, nemôže však osobne vykonávať zárobkovú činnosť a musí dodržiavať liečebný režim.

Uplatnenie nároku na PN

Nárok na nemocenské si poistenec – živnostník (SZČO), ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne práceneschopného na výkon živnosti, uplatňuje prostredníctvom Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Živnostníkovi toto tlačivo vydá ošetrujúci lekár.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, pričom pre živnostníka sú dôležité II. diel (Žiadosť o nemocenské) a IV. diel (Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej PN). Tieto podpísané doklady živnostník predloží Sociálnej poisťovni, ktorá na ich základe vyplatí dávku PN (nemocenské).

V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvá aj po skončení kalendárneho mesiaca, ošetrujúci lekár vystavuje tlačivo „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti”, ktoré je tiež potrebné podpísať a predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak živnostník (SZČO) predmetné tlačivo nepredloží, resp. predloží s oneskorením, oddiali sa zároveň aj výplata dávky nemocenského.

Poskytovanie a výška nemocenského

Povinne nemocensky poistenej SZČO vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

Suma, ktorú bude Sociálna poisťovňa živnostníkovi počas PN vyplácať, závisí od viacerých faktorov, a to od toho:

  • kedy vzniklo povinné nemocenské poistenie a ako dlho trvalo,

  • v akej výške bolo platené poistné do Sociálnej poisťovne,

  • kedy vznikol nárok na nemocenské.

Nemocenské sa poskytuje za kalendárne dni. Percentuálna výška nemocenského sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu (DVZ) a je určená takto:

  • od 1. dňa dočasnej PN do 3. dňa dočasnej PN 25 % DVZ alebo pravdepodobného DVZ,

  • od 4. dňa dočasnej PN 55 % DVZ alebo pravdepodobného DVZ

Suma PN (nemocenského) sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk