dnes je 28.10.2020

Input:

Peňažný denník

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.2 Peňažný denník

Ing. Eva Mihalíková

Základnou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve je peňažný denník. V peňažnom denníku sa uvádzajú údaje o stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách, o príjmoch a výdavkoch daného účtovného obdobia v príslušnom členení, priebežné položky a uzávierkové účtovné operácie.

V súlade s § 4 ods. 6 Postupov účtovania v JÚ peňažný denník musí obsahovať prehľad:

 1. peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
 2. peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
 3. priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
 4. príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov, v členení najmä na
  1. predaj tovaru,
  2. predaj výrobkov a služieb,
  3. ostatné príjmy,
 5. výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, v členení najmä na
  1. zásoby,
  2. služby,
  3. mzdy (čisté mzdy vyplatené zamestnancom, poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktore je povinný platiť zamestnanec, daň z príjmu zo závislej činnosti ako aj preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový bonus vrátený správcom dane),
  4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa, a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
  5. tvorbu sociálneho fondu,
  6. ostatné výdavky,
 6. príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov,
 7. výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Opravy chýb v peňažnom denníku

Pri opravách chýb v jednoduchom účtovníctve je možné opraviť len účtovný doklad, ktorý vystavila účtovná jednotka, ak je chybný doklad, ktorý vystavila iná účtovná jednotka musí sa vrátiť na opravu jej. Pôvodný účtovný záznam sa v peňažnom denníku ponecháva a oprava sa zaúčtuje ako príjem alebo výdavok ovplyvňujúci základ dane. V prípade, že je nutné opraviť chybu minulého účtovného obdobia, v peňažnom denníku sa vykoná v rámci uzávierkových účtovných operácií a to stornom nesprávneho zápisu a zaradením správneho zápisu podľa druhového členenia daného príjmu alebo výdavku.


Živnostník pán Tomáš v rámci vykonania invetarizácie pred uzavretím účtovníctva zistí, že má dňa 25.9.2017 nesprávne zaúčtovanú faktúru od dodávateľa tovaru na sumu 350eur. Úhradu prijatej faktúry má zaúčtovanú v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení služby, pričom správne zaradenie je výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení zásoby. V rámci uzavierkových účtovných operácii vykoná opravu.

Peňažný denník 
PFA – nákup tovaru  Výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení SLUŽBY
-350,00  
Interný doklad – storno nesprávneho zápisu  Výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení SLUŽBY
+350,00  
Interný doklad – zaradenie správneho zápisu  Výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ZÁSOBY
-350,00  

V súlade s § 2 ods. 3 Postupov účtovania v JÚ ak v účtovníctve účtovnej jednotky vzniknú chyby v dôsledku neúčtovania alebo nesprávneho účtovania účtovných prípadov, nesprávnych matematických výpočtov, nezohľadnenia informácií, ktoré sú účtovnej jednotke známe v príslušnom účtovnom období a majú za následok chybne vykázané údaje v účtovnej závierke, je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň vykonania opravy chyby.


Živnostníčka pani Jana v rámci dokladovej inventúry zistila, že má nesprávne zaúčtovanú faktúru od mobilného operátora. Faktúru na sumu 30,05 € s dátumom úhrady 30.6.2017 má zaúčtovanú v peňažnom denníku dňa 30.6.2017 v sume 30,03 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení – SLUŽBY.

Riešenie:

Pani Jana vykoná opravu chybného zápisu v rámci uzávierkových účtovných operácií, pričom dňom uskutnočnenia prípadu bude 31.12.2017.

Peňažný denník 
Typ dokladu  Dátum  Zaúčtovanie  
PFA – telekomunikačné služby  30.6.2017  Výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení SLUŽBY
-30,03  

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk