dnes je 2.12.2020

Input:

Paušálne výdavky verzus skutočné výdavky daňovníka - fyzickej osoby (FO) v roku 2016

23.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecne

Daňovník - FO má možnosť si zvoliť, ako bude výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov vykazovať (uplatňovať). Má na výber:

  • skutočné výdavky (preukazovanie, účtovanie alebo evidencia), alebo

  • paušálne výdavky (nie je potrebné preukazovanie, zjednodušená evidencia).

Skutočné (preukázateľné) výdavky

Pri uplatňovaní preukázateľných (skutočných) výdavkov daňovník postupuje podľa § 19 až 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ak výšku výdavku limituje niektorý z osobitných predpisov, je daňovo uznaný najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku limituje ZDP alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje ZDP inak, ako zákon o účtovníctve, možno ho daňovo uznať len v rozsahu a za podmienok podľa ZDP. [To však neplatí pri výdavkoch vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.] Ak výšku výdavku limituje ZDP výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa (alebo jeho časť) do daňovo uznaných výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

Paušálne výdavky

Ak si daňovník zvolí tento spôsob daňových výdavkov, okrem toho, že po podaní daňového priznania nemôže zmeniť za dotknuté zdaňovacie obdobie spôsob ich uplatňovania (t.j. ak za určité zdaňovacie obdobie pri podaní DP uplatňoval paušálne výdavky, nemôže ich v dodatočnom DP zmeniť na preukázateľné a naopak - § 6 ods. 14 ZDP), musí splniť podmienky uvedené § 6 ods. 10 ZDP:

- nie je celoročným platiteľom DPH,

- paušálne výdavky uplatňuje len z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 a ods. 4 ZDP (teda z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu),

- vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a o zásobách a pohľadávkach.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov z príjmov (§ 6 ods. 1, 2 a 4 ZDP) je potrebné vedieť, ako sa môžu uplatňovať aj pri kombinácii príjmov FO.

Druh príjmu

 

Paušál

 

V kombinácii s príjmom

 

Paušál

 

§ 6 ods. 1 a 2 a 4

 

Áno

 

§ 6 ods. 3

 

Nie1)

 

§ 6 ods. 1 a 2 a 4

 

Áno

 

§ 5

 

Nie1)

 

§ 6 ods. 1

 

Rozhodnutie2)

 

§ 6 ods. 2

 

Rozhodnutie2)

 

§ 6 ods. 1 a 2

 

Možnosť3)

 

§ 6 ods. 4

 

Možnosť3)

 

Poznámka

Pri príjmoch:

1) podľa § 6 ods. 3 ZDP (príjmy z prenájmu) nie je možné uplatniť paušálne výdavky, rovnako ako pri príjmoch podľa § 5 ZDP (príjmy zo závislej činnosti);

2) v tejto kombinácii nemožno kombinovať spôsob uplatňovania výdavkov, t.j. že napr. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 ZDP daňovník uplatní preukázateľné výdavky a pri príjmoch podľa § 6 ods. 2 ZDP paušálne výdavky alebo naopak, ale sa musí rozhodnúť a na ich úhrn zvoliť jeden zo spôsobov, t.j. ak sa daňovník rozhodne pre paušál, musí ho uplatniť na úhrn obidvoch druhov príjmov;

3) v tejto kombinácii je možné uplatniť napr. preukázateľné výdavky pri úhrne príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP a naopak.

V paušálnych výdavkoch sú obsiahnuté všetky výdavky daňovníka súvisiace s jeho zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ale si môže navyše uplatniť zaplatené povinné poistné na sociálne a na zdravotné poistenie, ako preukázateľný výdavok. Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP však túto možnosť nemá.

Príklad:

Michal v zdaňovacom období poberal príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 ZDP). Nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať DP FO typ B. Pri príjmoch zo závislej činnosti mu zamestnávateľ ako výdavok uplatní len povinne zaplatené poistné na SP a ZP (vydá o tom potvrdenie) a pri príjmoch podľa § 6 ods. 2 ZDP sa Michal rozhodol pre uplatnenie paušálnych výdavkov. Týmto uplatnením daňových výdavkov nebol v tejto súvislosti porušený ZDP ani pri jednom druhu príjmov.

Príklad:

Michal v zdaňovacom období poberal príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP). Nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať DP FO typ B. Pri príjmoch zo závislej činnosti mu zamestnávateľ ako výdavok uplatní len povinne zaplatené poistné na SP a ZP a pri príjmoch podľa §

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk