dnes je 23.4.2021

Input:

Ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov

31.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5.3 Ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov

Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) ostatnými príjmami (ak sa nedajú zaradiť do príjmov podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, sú najmä:

a)príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu. T.j. fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa rozhodne vykonať nejakú činnosť bez zmluvne dohodnutých práv a povinností s inou osobou.

Pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov, najviac do výšky 5 040 eur ročne, ak sa neuplatňujú preukázateľné výdavky.


Milan pri odpratávaní snehu pred domom odpratával sneh aj svojmu susedovi, ktorý mu za to vyplatil na konci roka 30 €. Milan túto prácu vykonával bez akejkoľvek zmluvy, sused si 30 € nedáva do žiadneho účtovníctva. V tomto prípade možno uvažovať s oslobodením príjmu ako príjmu z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP. Celková suma príjmu nepresiahla 500 € za zdaňovacie obdobie a preto je vyplatených 40 € od dane z príjmov oslobodených.

Milan ale odpratával sneh aj pred reštauráciou v obci. Na túto prácu uzatvoril s jej majiteľom zmluvu podľa Občianskeho zákonníka za odmenu v úhrne 230 €. Majiteľ reštaurácie si uvedenú sumu za prácu hodlá zahrnúť do daňových výdavkov svojej obchodnej spoločnosti, s ktorou podniká v gastronómii. V tomto prípade Milan prácu vykonal na základe zmluvného vzťahu a majiteľ reštaurácie si odmenu za túto prácu zahrnie do daňových výdavkov, t.j. nemožno vyplatených 230 € považovať za príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP a oslobodiť od dane z príjmov, aj keď celková suma príjmu nepresiahla 500 €.

b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,

c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,

d) príjmy z prevodu opcií,

e) príjmy z prevodu cenných papierov,

f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,

g) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,

h) dôchodky a podobné opakujúce sa požitky,

i) výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,

j) ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [ § 6 ods. 2 písm. e)],


Z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona o dani z príjmov, okrem nepeňažnej výhry alebo ceny, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny. Ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrnie do príjmov uvedených v § 6 zákona o dani z príjmov.

k) príjmy z derivátových operácií,

l) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,


Podľa § 9 ods. 2 písm. y) zákona o dani z príjmov nepeňažné plnenia, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa vo forme stravy poskytnutej na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávacie účely a pri účasti na sústavnom vzdelávaní v súlade s osobitným predpisom, sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške, v ktorej boli poskytnuté.

m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,


Kompenzačné platby, vyplácané podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v zn.n.p. sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, pričom zrážku dane vykoná vyplácajúci subjekt. Daňovník, ktorý kompenzačnú platbu prijme, ju nezahrnuje do základu dane, pretože vykonaním zrážky dane je daň vysporiadaná. Podľa vyhlášok pre jednotlivé odvetvia je dodávateľ povinný dodržať štandardy kvality. Ak ich nedodrží, je povinný uhradiť odberateľovi tzv. kompenzačnú platbu. Regulácii kvality podlieha

- prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny,

- preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu,

- dodávka tepla,

- dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

- odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

n) náhrada nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk