dnes je 4.8.2020

Input:

Osobný automobil zaradený do obchodného majetku firmy v jednoduchom účtovníctve FO

13.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.2.2 Osobný automobil zaradený do obchodného majetku firmy v jednoduchom účtovníctve FO

Ing. Jozef Pohlod

Som FO-SZČO, vediem jednoduché účtovníctvo. Zaoberám sa maloobchodným predajom domácich elektrospotrebičov. Moja otázka sa týka účtovania osobného automobilu, ktorý zaradím do obchodného majetku firmy. Plánujem zakúpiť osobný automobil/ buď naraz v hotovosti, alebo prostredníctvom spotrebiteľského úveru/ ,ktorý chcem zaradiť do obchodného majetku. V obchodnom majetku mám zatiaľ zaradenú iba dodávku. Využívam ju na odvoz, dovoz tovaru, prípadne obchodné jednanie. Je možné, že osobný automobil budem sčasti využívať aj na súkromné účely. Veď je to osobné auto – vec osobnej spotreby. Ako budem prosím účtovať odpisy, DPH?

Môžem si odpisy auta, DPH zúčtovať v plnej výške 100%, alebo musím uplatniť odpisy a zúčtovať DPH max. do výšky 80%? Ako je to s ostatnými výdavkami: daň z motorových vozidiel, pohonné látky, diaľničné známky, opravy... Účtujem paušálny výdavky 80%, alebo mám zvoliť inú formu zúčtovania? Prosím poraďte mi čo najskôr, automobil chcem zakúpiť už v tomto mesiaci /10/2017.

Podľa môjho názoru daň z motorových vozidiel účtujem 100%, čo ostatné výdavky? Čo sa týka smerodajnosti určenia dátumu, od kedy platím daň z motorových vozidiel, odporúčate mi vychádzať z dátumu zaradenia do obchodného majetku, alebo od kedy si budem účtovať pohonné hmoty?

Keďže predmetná otázka je značne obsiahla, v odpovedi budem venovať v krátkosti reagovať na položené otázky z pohľadu:

  • zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

  • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

 Aplikácia príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP):

 Keďže daňovník bude využívať osobný automobil aj na súkromné účely, potom podľa § 2 písm. i) ZDP sú súvisiace výdavky spojené s užívaním auta uznané  v daňových výdavkoch len v pomernej časti podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP citovaného zákona, teda:

- výdavky spojené s obstaraním, technickým zhodnotením, prevádzkovaním, opravami a udržiavaním automobilu možno uplatniť buď:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % bez povinnosti preukazovať pomer používania automobilu na podnikateľské alebo súkromné účely,  alebo

  • v preukázateľnej výške v závislosti o pomeru používania automobilu na zabezpečovaní príjmov.

Teda záleží na Vašom rozhodnutí, pre ktorý spôsob sa rozhodnete. Týmto spôsobom sa aplikuje zákon na výdavky spojené s opravami, údržbou, odpismi, nákupom  diaľničnej známky, poistného a pod.

  • samostatný spôsob preukazovania sa vzťahuje na spotrebu pohonných látok. Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) ZDP bodu 3 sa ako daňový výdavok môžu uplatniť výdavky na pohonné látky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených km v príslušnom zdaňovacom období, pričom sa nevyžaduje povinnosť viesť evidenciu jázd.

Podotýkam, že pri preukazovaní spotreby pohonný látok môžete postupovať aj tak, že tieto budete uplatňovať buď na základe :

-          dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému, pričom pri tomto systém sledovania vykazujete spotrebu pohonných látok podľa satelitného prístroja, evidenciu jázd podľa údajov satelitného prístroja

-              uplatníte výdavky na pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení alebo v technickom preukaze, čo si vyžaduje viesť evidenciu aj knihy jázd

  • povinnosť krátiť výdavky sa neuplatní na daň z motorových vozidiel, pretože táto povinnosť vyplýva zo špeciálneho zákona

Aplikácia príslušných ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ZDPH):

 Obstaranie osobného automobilu

Vo všeobecnosti pri obstaraní automobilu, ktorý bude slúžiť na podnikateľské aj súkromné účely vzniká právo na odpočítanie dane, pričom však je potrebné obdobne postupovať pri odpočte dane špecificky. Vyplýva to z ustanovenia § 49 ods. 5 ZDPH.  Podľa citovaného ustanovenia, ak platiteľ, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom  a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, sa môže rozhodnúť že:

  • odpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, teda že napr. 80 % z príslušnej dane odpočíta a pri 20 % neuplatní odpočet dane alebo

  • neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, potom používanie automobilu  na iný účel ako na podnikanie  sa považuje za dodanie služby za protihodnotu podľa § 9 ods. 2 ZDPH, čo znamená, že vzniká z titulu používania automobilu na súkromné účely povinnosť odvodu dane.

Z praktického hľadiska je uplatnenie pomerného odpočítania dane menej náročné a prijateľnejšie z administratívneho hľadiska

Výdavky spojené s prevádzkou automobilu

V súvislosti s prevádzkou automobilu spojeného s jeho používaním na podnikateľské

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk