dnes je 31.10.2020

Input:

Oprava základu dane

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.3 Oprava základu dane

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, znížená o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby, ale aj iné dane, clá, poplatky vzťahujúce sa k tovaru alebo službe, ale aj súvisiace náklady, výdavky platiteľa.

Do základu dane sa nezhŕňajú tzv. „prechodné položky”, t. j. náklady (výdavky) platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka a záloha za zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.

Ak platiteľ poskytne zľavu z ceny, základ dane sa zníži o sumu poskytnutej zľavy. Pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu alebo bezodplatne sa základ dane určí ako cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý, príp. náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou, pri bezodplatnom dodaní služby sú základom dane náklady na službu.

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi (§ 22 ods. 9) za protihodnotu nižšiu ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je platiteľom alebo je platiteľom, ktorý pri tomto tovare alebo službe nemá právo na odpočítanie dane v plnom rozsahu, je trhová hodnota na voľnom trhu.

Základom dane pri nadobudnutí tovaru z IČŠ je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru.

Ak si nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – platiteľ dane, odpočítal daň na vstupe a neskôr obdrží doklad o oprave základu dane od dodávateľa z iného členského štátu identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, je povinný v zmysle § 53 ods.1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň.

Pri dovoze tovaru je základom dane hodnota tovaru určená na colné účely.

ZDPH určuje, kedy platiteľ opraví základ dane. K oprave základu dane platiteľ dane pristúpi v týchto prípadoch:

  • pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

  • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

  • pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane.

Pri poskytovaní zliav (napr. bonusy, skontá) platiteľ nie je povinný opraviť základ dane za predpokladu, že:

  • sa znižuje cena dodaného tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi,

  • dodávateľ s odberateľom, platitelia dane, uzatvoria písomnú dohodu.

Ak sa v čase opravy základu dane uplatňuje iná sadzba dane ako pri pôvodnom dodaní tovaru alebo služby, použije sa pri oprave základu dane sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

Cudziu menu na eurá prepočíta platiteľ dane referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti.

Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na eurá aj kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roku.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Sadzba dane

Od 1. 1. 2011 sa uplatňujú 2 sadzby dane:

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk