dnes je 27.5.2024

Input:

Okamžité skončenie PP zo strany zamestnanca v roku 2019

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.3 Okamžité skončenie PP zo strany zamestnanca v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Chcem sa opýtať na § 69, kde je uvedené, že zamestnanec môže PP okamžite skončiť, ak ho zamestnávateľ do 15 dní odo dňa doručenia posudku nepreložil na inú vhodnú prácu.

-zamestnanec môže okamžite skončiť PP iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie PP dozvedel,

- zamestnanec, ktorý okamžite skončil PP, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Môžem Vás poprosiť o presnú špecifikáciu toho zákona v praxi?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnanec môže svoj pracovný pomer okamžite skončiť len z týchto taxatívnych dôvodov upravených v § 69 ZP:

  1. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej