dnes je 26.10.2020

Input:

Odvody starobného dôchodcu SZČO pri opätovnom podnikaní v roku 2018

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.2.1 Odvody starobného dôchodcu SZČO pri opätovnom podnikaní v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


SZČO ako starobný dôchodca má prerušené podnikanie od r. 2015 a chce začať znovu podnikať od 15.07.2018.

1. Aké odvody bude platiť do SP a ZP od 15.07.2018?

2. Aké odvody bude platiť do SP a ZP od 15.07.2018 ak je súčasne aj zamestnancom?

Obnovením pozastavenej živnosti SZČO môže vzniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie. Či SZČO, ktorá si v roku 2018 obnoví pozastavenú živnosť, vznikne sociálne poistenie, závisí od toho, na aké dlhé obdobie bola živnosť pozastavená a aké vysoké boli príjmy zo živnosti pred tým, než bola  pozastavená, resp. prerušená (príjmy z posledného daňového priznania), čo vyplýva z  ustanovenia § 21 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z  o sociálnom poistení. Podmienkou na vznik nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO je, že k 1. júlu kalendárneho roka  predchádzajúceho dňu, v ktorom je oprávnená na výkon činnosti jej príjem  za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu  uvedeného v § 138 ods. 5 citovaného zákona.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak mal živnostník živnosť pozastavenú počas celého obdobia  od roku 2015 a obnoví si ju k dátumu  15.7.2018, potom  sa posudzuje príjem dosiahnutý k 1. júlu 2018. Keďže v uvedenom období nemal žiadny príjem /nepodával daňové priznanie za rok 2017/, potom mu v období od 15.7.2018 až do 30.6.2019  povinnosť platiť sociálne odvody  nevznikne. Rozhodujúci dátum  pre vzniknutie alebo nevzniknutie povinnosti platiť sociálne odvody je potom  1. júl kalendárneho roka 2019 a dosiahnutá výška jeho príjmov zo živnosti za rok predchádzajúci tomuto dátumu, teda za rok 2018 / daňové priznanie za rok 2018/. V tomto prípade povinnosť platiť sociálne poistenie závisí od výšky príjmu dosiahnutého za rok 2018 podľa daňového priznania. Pokiaľ by bola splnená podmienka, že príjem prekročí hranicu, ktorá je vyššia ako 12-násobok vymeriavacieho základu  uvedeného v § 138 ods. 5 citovaného zákona, potom  vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. V roku 2019 sa bude posudzovať pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu dosiahnutá za rok 2018, ktorá je  vo výške 5724 EUR /12x954/2/. Táto suma sa odvíja od výšky priemernej mesačnej mzdy za rok 2017, ktorá bola 954 Eur. Ak príjem živnostníka presiahne v roku 2018 sumu 5724 Eur, , potom vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V tomto smere je potrebné si dať pozor na to, že do výšky týchto príjmov sa nezapočítavajú len príjmy zo živnosti, ale všetky príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ste takéto mali (všetky príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). V každom prípade, či vám znovu vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie alebo vám táto povinnosť zanikla, túto skutočnosť vám je povinná oznámiť Sociálna poisťovňa priamo zo zákona o sociálnom poistení.

Ako dôchodca  príspevky na sociálne a dôchodkové poistenie v nasledovnej výške:

- nemocenské vo výške 4,4 % z vymeriavacieho základu

- dôchodkové poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu

- rezervný fond solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu

 

Pokiaľ ide o platby na zdravotné poistenie, postup upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov . V období, počas ktorého mala SZČO pozastavenú živnosť,  prestala byť platiteľom zdravotného poistenia ako samostatne zárobkovo činná osoba a neplatila preddavky na zdravotné poistenie. Obnovenie pozastavenej živnosti túto situáciu znovu vracia do predchádzajúceho stavu. Podľa § 16 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení SZČO po obnovení živnosti platí zdravotné odvody podľa výšky svojich príjmov za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bola živnosť obnovená.

Ak si teda živnostník obnoví živnosť v priebehu roka 2018, pri výpočte výšky zdravotných odvodov sa vychádza z jeho príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016. Znamená to, že ak si obnovíte živnosť v roku 2018, potom po jej obnovení  budete platiť preddavky na zdravotné poistenie od 15.7.2018 do 31.12.2018 podľa príjmov dosiahnutých v roku 2016. Keďže  v tomto  období ste v uvedenom období nemali žiadne príjmy, potom za uvedené obdobie si stanovíte výšku preddavkov podľa § 16 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, čo je Vami určená suma. V čase od 1.1.2019 do 31.12. 2019 budete platiť preddavky podľa príjmov dosiahnutých v roku 2017. Keďže aj v tomto období ste nemali žiadne príjmy, obdobne aj v tomto období si stanovíte preddavky podľa § 16 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Preddavky na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 budete odvádzať z príjmov dosiahnutých za rok 2018.

 

V prípade súbehu vykonávania živnosti /SZČO a zamestnanec/  je platenie odvodov nasledovne:

- Odvody do sociálnej poisťovne  platíte podľa § 138 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z.z,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk