Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Odpisy osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 a viac

27.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.1 Odpisy osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 a viac

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 17 ods. 34 ZDP limituje uplatnenie odpisov osobných automobilov (kód Klasifikácie produktov 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000,00 € a viac v závislosti na výške daňovníkom vykázaného základu dane. Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP odpisy osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 48 000 € a viac zaúčtuje resp. zaeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP v plnej výške do svojich daňových výdavkov, vyčísli základ dane (čiastkový základ dane) a následne výšku vykázaného základu dane v daňovom priznaní testuje voči úhrnu odpisov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000 € v danom zdaňovacom období z týchto osobných automobilov.

Ak je vykázaný základ dane:

• vyšší alebo sa rovnajúci sume 12 000 € (rovnomerný ročný odpis zo sumy 48 000 €) x počet automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac, potom sa úprava základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP nevykoná, t. j., daňovník nemá povinnosť zvýšiť základ dane – odpisy zaúčtované, resp. zaevidované do daňových výdavkov sa nemenia,

• nižší ako suma 12 000 € (rovnomerný ročný odpis zo sumy 48 000 €) x počet automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac, potom je daňovník povinný vykonať úpravu základu dane o kladný rozdiel medzi:

- úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac a

- úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov z týchto automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 € rovnomerným spôsobom.


V súlade s ust. § 17 ods. 38 ZDP sa základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP na účely uplatnenia § 17 ods. 34 ZDP rozumie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP zistený podľa § 17 až 29 ZDP okrem ustanovení § 17 ods. 19 písm. h) ZDP, ods. 34, 35 a 37 ZDP, § 19 ods. 3 písm. n) ZDP a § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, teda základ dane resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP pred uplatnením vyššie uvedených ustanovení ZDP.


Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP vykoná daňovník až v daňovom priznaní, a to na riadku 41 resp. 63, nie v peňažnom denníku, resp. v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.


Daňovník s príjmami zo živnosti v marci 2015 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil (kód KP 29.10.2), ktorého vstupná cena bola 60 000 €. Automobil používa výlučne na podnikanie. V roku 2015 uplatnil odpis vo výške 12 500 € (60 000 € x ¼ : 12 x 10). V roku 2015 vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP vo výške 14 000 € a základ dane podľa § 17 ods. 34 ZDP neupravoval .

V roku 2016 vyčíslil odpis vo výške 15 000 € (60 000 € x ¼) a tento v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtoval do daňových výdavkov. V daňovom priznaní za rok 2016 vykázal daňovník v tabuľke 1 na riadku 2 daňového priznania príjmy zo živnosti vo výške 150 000 € a výdavky vo výške 140 600 €. V sume výdavkov je zahrnutý aj odpis automobilu. Na riadku 39 daňového priznania typ B za rok 2016 vykázal daňovník základ dane v sume 9 400 €. V súlade s ust. § 17 ods. 34 ZDP je daňovník povinný zvýšiť základ dane o rozdiel medzi sumou uplatnených odpisov (15 000 €) a odpisov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 € (12 000 €), t. j. o sumu 3 000 €, a to na riadku 41 daňového priznania za rok 2016.

V roku 2017 vyčíslil odpis vo výške 15 000 € (60 000 € x ¼) a tento v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtoval do daňových výdavkov. V daňovom priznaní za rok 2017 vykázal daňovník v tabuľke 1 na riadku 2 daňového priznania príjmy zo živnosti vo výške 150 000 € a výdavky vo výške 154 000 €. V sume výdavkov je zahrnutý aj odpis automobilu. Na riadku 40 daňového priznania typ B za rok 2017 vykázal daňovník stratu v sume 4 000 €. V súlade s ust. § 17 ods. 34 ZDP je daňovník povinný znížiť stratu o rozdiel medzi sumou uplatnených odpisov (15 000 €) a odpisov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 € (12 000 €), t. j. o sumu 3 000 €, a to na riadku 41 daňového priznania za rok

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: