dnes je 22.9.2020

Input:

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.29 Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016

Ing. Kristína Hudoková, PhD.

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie do 31. marca 2017 a do tohto termínu musí tiež zaplatiť daň z príjmov. Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov možno lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť na základe oznámenia alebo žiadosti.

Na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania sa daňovníkovi predlžuje lehota na podanie daňového priznania, a to

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) - daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v novej lehote je zároveň daň splatná,

  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) - daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v novej lehote je zároveň daň splatná.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí spĺňať tieto náležitosti:

  • musí byť podané do konca lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 3 mesiacov po

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk