dnes je 28.7.2021

Input:

Odchodné v roku 2016 podľa Zákonníka práce

23.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.22 Odchodné v roku 2016 podľa Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranova

Podľa § 76a Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok odchodné zo zákona. Odchodné je zákonný nárok zamestnanca. Ak je preukázané, že zamestnanec má priznaný dôchodok , zamestnávateľ vypláca odchodné pri skončení pracovného pomeru. Ak tak nie je, zamestnanec musí preukázať, že splnil zákonom stanovené podmienky, napríklad doklad o tom, kedy požiadal o priznanie dôchodku, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku.

Odchodné je vo výške najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. To znamená, že v kolektívnej zmluve, mzdovom predpise alebo v pracovnej zmluve môže byť dohodnuté vyššie odchodné, ako napríklad aj podmienky pre poskytnutie zvýšeného odchodného.

Podmienkou je, aby zamestnanec požiadal o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Jedná sa o starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej Sociálnej poisťovni pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok ak je len v I. pilieri, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Teda podmienkou získania odchodného je podanie žiadosti Sociálnej poisťovni o poskytnutie niektorého z uvedených dôchodkov zo strany zamestnanca buď pred skončením pracovného pomeru, alebo v určenej lehote, teda do desiatich pracovných dní po skončení pracovného pomeru. Nie je dôležité, koľko rokov zamestnanec odpracoval celkovo alebo u posledného zamestnávateľa.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Ak pracuje pre viacerých zamestnávateľov, môže dostať odchodné len od jedného z nich. Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný podľa § 75 Zákonníka práce vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk