dnes je 30.11.2020

Input:

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1.1 Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO

JUDr. Martina Jenčová

Podnikateľskú činnosť možno začať vykonávať kedykoľvek za predpokladu, že sú splnené zákonné predpoklady (viď najmä Zákon o živnostenskom podnikaní). A teda, aj počas manželstva. Pre začatie podnikania nie je potrebný súhlas druhého manžela.

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka však platí, že ak chce manžel – podnikateľ používať pre podnikanie veci, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potrebuje súhlas druhého z manželov. Zákon však nestanovuje, v akej forme má byť tento súhlas urobený, preto postačuje aj forma ústna. Pokiaľ ide o samotné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vzniká okamihom vzniku manželstva, ak sa manželia nedohodli (prostredníctvom notárskej zápisnice), že si jeho vznik vyhradia ku dňu zániku manželstva. Ak by takáto notárska zápisnica existovala, a teda, BSM by reálne mohlo vzniknúť až k okamihu zániku manželstva, podnikajúci manžel nepotrebuje súhlas druhého manžela pre užívanie vecí na podnikanie, nakoľko by nebola splnená podmienka, že ide o vec, ktorá patrí do spoločného majetku manželov. Do takého majetku tiež nepatria, a teda z BSM sú vylúčené aj veci, ktoré boli niektorému z manželov darované alebo, ktoré zdedil. Čiže, ak by manžel, ktorý sa rozhodne podnikať, zdedil motorové vozidlo, toto do BSM nepatrí. Ak ho bude chcieť používať pre účely podnikania, nepotrebuje na taký úkon súhlas druhého z manželov.

Ak začne jeden z manželov podnikať, nikdy nie je dopredu jasné, ako sa táto činnosť bude vyvíjať. Aj preto poskytuje Občiansky zákonník druhému z manželov istú formu ochrany – tento manžel (za predpokladu, že on sám nepodniká) môže podať na súd návrh na zrušenie BSM. Ak by podnikali obaja manželia, ktorýkoľvek z nich je aktívne legitimovaným pre podanie takéhoto návrhu na súd. Ak súd BSM zrušil a ide o prvý prípad – kde jeden z manželov nie je podnikateľom, tento manžel má právo na príjem z podnikania manžela podnikateľa. V pomere takom, aký si dohodli písomnou zmluvou. Nie vždy však musí takáto zmluva existovať, ak nebola uzatvorená (ústna forma nepostačuje), príjmy z podnikania sa medzi manželov delia rovnakým dielom.

Za trvania podnikania môžu manželovi – podnikateľovi vzniknúť aj záväzky, a to vo forme dlhov. Tieto môžu často eskalovať až do exekučného konania. Exekučný poriadok hovorí jasne – ak ide o konania, ktoré začali do 1.4.2017: Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.” Pokiaľ ide o exekučné konania, kde návrh na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk