dnes je 29.10.2020

Input:

Obmedzenie výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.4 Obmedzenie výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

Ing. Marcela Prajová

Podľa ust. § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom je výdavok (náklad):

• na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

• preukázateľne vynaložený daňovníkom,

• zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP,

pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 19 ods. 2 písm. t) ZDP daňovým výdavkom sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, a to:

• vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

• v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na:

• výdavky na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP,

• výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami,

• zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.

Pri odpisovaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sa v súlade s ust. § 24 ods. 8 ZDP do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej daňovník uplatňuje výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP.


Daňovník v marci 2019 kúpil a zaradil do obchodného majetku notebook, ktorého vstupná cena je 2 000,00 €. Notebook daňovník používa aj na osobné účely. V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. t) ZDP bod sa daňovník rozhodne a uplatní výdavky na obstaranie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie a technické zhodnotenie notebooku v paušálnej výške 80 %. Nekrátený odpis predstavuje sumu 417,00 € (2 000,00 € x ¼ : 12 x 10), pričom do daňových výdavkov zahrnie daňovník odpis len v sume 333,60 € (417,00 € x 80 %).


Daňovník (živnostník) vo februári 2019 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil, ktorého vstupná cena je 70 000,00 €. Iné vozidlo v obchodnom majetku zaradené nemá. Automobil používa aj na osobnú potrebu a výdavky uplatňuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP bod 1 vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %. Nekrátený odpis predstavuje sumu 16 042,00 € (70 000,00 € x ¼ : 12 x 11), pričom do daňových výdavkov zahrnie daňovník odpis len vo výške 12 833,60 € (16 042,00 € x 80 %). Keďže vstupná cena vozidla je viac ako 48 000,00 €, musí daňovník aplikovať aj ustanovenie § 17 ods. 34 ZDP a testovať základ dane vykázaný na riadku 43 daňového priznania typ B. Ak na riadku 43vykáže základ dane rovný alebo vyšší ako 12 000,00 €, nie je povinný zvyšovať základ dane na riadku 43 daňového priznania typ B. Ak na riadku 43 vykáže základ dane nižší ako 12 000,00 €, je povinný zvyšovať základ dane na riadku 45 daňového priznania typ B a to o sumu 833,60 € (12 833,60 € – 12 000,00 €) .

V súlade s ust. § 25 ods. 3 ZDP je zostatkovou cenou na účely ZDP rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP a § 22 ods. 12 ZDP, pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo 28 ZDP. Znamená to, že pri výpočte zostatkovej ceny v zdaňovacom období, v ktorom daňovník uplatňuje § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, sa vstupná cena neznižuje o odpis skutočne uplatnený do daňových

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk